Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.06.2017 - 11:01  //  aktualizácia: 22.06.2017 - 11:06  //  zobrazené: 801

05/2017 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 05/2017  |  dátum konania: 22.06.2017

Z á p i s n i c a  z 5. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 06. 2017

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Mgr. Klaudia Hátašová
 
Neprítomní: Mgr. Renáta Zelezníková, (ospravedlnená), RSDr. Ľubor Gáll (ospravedlnený), RSDr. Peter Gomboš (ospravedlnený)

Prizvaná: Mária Szabová, referentka OSMaZM 

Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Bytové otázky
4. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie  6 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.

1.) Uznesenie č. 12/2017: Komisia prerokovala žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 12 na 1. poschodí na ul.  Rímskej 2138/3 v Šali 5. Splnené. Predmetný byt               p. primátor pridelil podľa doporučenia členov komisie Miroslavovi Pálinkášovi a Helene Pálinkášovej.

2.) Uznesenie č. 13/2017: komisia prerokovala žiadosť nájomníčky Mgr. Veroniky Kušnírovej o súhlas na podnájom bytu na ul. Rímskej 3 v Šali 5 pre Ing. Dávida Ferenceia. Splnené. P. primátor schválil žiadosť nájomníčky o súhlas na podnájom pre Ing. Dávida Ferenceia podľa doporučenia členov komisie.  
 

 

 

3. Bytové otázky - Spôsob nakladania s majetkom mesta – zmluvný prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na ulici Fraňa Kráľa 1866/1 v Šali – Veči 

Materiál predložila na komisii Mária Szabová, referentka OSMaZM.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;
Uznesenie č. 14/2017
a) komisia prerokovala materiál „Spôsob nakladania s majetkom mesta - zmluvný prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na ulici Fraňa Kráľa 1866/1 v Šali – Veči“ 
b) komisia odporúča MsZ v Šali realizovať zmluvný prevod vlastníctva bytov                 v obytnom   dome na ulici Fraňa Kráľa 1866/1 v Šali – Veči  do osobného vlastníctva nájomníkov bytov.
4. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

Komisia prerokovala priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu                  na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu. Komisia prijala nasledujúce uznesenie: 
Hlasovanie: Prítomní:6; za 6:
Uznesenie č. 15/2017

komisia odporúča medzi priority a návrh investičných akcií k tvorba návrhu rozpočtu        na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu zaradiť realizáciu služby sociálneho taxíka pre občanov mesta a využiť možnosti zapojenia sa do projektov                  z eurofondov.

5. Rôzne
V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.   
6. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 

             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

 

V Šali dňa 23. 06. 2017
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie