Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.10.2017 - 13:43  //  aktualizácia: 20.10.2017 - 13:44  //  zobrazené: 2184

07/2017 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 07/2017  |  dátum konania: 17.10.2017

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Mgr. Klaudia Hátašová
 
Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), Ing. Róbert Andráši (ospravedlnený)

Prizvaní: Sylvia Braunová, Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, pracovisko Šaľa; kpt. Jozef Knoflíček – Armáda spásy na Slovensku 

Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Bytové otázky
4. Prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb na rok 2018
5. Prezentácia činnosti neziskovej organizácie Armády spásy na Slovensku
6. Rôzne
7. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie  6 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 16/2017 - Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 4 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1 v Šali 5. Komisia odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačke z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Alžbete Takácsovej, trvale bytom Narcisová 3, Šaľa 5. Splnené.
Uznesenie č. 17/2017 - Žiadosť o spoločný nájom bytu nájomníka Mikuláša Beszédesa, trvale bytom Rímska 5, č. bytu 32, Šaľa 5 s Mariannou Csontosovou a jej manželom Viliamom Csontosom, trvale bytom Rímska 5, Šaľa 5. Komisia neodporučila primátorovi mesta schváliť žiadosť nájomníka Mikuláša Beszédesa o spoločný nájom, ale odporučila schváliť spoločný podnájom. Nesplnené, žiadatelia neprejavili záujem o realizovanie spoločného podnájmu.
Uznesenie č. 18/2017 - Žiadosť o schválenie dohody o vzájomnej výmene bytov nájomníčky bytu č. 12 na prízemí na ul. Hlavnej 95, Šaľa (dvojizbový byt) Ivety Olveckej  s nájomníkmi bytu č. 21 na 3. poschodí na ul. Hlavnej 95, Šaľa (garsónka) Jozefom Dobim a Evou Tóthovou. Komisia odporučila primátorovi mesta schváliť dohodu o vzájomnej výmene bytov  Splnené.
Uznesenie č. 19/2017 - Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade  s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 (poradovník). Komisia odporučila primátorovi mesta schváliť Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu                  vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade  s VZN  č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 (poradovník). Splnené.
3. Bytové otázky 

   Komisia prerokovala bytové otázky: 

1.) Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 25 na ul. Rímskej 2137/1.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;
Uznesenie č. 20/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 25 na ul. Rímskej 2137/1,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Veronike Prágaiovej a Mikulášovi Kovácsovi, obaja trvale bytom Jazerná 26, Šaľa,
c) v prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšej uchádzačke z aktuálneho poradovníka Klaudii Vargovej, trvale bytom Novomeského 2, Gabčíkovo.
2.) Spôsob nakladania s majetkom mesta – byt č. 18 (1 – izbový byt) na ul. Slnečnej 1941/3 v Šali – Veči. Materiál predkladá oddelenie správy majetku a zariadení mesta Šaľa a odporúča realizovať odpredaj bytu formou obchodnej verejnej súťaže.
 Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6
Uznesenie č. 21/2017:
a) komisia prerokovala materiál „Spôsob nakladania s majetkom mesta – byt č. 18          (1 – izbový byt) na ul. Slnečnej 1941/3 v Šali – Veči“,
b) komisia odporúča realizovať odpredaj predmetného bytu formou obchodnej verejnej súťaže.
Vzhľadom na to, že na zasadnutie komisie sa dostavila neskôr (po prerokovaní 3. bodu programu) členka komisie Mgr. Hátašová, počet prítomných členov komisie stúpol na 7.

 

 

4. Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb na rok 2018

Komisia prerokovala predložený materiál „Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb na rok 2018“, ktoré obsahujú možnosť podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti  podľa § 3 ods. 8 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov na rok 2018.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7  

Uznesenie č. 22/2017:

a) komisia prerokovala  materiál „Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb           na rok 2018“,
b) komisia odporúča na rok 2018 podporiť oblasť rozvoja sociálnych služieb krízovej intervencie  v nocľahárni (materiálové vybavenie – napr. skrinky pre klientov)
  
5. Prezentácia činnosti neziskovej organizácie Armády spásy na Slovensku
Činnosť organizácie prezentoval kpt. Jozef Knoflíček, zástupca Armády spásy na  Slovensku. Zástupca organizácie predstavil činnosť celosvetového kresťanského hnutia, ktoré oficiálne vstúpilo na Slovensko v roku 2015, čím sa Slovensko stalo 127. krajinou, kde táto celosvetová organizácia pôsobí a realizuje sociálnu, morálnu a duchovnú podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Svoje služby poskytuje v Bratislave, v Plaveckom Štvrtku a v Galante. Zástupca organizácie členom komisie predostrel oblasti a možnosti prípadnej spolupráce so samosprávou a odpovedal členom komisie na množstvo otázok.        Na záver p. Knoflíček ponúkol možnosť účasti na pracovnej ceste do Českej republiky v dňoch 08. 11. – 09. 11. 2017, na ktorej bude prezentovaná činnosť organizácie pôsobiacej v Českej republike dvom členom komisie, prípadne zástupcovi Mestského zastupiteľstva v Šali. 
6. Rôzne
V tomto bode programu nebol predložený žiadny materiál.
7. Záver

P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval sa zástupcovi Armády spásy          na Slovensku za jeho prezentáciu a tiež prítomným za ich účasť.     


             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

V Šali dňa 19. 10. 2017

Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie