Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.08.2018 - 09:26  //  aktualizácia: 23.08.2018 - 14:34  //  zobrazené: 2636

05/2018 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 05/2018  |  dátum konania: 20.08.2018  |  zvukový záznam
Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Peter Gomboš, PaedDr. Danica Lehocká, Mgr. Renáta Zelezníková, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Klaudia Hátašová (zasadnutia sa zúčastnila od 6. bodu programu)
 
Neprítomná: Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená) 
 
Prizvané: JUDr. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta Šaľa,  Sylvia Braunová, MeT Šaľa spol. s .r. o..
 
Za verejnosť: Katarína Hátašová, Iveta Mlynárová, Patrik Boťanský. 
 
 
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa
4. Návrh na určenie výšky nájomného v bytových domoch B1 a B2 na ulici Kráľovskej v Šali
5. Zoznam – poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2015 a Smernice MV a RR              č. 2/2003
6. Rôzne
7. Záver
 
Priebeh zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.
 
  Členovia komisie na začiatku zasadnutia jednohlasne odsúhlasili zmenu a doplnenie bodu  programu – č. 5 - prerokovanie návrhu posúdenia zmeny poradovníka, pričom následne     pod bodom č. 6 bude prerokovaný materiál „Zoznam - poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003“, následne bod rôzne bude pod bodom č. 7 a záver bude      8. bodom programu. 
 
 
 
 
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 
Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková. 
 
Uznesenie č. 8/2018 – komisia odporučila v prioritách a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe viacročného rozpočtu pokračovať v plánovaných investičných akciách, odporučila v prípade výzvy realizovať rekonštrukciu detských jasieľ, naďalej sledovať výzvy na výstavbu nájomných bytov a hľadať vhodné lokality na výstavbu nájomných bytov. Splnené.
 
Uznesenie č. 9/2018 – komisia prerokovala materiál – Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021 a odporučila ho na predloženie na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Splnené. 
 
Uznesenie č. 10/2018 - komisia prerokovala materiál – návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 a odporučila ho na predloženie na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Splnené. 
 
Uznesenie č. 11/2018 - komisia prerokovala správu o plnení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2017“ a odporučila materiál predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Splnené.
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa   Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa
 
Materiál predložila JUDr. Margita Pekárová. 
 
Prítomným členom komisie odpovedala na všetky otázky týkajúce sa podmienok nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo  vlastníctve mesta Šaľa. 
 
Predseda komisie navrhol doplniť do návrhu „Všeobecne záväzného nariadenia                       č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa“ nasledovnú pripomienku: „Žiadatelia, ktorí nesplnili kritériá na zaradenie do zoznamu uchádzačov o nájom nájomných bytov a bytov osobitného určenia v zmysle VZN č..../2018 môžu opätovne požiadať o pridelenie nájomného bytu, alebo bytu osobitného určenia            vo vlastníctve mesta Šaľa na základe novej žiadosti spolu s prílohami“. 
 
Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7 návrh s pripomienkou 
Uznesenie č. 12/2018
a) komisia prerokovala materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa
b) komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie         č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa s nasledovnou pripomienkou: „Žiadatelia, ktorí nesplnili kritériá na zaradenie do zoznamu uchádzačov o nájom nájomných bytov a bytov osobitného určenia v zmysle VZN č..../2018 môžu opätovne požiadať o pridelenie nájomného bytu, alebo bytu osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa  na základe novej žiadosti spolu s prílohami“. 
 
4. Návrh na určenie výšky nájomného v bytových domoch B1 a B2 na ulici Kráľovskej v Šali – predložila JUDr. Margita Pekárová.  
    
    Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
    Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;
    Uznesenie č. 13/2018
 
a) komisia prerokovala materiál – Návrh na určenie výšky nájomného v „Bodovom bytovom dome B 1“, súpisné číslo 2489/4A postavený na pozemku registra C katastra nehnuteľností parc. č. 1971/9 a v “ Bodovom bytovom dome B2“ súpisné číslo 2490/4B postavený na pozemku registra C katastra nehnuteľností parc. č. 1971/8 na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa vo výške 3,-Eur/1m2 obytnej plochy t. j. 4% z obstarávacej ceny bytových domov, z toho tvorbu fondu opráv vo výške 0,374 Eur/m2obytnej plochy t. j. 0,5% z obstarávacej ceny bytových domov, 
b) komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok, 
c) komisia odporúča predložiť materiál na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v navrhovanom znení.
 
5. Návrh posúdenia zmeny poradovníka – predložila p. JUDr. Margita Pekárová. 
Návrh na zmenu v poradovníku žiadateľov o pridelenie bytu v novopostavených bytových domoch „Bodový bytový dom B1“ a „Bodový bytový dom B2“ na ulici Kráľovskej v Šali bol podaný primátorom mesta Šaľa podľa ustanovenia § 4 ods. 6 VZN č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa („V osobitných prípadoch, ak ide o naliehavú potrebu občana alebo mesta, je možné prideliť žiadateľovi byt na základe rozhodnutia primátora mesta bez posúdenia predmetnej žiadosti a ostatných žiadostí komisiou.“). Návrh sa týka p. Ing. Františka Čibrika a p. Kataríny Kusyovej.    
Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
 
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7
 
Uznesenie č. 14/2018
 
a) komisia prerokovala návrh posúdenia zmeny poradovníka primátora mesta,
b) komisia schvaľuje predložené zmeny v poradovníku žiadateľov o pridelenie bytu v novopostavených bytových domoch „Bodový bytový dom B1“ a „Bodový bytový dom B2“ bez pripomienok tak, že do poradovníka žiadateľov o pridelenie bytu v novopostavených bytových domoch na ulici Kráľovskej v Šali sa u žiadateľov Kataríny Kusyovej a u Ing. Františka Čibrika mení poradie v poradovníku žiadateľov.  
 
6. Zoznam – poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2015 a Smernice MV a RR                           č. 2/2003. Materiál predložila p. Sylvia Braunová. 
 
Menný zoznam s komentárom tvorí prílohu k zápisnici.
 
     Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
 
     Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8
 
Uznesenie č. 15/2018
 
a) komisia prerokovala Zoznam – poradovník uchádzačov o nájom bytu                               vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením            č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 spolu s komentárom k poradovníku. 
b) komisia navrhuje bezodkladne zostaviť pracovnú komisiu za účelom precizovania kritérií na zostavenie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, nakoľko súčasné kritériá sú nepostačujúce,
c) komisia neodporúča primátorovi mesta schváliť Zoznam – poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003.
   
7. Rôzne
 
Na zasadnutie komisie sa dostavila verejnosť, ktorá sa informovala                                           na zostavovanie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.    
 
8. Záver 
 
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUDr. Jozef Grell                                      predseda komisie
 
 
 
 
 
 
V Šali dňa 16. 08. 2018
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie