Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 06.08.2013 - 13:50  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:21  //  zobrazené: 1529

06/2013 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 30/07/2013

číslo: 06/2013  |  dátum konania: 30.07.2013  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marek Vrbovský,
Materiál číslo C 1/6/2013 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPIS- Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ kód: OPIS-2013/1.2/05 za účelom realizácie projektu „Elektronizácia a modernizácia služieb poskytovaných mestom Šaľa“

Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka (stanoviť maximálnu výšku oprávnených výdavkov na projekt v sume
795 500 Eur) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy Operačného programu Informatizácia spoločnosti kód OPIS-2013/1.2/05 za účelom realizácie projektu „Elektronizácia a modernizácia služieb poskytovaných mestom Šaľa“,
B. súhlasí
a) s predložením žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy Operačného programu Informatizácia spoločnosti kód OPIS-2013/1.2/05 za účelom realizácie projektu „Elektronizácia a modernizácia služieb poskytovaných mestom Šaľa“,
b) s realizáciou projektu a so zabezpečením financovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, ktoré predstavujú sumu 795 500 Eur z vlastných zdrojov t. j. vo výške 39 775 Eur,
C. schvaľuje
zabezpečenie financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu s uvedenou sumou 39 775 Eur ročne.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 7
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 7
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka nebol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy Operačného programu Informatizácia spoločnosti kód OPIS-2013/1.2/05 za účelom realizácie projektu „Elektronizácia a modernizácia služieb poskytovaných mestom Šaľa“,
B. súhlasí
a) s predložením žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy Operačného programu Informatizácia spoločnosti kód OPIS-2013/1.2/05 za účelom realizácie projektu „Elektronizácia a modernizácia služieb poskytovaných mestom Šaľa“,
b) s realizáciou projektu a so zabezpečením financovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, ktoré predstavujú sumu 902 500 Eur z vlastných zdrojov t. j. vo výške 45 125 Eur,
C. schvaľuje
zabezpečenie financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu s uvedenou sumou 45 125 Eur ročne.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 7
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.