Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.06.2022 - 10:51  //  aktualizácia: 20.06.2022 - 10:51  //  zobrazené: 1051

05/2022 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 05/2022  |  dátum konania: 30.05.2022

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Radovan Földvári, Ing. Peter Jaroš, Ing. Petronela Vižďáková, Ing. Gabriela Lacková, PhDr. Marián Šperka, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, Ing. Martin Klačko

Prizvaní:

Neprítomní: Miloš Rehák

Verejnosť:

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o vyhlásenom VO – polopodzemné kontajnery v meste Šaľa
  4. Informácia o aktuálnom stave v lesoparku
  5. Rôzne
  6. Záver

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Zástupca MsP sa zo zasadnutia komisie ospravedlnil.

3. Informácia o vyhlásenom VO – polopodzemné kontajnery v meste Šaľa

Ing. Petronela Vižďáková informovala členov komisie o vyhlásenom VO na 3 stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Šaľa, konkrétne na ul. Kukučínova. Hodnota zákazky je do 100 tisíc eur vrátane kamerového systému.

Ing. Róbert Andráši sa opýtal, koľko je v súčasnosti v danej lokalite stojísk. Ing. Petronela Vižďáková odpovedala, že 3 nové stojiská nahradia 6 súčasných. Kapacita nových stojísk bude väčšia ako v súčasnosti.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš položil otázku, či sa v budúcom roku plánuje realizácia výstavby polo podzemných kontajnerov na ul. P. Pázmaňa a ul. Okružná, ako to bolo prisľúbené zo strany primátora na spoločnom stretnutí 2.2 2022 (viď zápisnica bod č.4). Ing. Petronela Vižďáková odpovedala, že pre dané lokality treba vypracovať projektovú dokumentáciu.

4.  Informácia o aktuálnom stave v lesoparku

Ing. Gabriela Braníková informovala členov komisie o napredovaní projektu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“. V súčasnosti prebieha príprava súťažných podkladov na prvú Ex Ante kontrolu pred vyhlásením VO na Revitalizáciu lesoparku. Súbežne prebieha príprava podkladov pre vydanie povolení v súlade so stavebným zákonom.

Predpokladaný termín ukončenia prác na znížení energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra je začiatok júla.

V lesoparku prebieha ďalšia prebierka (presvetlovanie) časti lesa o rozlohe 1,5 ha.

5. Rôzne

Ing. Petronela Vižďáková informovala členov komisie o ďalších aktivitách súvisiacich s kontajnerovými stojiskami. Po sťažnostiach od obyvateľov bude na každom kontajnerovom stojisku umiestnená deratizačná stanica. Zápach z kontajnerov na kuchynský odpad bude minimalizovaný ich častejším umývaním, počas letných mesiacov to bude každý mesiac, prvé čistenie už prebehlo. Na ul. V. Šrobára bude kontajnerové stojisko premiestnené k ceste z dôvodu jednoduchšieho prejazdu vývozného auta. Na ul. Novomeského boli pridané 2 kontajnery na sklo.

Na ul. P.J. Šafárika úspešne prebehla deratizácia hlodavcov plynom. V meste prebehne odchyt holubov, ktoré budú následne premiestnené.

6. Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                              predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko