Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 18.09.2014 - 14:22  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:18  //  zobrazené: 1303

06/2014 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 11/09/2014

číslo: 06/2014  |  dátum konania: 11.09.2014  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
zmena poradia prerokovania materiálu:
písmeno E. Personálne záležitosti

 • materiál číslo E 1/6/2014 - Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa prerokovať po prerokovaní písmena A. Informačné materiály a správy

 

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Antal,

Počet neprítomných: 5

MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

 

 

Hlasovanie č. 2

Program ako celok

 

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Antal,

Počet neprítomných: 5

MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

 

 

Hlasovanie č. 3

Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Marek Vrbovský,

Nehlasovalo: 2

Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková,

Počet neprítomných: 5

MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

 

 

Hlasovanie č. 4

Voľba volebnej komisie

 

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Marián Antal, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 5

MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

 

 

Hlasovanie č. 5

Voľba overovateľov zápisnice

 

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 1

Ing. Július Bujdák,

Počet neprítomných: 5

MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo A 1/6/2014 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

 

 • Uznesenie č. 6/2014 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly čerpania výdavkov z rozpočtu mesta pri poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách za obdobie r. 2013 a 2014,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly čerpania výdavkov z rozpočtu mesta pri poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách za obdobie r. 2013 a 2014.

 

 • Hlasovanie č. 6
 • Za hlasovalo: 16
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 0
 • Počet neprítomných: 5
 • Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo A 2/6/2014 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 6/2014 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. schvaľuje

presun termínu plnenia úlohy z nasledovného uznesenia:

Uznesenie č. 4/2014 – XV. zo dňa 26. júna 2014

zabezpečiť predloženie súťažných podmienok na „Koncesnú zmluvu o poskytovaní služieb modernizácie a údržby verejného osvetlenia a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia“.

T: 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva 30. 10. 2014

 

Hlasovanie č. 7

 • Za hlasovalo: 11
 • Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 2
 • Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič,
 • Zdržalo sa: 5
 • Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
 • Nehlasovalo: 0
 • Počet neprítomných: 3
 • Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
 •  

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo A 3/6/2014 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2014

 

Uznesenie č. 6/2014 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo  

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2014,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2014.

 

Hlasovanie č. 8

 • Za hlasovalo: 17
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 1
 • Štefan Bartošovič,
 • Nehlasovalo: 0
 • Počet neprítomných: 3
 • Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
 •  

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo A 4/6/2014 - Správa o zefektívnení činnosti Mestskej polície v Šali

 

Uznesenie č. 6/2014 – IV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

správu o zefektívnení činnosti Mestskej polície v Šali,

B.     berie na vedomie

správu o zefektívnení činnosti Mestskej polície v Šali,

 1. odporúča
 1. do rozpočtu na rok 2015 zapracovať kapitálové výdavky na obnovu vozového parku Mestskej polície v Šali,
 2. predložiť návrh na riešenie otázky bezdomovcov.

T: 7. zasadnutie MsZ dňa 30. 10. 2014

 

Hlasovanie č. 9

 • Za hlasovalo: 18
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 0
 • Počet neprítomných: 3
 • Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo E 1/6/2014 - Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa

 •  
 • Mestské zastupiteľstvo v Šali tajným hlasovaním zvolilo Ing. Alžbetu Sedliačikovú do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šaľa.
 •  
 • Uznesenie č. 6/2014 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

správu zo zasadnutia osobitnej komisie zo dňa 5. septembra 2014, ktorá posúdila úplnosť prihlášok kandidátov a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra a predložila zoznam kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra mesta Šaľa,

 1. volí

do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šaľa p. Ing. Alžbetu Sedliačikovú na obdobie šesť rokov, v súlade s § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

Materiál číslo B 1/6/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 10

 • Za hlasovalo: 18
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 1
 • Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo B 2/6/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča

 

Uznesenie č. 6/2014 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 11

 • Za hlasovalo: 18
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 1
 • Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo B 3/6/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. ../2014 o celomestskej deratizácii

 

Uznesenie č. 6/2014 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o celomestskej deratizácii,

 

 

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2014 o celomestskej deratizácii v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 12

 • Za hlasovalo: 20
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 0
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo B 4/6/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 13

 • Za hlasovalo: 17
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 3
 • Jozef Grell, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

 

Materiál číslo B 5/6/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 Trhový poriadok pre trhovisko na Hlavnej ulici

 

Uznesenie č. 6/2014 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 Trhový poriadok pre trhovisko na Hlavnej ulici,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 15/2014 Trhový poriadok pre trhovisko na Hlavnej ulici v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 14

 • Za hlasovalo: 18
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 2
 • Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,
 •  

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo B 6/6/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 Trhový poriadok pre príležitostný trh

 

Uznesenie č. 6/2014 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 Trhový poriadok pre príležitostný trh,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 16/2014 Trhový poriadok pre príležitostný trh v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 15

 • Za hlasovalo: 19
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 1
 • Helena Psotová,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo B 7/6/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. ...../2014 o podmienkach poskytovania dotácií

 

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – vyhlásiť 15 minútovú prestávku

 

Hlasovanie č. 16

 • Za hlasovalo: 14
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 6
 • Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Erika Velázquezová,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,
 •  
 • Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – stiahnuť materiál z rokovania

 

Hlasovanie č. 17

 • Za hlasovalo: 7
 • Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
 • Proti hlasovalo: 6
 • Peter Andráši, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
 • Zdržalo sa: 3
 • Marián Antal, Mgr. Július Morávek, Ing. Marek Vrbovský,
 • Nehlasovalo: 4
 • Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,
 •  
 • Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý.

 

 

 

 

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – zapracovať do § 4 bod 4 o schválených dotáciách primátorom mesta informovať mestské zastupiteľstvo do deväťdesiat dní od schválenia

 

Hlasovanie č. 18

 • Za hlasovalo: 13
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 2
 • Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,
 • Zdržalo sa: 3
 • Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Milena Veresová,
 • Nehlasovalo: 2
 • Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 6/2014 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o podmienkach poskytovania dotácií,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 17/2014 o podmienkach poskytovania dotácií v predloženom a doplnenom znení.

 

Hlasovanie č. 19

 • Za hlasovalo: 15
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 2
 • Jozef Husárik, Ladislav Košičár,
 • Zdržalo sa: 2
 • Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
 • Nehlasovalo: 1
 • Štefan Bartošovič,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,
 •  

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

 

 

Materiál číslo C 1/6/2014 - Návrh cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo  

návrh cenníka nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy,

 1. ruší

cenník poplatkov pre príležitostné trhy a jarmoky v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2010 – X. zo dňa 25. marca 2010,

 1. schvaľuje

cenník nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu a ostatných zložiek nájomného pre príležitostné a sezónne trhy v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 20

 • Za hlasovalo: 7
 • Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 5
 • Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
 • Zdržalo sa: 6
 • Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
 • Nehlasovalo: 2
 • Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Mečiar,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/6/2014 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2014

 

Uznesenie č. 6/2014 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2014,

 1. berie na vedomie

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2014.

 

Hlasovanie č. 21

 • Za hlasovalo: 14
 • Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 6
 • Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,
 •  

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo C 3/6/2014 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 07. 2014

 

Uznesenie č. 6/2014 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 07. 2014,

B.     berie na vedomie

vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 07. 2014.

 

Hlasovanie č. 22

 • Za hlasovalo: 15
 • Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 5
 • Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo C 4/6/2014 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015

 

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – stiahnuť materiál z rokovania

 

Hlasovanie č. 23

 • Za hlasovalo: 13
 • Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
 • Proti hlasovalo: 1
 • Peter Andráši,
 •  
 • Zdržalo sa: 3
 • Ivan Kováč, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Nehlasovalo: 3
 • Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

 

 

Materiál číslo D 1/6/2014 - Slávka Palatická, Orechová 17, Šaľa – prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v rovnakej cene.

Zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 27. augusta 2014.

C.    schvaľuje

   zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Dolnej ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností č. 585/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, v katastrálnom území Šaľa, vedená na liste vlastníctva číslo 1, v cene 10,95 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 262,80 Eur, pre Slávku Palatickú, trvale bytom Orechová 17, Šaľa, v celosti.

 

Hlasovanie č. 24

 • Za hlasovalo: 18
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 2
 • Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 2/6/2014 - DAVIPO, s.r.o., Orechová 408/24, Šaľa – prevod pozemku na Feketeházyho ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľ

 

Uznesenie č. 6/2014 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku na Feketeházyho ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu na vlastný pozemok a scelení územia.

Zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 27. augusta 2014.

C.    schvaľuje

   zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Feketeházyho ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností, číslo 2035/8, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 32 m2 v katastrálnom území Šaľa, vedená na liste vlastníctva číslo 1, v cene 53,11 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1 699,52 Eur, pre spoločnosť DAVIPO, s. r. o., Orechová 408/24, Šaľa, IČO 46584102, zastúpená konateľom JUDr. Viliamom Pogranom, v celosti s tým, že parcela je zaťažená zákonným vecným bremenom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.

 

Hlasovanie č. 25

 • Za hlasovalo: 18
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 2
 • Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 3/6/2014 - KIARA s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní spevnených plôch a chodníka.

Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 27. augusta 2014.

C.    schvaľuje

prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva číslo 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1983/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 484 m2, parcela číslo 1983/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 337 m2, parcela číslo 1992/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2, parcela číslo 1992/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 595 m2, spolu 1 485 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 984,55 Eur/rok, pre spoločnosť KIARA s. r. o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO 36353639, na dobu neurčitú.

 

Hlasovanie č. 26

 • Za hlasovalo: 18
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 2
 • Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 4/6/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Feketeházyho ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Magdalénu Vadászovú, Šaľa, SNP 954/18 a Imricha Donátha, SRN, Bad Homburg VD Höhe Im Nesselbornfeld 21

 

Uznesenie č. 6/2014 – XVIII. (na základe procedurálneho návrhu Mgr. Varsányiho – hlasovať o alt. B ako o prvej)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Feketeházyho ulici,

 1. neschvaľuje

prevod pozemku na ul. Feketeházyho v Šali, CKN parc. č. 2009/4, v k. ú. Šaľa o výmere 183 m2 pre:

 • Imricha Donátha, trvale bytom SRN, Bad Homburg VD Höhe Im Nesselbornfeld 21, v podiele ½ a 
 • Magdalénu Vadászovú, rod. Donáthovú, trvale bytom Šaľa, SNP 954/18, v podiele ½.

 

Hlasovanie č. 27

 • Za hlasovalo: 12
 • Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
 • Proti hlasovalo: 1
 • Jozef Mečiar,
 • Zdržalo sa: 5
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský,
 • Nehlasovalo: 2
 • Igor Bečár, Milena Veresová,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,
 •  

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 5/6/2014 - Informácia o záujme ohľadom odkúpenia záhradiek v záhradkárskych osadách na Jesenského ulici a pri železnici

 

Uznesenie č. 6/2014 – XIX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

informáciu o záujme ohľadom odkúpenia záhradiek v záhradkárskych osadách na Jesenského ulici a pri železnici,

B.     berie na vedomie

informáciu o záujme ohľadom odkúpenia záhradiek v záhradkárskych osadách na Jesenského ulici a pri železnici,

 1. odporúča
 1. ponechať v platnosti jestvujúce nájomné zmluvy,
 2. naďalej rokovať s nájomcami o podmienkach odkúpenia záhradiek.

 

Hlasovanie č. 28

 • Za hlasovalo: 17
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 3
 • Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 6/6/2014 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,

 1. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v uložení elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, na pozemku v registri C katastra nehnuteľností, vedenom na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 1678/3, zastavaná plocha a nádvoria, parcela číslo 1680/3, zastavaná plocha a nádvorie v celkovej dĺžke cca 36 m, v prospech budúceho oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava, odplatne za minimálnu cenu cca 395,08 Eur (cca 4 m za cenu 12,45 Eur/m a cca 32 m za cenu 10,79 Eur/m), v zastúpení na základe plnomocenstva Pavlom Mihálikom a Simonou Szabovou, zo Šale.

 

Hlasovanie č. 29

 • Za hlasovalo: 19
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 1
 • Igor Bečár,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 7/6/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod hnuteľného majetku na ulici Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť SALAMON INTERNET, s.r.o., 927 01 Šaľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod hnuteľného majetku, káblových chráničiek HDPE pre optické káble, na ulici Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 

 

B.     schvaľuje

zverejniť zámer prevodu hnuteľného majetku, káblových chráničiek HDPE pre optické káble, uložených na parcele registra C katastra nehnuteľností číslo 2091/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 451 m2, vedenej na liste vlastníctva číslo 1, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že káblové chráničky sú pre mesto nevyužiteľné a žiadateľ ich využije na výstavbu kamerového systému a telekomunikačných sietí, v počte 2 x HDPE 40, dĺžka trasy 560 metrov, v celkovej cene 4 195,45 Eur, pre spoločnosť SALAMON INTERNET, s.r.o., so sídlom Partizánska 18, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 30

 • Za hlasovalo: 17
 • Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
 • Proti hlasovalo: 1
 • Marek Vrbovský,
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 2
 • Marián Antal, MUDr. Jozef Grell,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,
 •  

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 8/6/2014 - 1/ Angelika Tóthová, Hollého 1847/34, 927 05 Šaľa – Veča; 2/ Mgr. Ildikó Jarošová, Nitrianska 1934/14, 927 05 Šaľa – Veča; 3/ Karol Csizmadia Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v rovnakej cene,
 2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 27. augusta 2014,

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 2645/100, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 10,95 Eur/m2, v celkovej cene 208,05 Eur, pre:

 1. Angeliku Tóthovú, Hollého 1847/34, 927 05 Šaľa – Veča, v spoluvlastníckom podiele 1/3, v cene 69,35 Eur,
 2. Mgr. Ildikó Jarošovú, Nitrianska 1934/14, 927 05 Šaľa – Veča, v spoluvlastníckom podiele 1/3, v cene 69,35 Eur,
 3. Karola Csizmadiho, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/3, v cene 69,35 Eur.

 

Hlasovanie č. 31

 • Za hlasovalo: 19
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 1
 • Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo - D 9/6/2014 - Milan Papp, trvale bytom Železničná 495/46, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na Železničnej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku na Železničnej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že žiadateľ pozemok dlhodobo užíva a na časti pozemku sa nachádza rodinný dom v spoluvlastníctve žiadateľa,  
 2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 27. augusta 2014,

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na Železničnej ulici v Šali, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 4089/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 10,00 Eur/m2, v celkovej cene 1 190,00 Eur, pre Milana Pappa, trvale bytom Železničná 495/46, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 32

 • Za hlasovalo: 17
 • Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
 • Proti hlasovalo: 1
 • Peter Andráši,
 • Zdržalo sa: 1
 • Marek Vrbovský,
 • Nehlasovalo: 1
 • Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 10/6/2014 - Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 01 Galanta – prevod pozemku na Budovateľskej ulici v Šali, parcela číslo 922/4

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku na Budovateľskej ulici v Šali, parcela číslo 922/4,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, pod letnou terasou,

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na Budovateľskej ulici v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, parcela číslo 922/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 53,110 Eur/m2, v celkovej cene 11 949,75 Eur, pre Patrika Poláka, Októbrová 1186/72, 924 01 Galanta.

 

Hlasovanie č. 33

 • Za hlasovalo: 16
 • Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 1
 • Milena Veresová,
 • Nehlasovalo: 3
 • Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

 

Materiál číslo D 11/6/2014 - Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 01 Galanta – prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, pod schodiskom a prístupovou rampou,

C.    schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 177 m2, v zmysle geometrického plánu číslo 29-2005 vyhotoveného spoločnosťou GEOS geodetické služby, s. r. o., overeného Správou katastra Šaľa pod číslom 233/05 zo dňa 21. júna 2005, ide o odčlenenú a novovytvorenú parcelu registra C katastra nehnuteľností číslo 2677/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 v katastrálnom území Šaľa, v cene 46,471 Eur/m2, v celkovej cene 743,54 Eur, pre Patrika Poláka, Októbrová 1186/72, 924 01 Galanta.

 

Hlasovanie č. 34

 • Za hlasovalo: 17
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 3
 • Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 12/6/2014 - Cerebro s.r.o., Podskalie 87, Podskalie 018 22 – návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky za prenájom pozemku vo vlastníctve mesta a návrh na jej odpis z účtovnej evidencie

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky za prenájom pozemku vo vlastníctve mesta a návrh na jej odpis z účtovnej evidencie,

B.     schvaľuje

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 1 178,25 Eur za prenájom pozemku vo vlastníctve mesta a návrh na odpis z účtovnej evidencie voči spoločnosti Cerebro s. r. o., Podskalie 87, Podskalie 018 22, IČO: 36737364, v sume 1 178,25 Eur, z dôvodu výmazu spoločnosti z Obchodného registra bez likvidácie dňa 15. 11. 2013 ex offo a vydania Uznesenia Okresného súdu Považská Bystrica o zrušení exekúcie číslo 646/2011 k 25. 06. 2014.

 

Hlasovanie č. 35

 • Za hlasovalo: 18
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 2
 • Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
 • Počet neprítomných: 1
 • Marián Kántor,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 13/6/2014 - Ladislav Kružlík, Budovateľská 546/24, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v starostlivosti o predzáhradku pred bytovým domom číslo 546/24 na vlastné náklady počas celej doby nájmu,
 2. zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 27. augusta 2014,

C.    schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 868, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, v cene 0,099 Eur/m2/rok, v celkovej sume 2,67 Eur/rok, za účelom starostlivosti o predzáhradku pred bytovým domom číslo 546/24 na vlastné náklady, na dobu neurčitú, pre Ladislava Kružlíka, Šaľa, Budovateľská 546/24.

 

Hlasovanie č. 36

 • Za hlasovalo: 15
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 4
 • Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 14/6/2014 - RAC spol. s r.o., P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – úprava výmery už prenajatého pozemku

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – úprava výmery už prenajatého pozemku,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v úprave – rozšírení výmery už prenajatého pozemku, za účelom vybudovania spevnenej plochy na vlastné náklady žiadateľa, z dôvodu požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru Šaľa na bezpečné napojenie budovy vo vlastníctve žiadateľa na súvislú premávku,
 2. zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 27. augusta 2014,

C.    schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa vo vlastníctve mesta – úpravu výmery už prenajatého pozemku, časť parcely číslo 922/1, zastavané plochy a nádvoria z 222 m2 na 460 m2, t. j. rozšírenie plánovanej spevnenej plochy o 238 m2, vybudovanej na vlastné náklady, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej sume 157,79 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú, pre spoločnosť RAC spol. s r.o., so sídlom P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36600245, zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. Mariánom Antalom.

 

Hlasovanie č. 37

 • Za hlasovalo: 17
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 2
 • Jozef Grell, Mgr. Július Morávek,
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

Materiál číslo D 15/6/2014 - Tibor Bako – Mäso-údeniny, Nešporova 17, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní spevnenej plochy a schodiska, v ich doterajšom užívaní a zabezpečení údržby počas celej doby nájmu na vlastné náklady,
 2. zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 27. augusta 2014,

C.    schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2799/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, za účelom užívania schodiska, v cene 4,647 Eur/m2/rok, v sume 13,94 Eur/rok a spevnenej plochy o výmere 275 m2 v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 182,33 Eur/m2/rok, v celkovej sume 196,27 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Tibora Baka – Mäso-údeniny, Nešporova 17, 927 01 Šaľa, IČO: 32338457.

 

Hlasovanie č. 38

 • Za hlasovalo: 17
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 2
 • Tibor Baran, Mgr. Július Morávek,
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 16/6/2014Jozef Szabó, Hollého 1925/5, 927 05 Šaľa, mestská časť Veča – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky,
 2. zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 27. augusta 2014,

C.    schvaľuje

prenájom pozemku – záhradky v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrady o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, v celkovej sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Jozefa Szabóa, Hollého 1925/5, 927 05 Šaľa, mestská časť Veča.

 

Hlasovanie č. 39

 • Za hlasovalo: 16
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 3
 • Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 17/6/2014 - Gregor Ivančič, Nitrianska 26, 927 05 Šaľa, mestská časť Veča – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta,

B.     konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní spevnenej plochy, v jej doterajšom užívaní a zabezpečení údržby počas celej doby nájmu na vlastné náklady,
 2. zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 27. augusta 2014,

C.    schvaľuje

prenájom pozemkov v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, novovzniknuté parcely číslo 3362/4 o výmere 8 m2, parcela číslo 3362/5 o výmere 16 m2, parcela číslo 3362/6 o výmere 2 m2 a parcela číslo 3362/7 o výmere 39 m2, spolu o výmere 65 m2, ktoré vznikli geometrickým plánom číslo 75-2006, overeným správou katastra pod číslom 151/07 zo dňa 16. 05. 2007 a geometrickým plánom číslo 083/2007, overeným správou katastra pod číslom 203/07 zo dňa 20. 06. 2007, odčlenením z parciel vedených v registri „E“ (parcely číslo 138/1 a 138/2, zastavané plochy a nádvoria, evidované na liste vlastníctva číslo 1 a parcely číslo 312 a 315, zastavané plochy a nádvoria, evidované na liste vlastníctva číslo 7266), v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej sume 43,10 Eur/rok, za účelom parkovania, na dobu neurčitú, pre Gregora Ivančiča, Nitrianska 26, 927 05 Šaľa, mestská časť Veča.

 

Hlasovanie č. 40

 • Za hlasovalo: 19
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 0
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 18/6/2014 - Gabriel Kováč, Marián Spányik a Janka Spányiková, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – žiadosť o odpustenie nezaplatených zmluvných pokút

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o odpustenie nezaplatených zmluvných pokút,

 1. neschvaľuje

odpustenie nezaplatených zmluvných pokút k 31. 07. 2014 vo výške 3 526,41 EUR pre Gabriela Kováča, Mariána Spányika a Janku Spányikovú, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 41

 • Za hlasovalo: 5
 • Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová,
 • Proti hlasovalo: 5
 • Peter Andráši, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
 • Zdržalo sa: 5
 • Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová,
 • Nehlasovalo: 4
 • Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár, Ing. Marek Vrbovský,
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 19/6/2014 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu č. 69 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod č. 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parc. č. 3080/40-42, v k.ú.  Šaľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu č. 69 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod č. 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parc. č. 3080/40-42, v k. ú.  Šaľa“,

 1. schvaľuje

na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa, vedených v KN C na LV č. 7212, a to:

 1. byt č. 69 (1-izbový), na 2. NP (1. poschodie) v bytovom dome na Narcisovej, súp. č. 1948, vchod č. 21, podlahová plocha bytu 34,80 m2, v podiele 1/1,
 2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1948, vo veľkosti 79/10000-in,
 3. spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 3080/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m², parc. č. 3080/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m², parc. č. 3080/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m², na ktorom je dom postavený, vo veľkosti 79/10000-in,

do výlučného vlastníctva spoločnosti FORS TRADE s. r. o., so sídlom Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, IČO 31421849, zastúpenej konateľom Robertom Balogom, za cenu 9 610 Eur.

