Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.06.2009 - 20:36  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:56  //  zobrazené: 1684

05/2009 zasadnutie komisie školstva

číslo: 05/2009  |  dátum konania: 26.05.2009

Rokovanie, vzhľadom na dočasnú neprítomnosť predsedníčky komisie Ing. Psotovej,  na úvod zasadnutie komisie viedol a prítomných privítal poslanec Ing. František Botka.  Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Plnenie opatrení z  Koncepcie rozvoja školstva
4. Zapojenie škôl do projektov,
5. Oslavy MDD - informácie
6. Aktuálne informácie.
7. Záver
8. 

K bodu 2 plnenie uznesení č. 4/ z 29.4. 2009 – predniesol Ing. Botka
 Problematika dodávky a účtovania za teplo z MET s. r. o
Uznesenie 2/4/2009:  Berie na vedomie. Odporúča školám kontrolovať dodávky tepla, najmä počas prázdnin a dlhších odstávok. Zlepšiť komunikáciu pri zabezpečení regulovania s MET a. zvýšenej kontroly a komunikácie medzi školami a MET a. s.
Plnenie:  Riaditeľom škôl tlmočené odporúčanie.
       Informácia o pedagogickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu na       materských školách počas prázdnin – prerušenie prevádzky.
Uznesenie 5/4/2009: Berie na vedomie. Odporúča primátorovi schváliť prerušenie podľa predloženého návrhu.
Plnenie: Primátor s prihliadnutím na stanovisko komisie schválil prerušenie prevádzky MŠ podľa návrhu.
Ostatné  uznesenia boli konštatačné.
Uznesenie 1/5/2009: Komisia berie na vedomie a konštatuje splnenie unesení s  termínom plnenia do 26.5.2009

K bodu 3 Plnenie opatrení z  Koncepcie rozvoja školstva – predniesol M. Vrbovský. Zamerala sa na oblasti, ktoré je možné riešiť prostredníctvom škôl a zriaďovateľa. Na základe hodnotiacej správy a inšpekčných správ je možné konštatovať dosahovanie dobrých a veľmi dobrých výchovno – vzdelávacích výsledkov. Opatrenia z Koncepcie najmä v oblasti inovácie výchovno – vzdelávacieho procesu (VVP)  sa postupne v závislosti od možností a podmienok realizujú. Rezervy sú v užšej spolupráci s rodičmi a ich podielu najmä na výchove.
Uznesenie 2/5/2009. Berie na vedomie. Konštatuje postupné plnenie opatrení z Koncepcie školstva.

K bodu 4 Zapojenie škôl do projektov. Členovia komisie dostali  písomný materiál. Bolo konštatované zapojenie takmer všetkých škôl. Nedostatkom je dlhé  trvanie  vyhodnotenie projektov. Celová požadovaná suma je 9 mil. Sk
Uznesenie 3/5/2009: KŠ berie na vedomie informáciu o zapojení škôl do prejektov a ich spolufinancovania.

K bodu 5 Oslavy MDD – základné informácie písomne dostali prítomní písomne. Hlavným organizátorom v meste bude MsKS s CVČ. Riaditelia škôl informovali o pripravovaných oslavách na jednotlivých školách.
Uznesenie 4/5/2009: KŠ berie na vedomie informáciu o organizovaní osláv MDD na školách a v meste.

K bodu 6 Aktuálne informácie – predniesol M. Vrbovský a týkali sa :
- zasadnutie MsŠR
- zoznamu uchádzačov na funkcie riaditeľov – dostali členovia písomne
-  Elektronickej aukcie na zariadenie ŠJ a výsledkoch verejného obstarávania na rekonštrukcie MŠ UL. 8. Mája – informoval Ing. Botka
- Akcie a podujatia – na  jún 2009, informoval M. Vrbovský
                   4.6. Informatická výchova – školenie 1. stupeň – 2. roč.
                  10. 6. Celookresná porada riaditeľov ZŠ
                  20. 6.  Vyhlásenie výberového konania MŠ Družstevná
                  23. 6. Slávnostné odovzdanie menovacích dekrétov riaditeľom, ďakovné listy
                           dôchodcom
                  24. 6. Celookresné vyhodnotenie najlepších žiakov.
- PaedDr. Botorčeová, riaditeľka SŠ, Nivy 2, Šaľa podrobnejšie informovala o predbežných výsledkoch prijímacieho konania. Poďakovala za spoluprácu riaditeľom ZŠ.

K bodu 7 Záver. Predsedajúci na záver poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.