Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.08.2018 - 14:34  //  aktualizácia: 23.08.2018 - 14:35  //  zobrazené: 2410

06/2018 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 06/2018  |  dátum konania: 20.08.2018
Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, Mgr. Renáta Zelezníková, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Irina Kostová 
 
Neprítomná: Mgr. Klaudia Hátašová (ospravedlnená) 
 
Prizvané: JUDr. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta Šaľa,  Ing. Peter Jaroš, MeT Šaľa spol. s. r. o., Sylvia Braunová, MeT Šaľa spol. s .r. o., Mgr. Erika Kollerová, mesto Šaľa.
 
Za verejnosť: Jozef Varsányi, poslanec MsZ v Šali 
 
 
Program:
1. Otvorenie
2. Objektivizácia referenčných údajov pre registráciu žiadateľa o nájomné byty              vo vlastníctve mesta Šaľa
3. Prerokovanie zoznamu – poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa
4. Rôzne
5. Záver
 
Priebeh zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.
 
2. Objektivizácia referenčných údajov pre registráciu žiadateľa o nájomné byty            vo vlastníctve mesta Šaľa
 
 Po rozsiahlej diskusii komisia prijala nasledovné uznesenie: 
 
Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8
 
Uznesenie č. 16/2018
 
a) komisia odporúča správcovi mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šaľa spoločnosti MeT spol. s. r. o., aby do 31. 08. 2018 zaslal všetkým uchádzačom z aktuálneho zoznamu – poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa oznámenia a výzvy spolu s prílohami (čestnými prehláseniami, ktorými žiadatelia preukážu splnenie podmienok podľa § 3 platného všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia           vo vlastníctve mesta Šaľa, ktoré musia byť úradne overené) s tým, že žiadatelia o nájomné byty  vo vlastníctve mesta Šaľa sú od doručenia výzvy povinní do 15 dní predložiť požadované úradne overené čestné prehlásenia správcovi mestských nájomných bytov.
      
3. Prerokovanie zoznamu - poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa. 
  
    Materiál predložila p. Sylvia Braunová. 
 
    Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
 
    Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8
 
   Uznesenie č. 17/2018
 
a) komisia prerokovala Zoznam – poradovník uchádzačov o nájom bytu                               vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením            č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 spolu s komentárom k poradovníku, 
b) komisia odporúča primátorovi mesta schváliť Zoznam – poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 s jednou pripomienkou, že              zo zoznamu – poradovníka sa z dôvodu úmrtia vyradí žiadateľka p. Soňa Križanová, ktorá bola v poradovníku na 22. mieste.
     
4. Rôzne
 
V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.
 
5. Záver 
 
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUDr. Jozef Grell                                      predseda komisie
 
 
 
 
 
 
V Šali dňa 21. 08. 2018
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie