Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2007 - 13:54  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:35  //  zobrazené: 2016

05/2007 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 05/2007  |  dátum konania: 20.06.2007

Na zasadnutí sa zúčastnili 9 členovia komisie a to:, Ing. Jozef Mečiar,  Ing. Erik Mikloš,   Ing. Tibor Lovecký, Ing. Jana Lišková,  p. Karas Zoltán, Ing. Ladislav Gáll ml., Ing. Renáta Petrová, Ing. Helena Psotová, Ing. Juraj Potúček

Ďalej bol prítomný: Ing. Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení boli nasledovní členovia komisie: Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Monika Molnárová, Ing. Tibor Mikula

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2007 o státí, státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2007 o státí vozidiel, na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 40
- materiál bol stiahnutý z rokovania

2. Bujková Anna, Jazerná 24, Šaľa – žiadosť o odpustenie penále

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Bujkovej Anny, Jazerná 24, Šaľa o odpustenie penále vo výške 162.453,- Sk,  penále sú za neuhradené nájomné a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 41
komisia žiada na najbližšie zasadnutie komisie predložiť stanovisko MET Šaľa spol. s r.o.

3. Komercfruct s.r.o. – žiadosť o prenájom pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Komercfructu s.r.o. o prenájom pozemku na ul. Vlčanskej, na časti par.č. 1030/1 o výmere 25 m2 za účelom vybudovania schodiska do novovytvoreného reštauračného zariadenia  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 42
komisia odporúča skontrolovať v prvom rade stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu

4. PHOBOS Corporation s.r.o. – žiadosť o prenájom pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť f. PHOBOS Corporation s.r.o. o prenájom pozemku za účelom vybudovania parkovacej plochy na Vlčanskej ul. v Šali, na časti parc.č. 916/1 o výmere 203 m2 a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 43
komisia súhlasí s prenájmom pozemku za podmienok, že f. PHOBOS Corporation vybuduje spevnenú plochu pre svoje potreby ako aj pre potreby verejnosti, preloží na vlastné náklady preliezačku, lavičky a vybuduje nové náhradné pieskovisko a kolidujúce IS

5. Neštátne lesy Nitra, Pozemkové spoločenstvo – Urbariát Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Neštátnych lesov Nitra, Pozemkové spoločenstvo – Urbariát Šaľa o poskytnutie dotácie na projekt Základná údržba lesoparku Šaľa, ktorý je v lesnom hospodárskom pláne Neštátnych lesov Nitra, lesného užívateľského celku Nitra platného na roku 2004-2013, na žiadosť Mesta Šaľa zaradený do lesov osobitného určenia zdravotne rekreačného významu pre mesto Šaľa a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 44
komisia súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 100 tis. Sk

6. Rácz Vladimír, Novomeského 12, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Rácza Vladimíra, Novomeského 12, Šaľa o odkúpenie pozemku pod prenosnou garážou, ktorá sa nachádza na časti parc.č. 1611/1 o výmere cca 20 m2 na ul. Novomeského v Šali   a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 45
komisia neodporúča odpredaj pozemku

7. Július Miškovič, Nitrianska 1549, Šaľa – žiadosť o vysporiadanie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Júliusa Miškoviča, Nitrianska 1549, Šaľa o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku, parc.č. 3488/4 o výmere 603 m2, pozemok sa nachádza na Nitrianskej ul. , je oplotený a využívaný ako záhradka, v roku 1980 bol pozemok od p. Miškoviča štátom vyvlastnený za 6,-Sk/m2  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 46
komisia odporúča odpredaj pozemku pre p. Miškoviča za celkovú cenu 60.000,- Sk

8. Ing. Erik Mikloš, M.R.Štefánika 65/2, Šaľa – žiadosť o odkúpenie nebytových priestorov

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing. Erika Mikloša, M.R.Štefánika 65/2, Šaľa o odkúpenie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. M.R.Štefánika ( bývalý úradný výsek ) a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 47
komisia odporúča odpredaj nebytového priestoru na M.R.Štefánika pre Ing. Mikloša za cenu 1.350.000,- Sk ( 6 členov komisie súhlasilo, 3 členovia sa zdržali hlasovania )
Pripomienka: nebol priložený znalecký posudok

9. Ladislav Nagy a manž. a spol. -  žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ladislava Nagy a manž. a spol. o odkúpenie novovytvorenej parc.č. 2667/13, 2667/14, 2667/15 spolu o výmere 54 m2 ( jedna parcela 18 m2 ), žiadatelia majú na uvedenom pozemku umiestnené prefabrikované garáže a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 48
komisia odporúča odpredaj pozemkov za cenu 1.400,- Sk/m2 ( 7 členov komisie hlasovalo za odpredaj, 2 členovia sa zdržali hlasovania )

10.  Gregor Ivančič, Nitrianska 26, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Gregora Ivančiča. Nitrianska 26, Šaľa – o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 138/1 o výmere 8 m2, časť parc.č. 138/2 o výmere 16 m2, časť neknihovanej parc.č. 312 o výmere 2 m2, časť parc.č. 315 o výmere 37 m2 spolu o výmere 63 m2, pozemok sa nachádza vo Veči na Nitrianskej ul. oproti kostolu sv. Rodiny, ide o zelený pás pri rodinnom dome, ktorý má žiadateľ vo svojom vlastníctve, odkúpenie pozemku zdôvodňuje zameraním hranice so susediacou pizzeriou lebo objekt vo svojom vlastníctve chce zrekonštruovať a zmodernizovať  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 49
komisia odporúča odpredaj pozemku za cenu 1.000,- Sk/m2

11.  MENERT s.r.o. , Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť f. MENERT s.r.o. o odkúpenie pozemku, parc.č. 2306/2 o výmere 118 m2, pozemok sa nachádza na Mostovej ul. pri objekte kotolne, ktorej vlastníkom je spol. Menert  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 50
komisia odporúča odpredaj pozemku za cenu 2.000,- Sk/m2

12.  MENERT s.r.o. , Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Kukučínovej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť f. MENERT s.r.o. o odkúpenie pozemku, parc.č. 820/2 o výmere 46 m2, pozemok sa nachádza na Kukučínovej ul. za oplotením kotolne pri objekte bývalej reštaurácie Kazačok, ktorých vlastníkom je spol. Menert s.r.o.  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 51
komisia odporúča odpredaj pozemku za cenu 1.600,- Sk/m2

13.  MENERT s.r.o. , Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť f. MENERT s.r.o. o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 2681 o výmere cca 377 m2 ( cca 7 m x 54 m ), na uvedenom pozemku plánujú vybudovať spevnenú plochu, ktorá by slúžila ako parkovisko pre motorové vozidlá, uvedený pozemok je súčasťou areálu Detských jasiel a Domova sociálnych služieb na Okružnej ul.  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 52
komisia odporúča odpredaj pozemku za cenu 1.400,- Sk/m2

14.  Július Szabó a manž., Tešedíkovo č. 286 – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. P.Pázmáňa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Júliusa Szaba a manž., Tešedíkovo 286 o odkúpenie pozemku, časť parc. č. 39/1 o výmere cca 50 m2 na ul. P.Pázmáňa pri predajni JaM Lahôdky v tesnej blízkosti autobusovej zastávky  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 53
komisia neodporúča odpredaj pozemku

15.  Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 54
komisia berie na vedomie Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov lokalite pri ČOV v Šali
odporúča nasledovnú váhovosť pre uvedené kritéria pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky:
1. celková cena za kupovaný pozemok 70%
2. fin.zabezpečenie podn.zámeru 10 %
3. vytvorenie nových prac.príležitostí 10 %
4. ostatné podmienky 10 %

16.  Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti na ul. P.Pázmáňa za historickou budovou kaštieľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti na ul. P.Pázmáňa za historickou budovou kaštieľa  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 55
komisia odporúča zdvihnúť vyvolávaciu cenu na 3.000,- Sk/m2

17.  Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie FORLIGFE, Všeobecnej nemocnice Šaľa – žiadosť o bezplatný prenájom priestorov v Dome kultúry

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia Všeobecnej nemocnice Šaľa o bezplatný prenájom DK ( estrádna sála, bábková sála, zasadačka ) dňa 14. 9. 2007 za účelom organizovania Krajského seminára gynekológov a neonatológov Nitrianskeho a Trnavského kraja, primátor mesta súhlasil s odpustením základného nájomného   a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 56
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

18.  EKOMONT plus s.r.o. Galanta – žiadosť o splátkový kalendár za nedoplatok na nájomnom za nebytové priestory

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť f. EKOMONT plus s.r.o. Galanta o splátkový kalendár na uhradenie nedoplatku vo výške 387.445,50 Sk ( v sume je zahrnuté: nedoplatok na nájomnom za rok 2006 + nájomné za január – máj 2007 ) ku dňu 31. 5. 2007, mesačné nájomné bolo 29.263,- Sk a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 57
komisia súhlasí s predloženým splátkovým kalendárom  + úroky z omeškania
komisia nesúhlasí so započítaním vynaložených nákladov
komisia odporúča  v prípade neplnenia splátkového kalendára pristúpiť k exekúcií

19.  EC 2000 n.f. Šaľa – žiadosť o finančný príspevok na projekt „Oplotenie areálu kostola Panny M.P. Kresťanov

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť EC 2000 n.f. Šaľa o finančný príspevok na projekt „Oplotenie areálu kostola Panny M.P. Kresťanov, ktorý už čiastočne slúži svojmu účelu, aj keď ešte jeho stavba nie je celkovo ukončená a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 58
komisia nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku

20.  Ekonomická analýza spoločnosti MIS Šaľa s.r.o.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Ekonomickú analýzu spoločnosti MIS Šaľa s.r.o. a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 59
komisia berie na vedomie ekonomickú analýzu spoločnosti MIS šaľa s.r.o.
komisia odporúča dať vypracovať právnu analýzu

21  Informácia o doručení zámeru navrhovateľa CE ENERGY Šaľa – Močenok s.r.o. so sídlom Jesenského 12/652, Šaľa „Veterný park Šaľa – Močenok“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Informáciu o doručení zámeru navrhovateľa CE ENERGY Šaľa – Močenok s.r.o. so sídlom Jesenského 12/652 Šaľa „Veterný park Šaľa – Močenok a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 60
komisia berie na vedomie Informáciu o doručení zámeru navrhovateľa CE ENERGY Šaľa – Močenok s.r.o. so sídlom v Šali „Veterný park Šaľa – Močenok“

22.  Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na nakladanie s komunálnych odpadom

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na nakladanie s komunálnym odpadom  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 61
komisia berie na vedomie Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na nakladanie s komunálnym odpadom

23.  Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na údržbu verejnej zelene

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na údržbu verejnej zelene  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 62
komisia berie na vedomie Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na údržbu verejnej zelene

24.  Informácia o možnosti vytvorenia nových hrobových miest na miestnom cintoríne v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Informáciu o možnosti vytvorenia nových hrobových miest na miestnom cintoríne v Šali  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 63
komisia berie na vedomie Informáciu o možnosti vytvorenia nových hrobových miest na miestnom cintoríne v Šali

25.  Občianske združenie STORM pri UKF Nitra – pilotný projekt „Krok vpred Šaľa“ – ponuka nízkoprahovej služby

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Ponuku nízkoprahovej služby Občianskeho združenia STORM pri UKF Nitra – pilotný projekt „Krok vpred Šaľa“  a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 64
komisia súhlasí s poskytnutím finančného príspevku na pilotný projekt vo výške 15.190,- Sk

26. Návrh súťažných pokladov na VOS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu a bytovej zástavby na Kráľovskej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh súťažných pokladov na VOS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu a bytovej zástavby na Kráľovskej ul. a schválila nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 65
bez uznesenia