Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.10.2022 - 14:15  //  aktualizácia: 20.10.2022 - 14:17  //  zobrazené: 899

04/2022 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 04/2022  |  dátum konania: 19.10.2022

Prítomní: Ing. Peter Andráši,  Ing. František Botka,  Ing. Roland Grédi,  Ing. Klaudia Antálková, Róbert Tölgyesi, Bc. Noémi Kubiková, Bc. Elza Melegová

Neprítomní:  Miroslav Gera,  Ing. Marián Krištof,  Ing. Tibor Baran

Ďalej boli prítomní: Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová, Mgr. Miloš Kopiary, Ing. Alena Kiácová

 

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 298:

 • komisia odporúča MsZ schváliť:

 

  1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                        22 783 600 EUR

Bežné výdavky:                                                     22 976 792 EUR

Rozdiel:                                                                     -193 192 EUR

Kapitálové príjmy:                                                     568 103 EUR

Kapitálové výdavky:                                                3 774 407 EUR

Rozdiel:                                                                  -3 206 304 EUR

                                                                                                                      

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                      23 351 703 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                    26 751 199 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                          - 3 399 496 EUR

Príjmové finančné operácie:                                   4 891 024 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                1 491 528 EUR

Rozdiel:                                                                   3 399 496 EUR

Rozpočet na rok 2022 celkom:

Príjmy celkom:                                                   28 242 727 EUR

Výdavky celkom:                                                28 242 727 EUR

Rozdiel celkom:                                                                  0 EUR

  1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 podľa hlavných ekonomických kategórií 

nasledovne:

100 Daňové príjmy                                               11 878 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                              3 451 530 EUR

300 Granty a transfery                                            8 022 173 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.           3 652 402 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                           1 238 622 EUR

600 Bežné výdavky                                                22 976 792 EUR

700 Kapitálové výdavky                                          3 774 407 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.        1 491 528 EUR

  1. Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2022 v celkovej sume 898 940 EUR, z toho
               príspevok z MPSVaR je vo výške 289 140 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo
               výške 609 800 EUR.

2.  Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2023

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2023  a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 299:

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2023 v predloženom znení

3. Mgr. Anton Porhajaš a Mgr. Mária Porhajašová, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Antona Porhajaša a Mgr. Máriu Porhajašovú, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa, parcela registra CKN číslo 1028/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2,  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 300:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na ul. Pažitná v Šali, pozemok, parcela registra CKN číslo 1028/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v celkovej kúpnej cene 6 730,-EUR pre manželov Mgr.Antona Porhajaša a Mgr. Máriu Porhajašovú, trvale bytom Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

 

 

 

4. Ing. Juraj Čopjan a Ing. Marcela Čopjanová, Železničná 501/34, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre . Ing. Juraj Čopjan a Ing. Marcela Čopjanová, Železničná 501/34, 927 01 Šaľa, novovytvorená parcela registra CKN č. 663/95, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 301:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na ul. Železničná v Šali, novovytvorená parcela registra CKN č. 663/95, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN číslo 663/73, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 16/2022 vyhotoveného GEOS-geodetické služby s.r.o., IČO: 36268186, so sídlom Jesenského 652/12 Šaľa, dňa 29. 01. 2022, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod číslom G1 – 236/2022 zo dňa 12. 05. 2022, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 1 045,- Eur, pre Ing. Juraja Čopjana a manželku Ing. Marcelu Čopjanovú, obaja bytom Železničná 501/34, 927 01 Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

5. Zoltán Takáč, SNP 997/17b, 924 01 Galanta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Takáča, SNP 997/17b, 924 01 Galanta, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 302:

     

6. LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  od LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo, pozemok vo vlastníctve mesta nachádzajúceho sa na ulici Nešporovej v Šali, časť parcely registra CKN č. 2663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 598 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 303:

 • komisia odporúča MsZ schváliť nájom pozemku vo vlastníctve mesta nachádzajúceho sa na ulici Nešporovej v Šali, časť parcely registra CKN č. 2663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 598 m2 vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, pre spoločnosť LEBECO s.r.o., so sídlom Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo, IČO: 47 544 783, v cene 4,647 EUR/m2/rok, t. j. pri celkovej výmere 598 m2 v cene 2 778,91 EUR/rok, na dobu neurčitú.

7. LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta od LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo v celosti a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 304:

 • komisia odporúča MsZ schváliť  zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena in rem na pozemok vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa, parcela registra CKN číslo2663/1,ostatnáplochao výmere 17381 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 44538359-323/2022, ktorý vyhotovil Vörös Attila – geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove, dňa 15. 08. 2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 07. 09. 2022 pod číslom G1-445/2022, spočívajúcom v práve prechodu a prejazdu pešo a motorovými vozidlami cez zaťaženú nehnuteľnosť v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti – stavby na pozemku parcela CKN číslo 2663/18, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8617, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 109,54 EUR v prospech spoločnosti LEBECO s.r.o., so sídlom Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo, IČO: 47544783

 

 

 

 

8. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa Šaľa – Diakovce“

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa Šaľa – Diakovce“

a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 305:

 • komisia odporúča MsZ  schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnosti – pozemku, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1236/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 492 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1236/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 502 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre katastrálne územie a obec Šaľa na liste vlastníctva č. 6294 v zmysle geometrického plánu č. 12-08/2022, vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., so sídlom Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 05. 09. 2022 pod číslom G1-438/2022, na dobu 10 rokov v cene 0,05 EUR/m2/rok t. j. pri výmere 492 m2 v cene 24,60 EUR/rok od prenajímateľa Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaľa, IČO: 34072454, sídlo: Školská 348/2, 927 01 Šaľa.

                                                                                                      Ing. Tibor Baran

                                                                                                     predseda komisie

Zapísala:

Anita Petkovová