Hlasovanie č. 42

 • Za hlasovalo: 18
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 1
 • Július Bujdák,
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 0
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 20/6/2014 - Vyjadrenie súhlasu s rozdelením nebytových priestorov v Dome kultúry v Šalik zámeru odplatného prevodu

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXXIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

vyjadrenie súhlasu s rozdelením nebytových priestorov v Dome kultúry v Šali k zámeru odplatného prevodu,

B.     súhlasí

s rozdelením nebytových priestorov na priestory reštaurácie a ostatné priestory vyhradené pre kultúrnu činnosť MsKS, za účelom výpočtu podielov na spoločných častiach a zariadeniach Domu kultúry, na ul. SNP, súp. č. 955/19 a rozdelenie podielov na pozemku, parcela číslo 2752/2, zastavaná plocha a nádvorie, vedeného na liste vlastníctva č. 1, k zámeru odplatného prevodu nebytového priestoru reštaurácie s príslušenstvom; úkony spojené s rozdelením nebytových priestorov v Dome kultúry v Šali bude hradiť žiadateľ.

Hlasovanie č. 43

 • Za hlasovalo: 15
 • Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 1
 • Jozef Mečiar,
 • Zdržalo sa: 1
 • Peter Andráši,
 • Nehlasovalo: 2
 • Igor Bečár, Milena Veresová,
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 21/6/2014 - SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,

 1. schvaľuje

zriadenie vecného bremena na priznanie ochranného pásma plynovodu a práva uloženia plynovodu podľa projektu na stavbu „Obnova NTL plynovodov a prípojok Šaľa VIII. etapa a zmena tlaku na STL“, v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, na pozemkoch registra C KN vedených na LV č. 1 a registra E KN, vedených na LV č. 7266 v k. ú. Šaľa, v rozsahu určenom geometrickým plánom 15/2013, vyhotoveným spoločnosťou JUMI, s. r. o. Bratislava, overeným Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod č. 199/2014 dňa 18. júna 2014 (parcely sú uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia) v prospech oprávneného SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, za jednorazovú odplatu vo výške 130 Eur.

 

Hlasovanie č. 44

 • Za hlasovalo: 17
 • Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 0
 • Zdržalo sa: 0
 • Nehlasovalo: 2
 • Tibor Baran, Milena Veresová,
 • Počet neprítomných: 2
 • Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 22/6/2014 - Návrh zmeny spôsobu nakladania s majetkom mesta založeného Zmluvou o nájme bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly č. III/3/136-šport/2008 ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh zmeny spôsobu nakladania s majetkom mesta založeného Zmluvou o nájme bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly č. III/3/136-šport/2008,

 1. konštatuje,

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v športovej činnosti občianskych združení Hádzanárskeho klubu Slovan Duslo Šaľa a Hádzanárskeho klubu mužov,
 2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 27. 08. 2014,
 1. schvaľuje
 1. prenájom majetku mesta – bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly na ul. Hornej 30 v Šali, pre nájomcu v I. rade občianske združenie Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, 927 01 Šaľa a pre nájomcu v II. rade – občianske združenie Hádzanársky klub mužov, Letná 2, 927 01 Šaľa,
 2. nájomné za prenájom majetku mesta vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a zálohové platby na náklady spojené s pracovnou pozíciou informátora, vrátnika na športovej hale vo výške 518,59 Eur/mesiac pre občianske združenie Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa a občianske združenie Hádzanársky klub mužov.

 

Hlasovanie č. 45

 • Za hlasovalo: 5
 • Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
 • Proti hlasovalo: 2
 • Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,
 • Zdržalo sa: 11
 • Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Nehlasovalo: 0
 • Počet neprítomných: 3
 • Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

Materiál číslo F 1/6/2014 - Zmluva o dielo č. 324/2014 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa.“

 

Uznesenie č. 6/2014 – XXXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 324/2014 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 324/2014 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa“ s dodávateľom ELTODO OSVETLENIE s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice, IČO: 36170151, DIČ: 2020056566, IČ DPH: SK2020056566.

 

Hlasovanie č. 46

 • Za hlasovalo: 9
 • Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
 • Proti hlasovalo: 1
 • Jozef Grell,
 • Zdržalo sa: 7
 • Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková,
 • Nehlasovalo: 1
 • Tibor Baran,
 • Počet neprítomných: 3
 • Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,
 •  

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS