Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 13.06.2007 - 13:49  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 13:51  //  zobrazené: 1321

04/2007 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 04/2007  |  dátum konania: 07.06.2007  |   zápisnica (pdf)

I.
K  informácii o stave kriminality za obdobie roka 2006 v meste Šaľa -  materiál číslo A 1/4/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o stave kriminality za obdobie roka 2006 v meste Šaľa,
B. berie na vedomie
informáciu o stave kriminality za obdobie roka 2006 v meste Šaľa.

II.
K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 2/4/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

III.
K správe z výsledku  kontroly vykonanej ÚHK– materiál číslo A 3/4/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu  z kontroly výdavkov súvisiacich s vydávaním mesačníka samosprávy mesta Šaľa v roku 2006,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonanej kontroly.

IV.
K informácii o výsledkoch výberových konaní

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledkoch výberových konaní,
B. berie na vedomie
informáciu o výsledkoch výberových konaní.

V.
K informácii o outsourcingu

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o o outsourcingu,
B. berie na vedomie
informáciu o o outsourcingu.

VI.
K informatívnej správe o analýze priamej a nepriamej podpory športu na území mesta Šaľa s vypracovaním jednotlivých pravidiel podpory športu v meste – materiál číslo  A 4/4/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali:
A. prerokovalo
informatívnu správu o analýze priamej a nepriamej podpory športu na území mesta Šaľa s vypracovaním jednotlivých pravidiel podpory športu v meste,
B. berie na vedomie
informatívnu správu o analýze priamej a nepriamej podpory športu na území mesta Šaľa s vypracovaním jednotlivých pravidiel podpory športu v meste,
C. ukladá
vypracovať samostatný grantový systém podpory športu pre projekty menšieho rozsahu v meste  a  spracovať ho vo  forme dodatku k VZN č. 17/2001 o kritériách poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom.
Z: prednosta MsÚ        T: 6. riadne zasadnutie MsZ

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5

Ing. Peter Hollý, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3

Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Ing. Miroslav Polónyi,

VII.
K návrhu hodnotovej mapy pozemkov na území mesta Šaľa -  materiál číslo B 1/4/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh hodnotovej mapy pozemkov na území mesta Šaľa,
B. ruší
uznesenie č. 21/93 – MsZ,
C. schvaľuje
hodnotovú mapu pozemkov na území mesta Šaľa v doplnenom znení (zvýšenie cenového rozpätia  v extraviláne  na 100 – 200 Sk/m2)

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Mgr. Jozef Belický,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 2
Ing. František Botka,  Ing. Miroslav Polónyi,

VIII.
K návrhu dodatku č. 1 k novelizovanému VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta  – materiál číslo B 2/4/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k novelizovanému zneniu VZN č. 9/2000 ,
B. schvaľuje
Dodatok č. 1 k novelizovanému zneniu VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta s doplnením schváleného poslaneckého návrhu Ing. Psotovej.

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3

MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Miroslav Polónyi,

IX.
K návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 5/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa – materiál číslo B 3/4/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh dodatku č. 1  k VZN č. 5/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa,
B. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Miroslav Polónyi,

X.
K  návrhu na rozdelenie zisku MeT Šaľa, spol. s r. o za rok 2006 – materiál číslo C1/4/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na rozdelenie zisku MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2006,
B. súhlasí
v zmysle stanov spoločnosti so schválením zúčtovania zisku MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2006 v hodnote 58 tis. Sk a nerozdeleného zisku z minulých rokov v hodnote 1 587 tis. Sk do rezervného fondu.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Miroslav Polónyi,

XI.
Majetkové záležitosti

1.  K návrhu podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – odpredaj nebytových   priestorov na ul. M. R. Štefánika – materiál číslo D 1/4/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – odpredaj nebytových  priestorov na ul. M. R. Štefánika,
B. schvaľuje
1. zrušenie uznesenia č. 2/2007 – X./5,
2. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nebytových priestorov na ul. M. R. Štefánika podľa predloženého návrhu, s určením váhovosti celkovej ceny za kupovanú nehnuteľnosť a investičného zámeru v pomere 90 % ku 10%,
3. podmienky VOS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
4. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu.

Za hlasovalo: 19
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5

Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 1
Ing. Miroslav Polónyi,

2.  K žiadosti o odpustenie penále  pre Mikuláša Kovácsa, Jazerná 26, Šaľa-– materiál číslo D 2/4/07

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie penále,
B.  schvaľuje
odpustenie penále vo výške 100 % zo zostatkovej sumy.

Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5

Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis,
Počet neprítomných: 1
Ing. Miroslav Polónyi,

XII.
K voľbe riaditeľa Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vymenovanie riaditeľa OSS mesta Šaľa
B. vymenúva
v súlade s § 11 odsek 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s účinnosťou  od 1. júla 2007, do pracovnej pozície riaditeľa príspevkovej organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa   RSDr. Ľubora Gálla.
C. poveruje
aktom  vymenovania  primátora mesta.

Hlasovanie bolo tajné

XIII.
K návrhu koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Šaľa do roku 2010 – materiál číslo H 1/4/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Šaľa do roku 2010,
B. schvaľuje
koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Šaľa do roku 2010 a postupovať podľa nej,
C. odporúča
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta participovať na realizácii koncepcie.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Ing. László Gyurovszky, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Miroslav Polónyi,

XIV.
K zámeru na založenie komunitnej nadácie  – materiál číslo  H 2/4/07


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer založenia komunitnej nadácie,
B. poveruje
zástupcu primátora mesta prípravou založenia nadácie,
C. ukladá
1. predložiť na schválenie MsZ dokumenty potrebné na založenie nadácie,
Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  T: 6.riadne zasadnutie MsZ
2. pripraviť úpravu rozpočtu mesta v súvislosti so založením nadácie.
Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ    T: 6.riadne zasadnutie MsZ

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Miroslav Polónyi, 

Prílohy