Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.06.2018 - 10:08  //  aktualizácia: 08.06.2018 - 10:09  //  zobrazené: 1001

03/2018 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 03/2018  |  dátum konania: 08.06.2018
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa
Dátum a miesto: 28. mája 2018 (pondelok) o 15,30 h v DK Šaľa
Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý,  Marek Molnár, Mgr. Miroslav Demín,  Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Jozefína Karlubíková,  Ing. František Botka 
Neprítomní: Ing. Peter Jaroš – ospravedlnený, Mgr. Ivan Aľakša – neospravedlnený, Mgr. Alena Demková – neospravedlnená,  Mgr. Anikó Sárkányová – ospravedlnená, Ing. Eliška Vargová – ospravedlnená

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
3. Správa o činnosti MsKS za rok 2017 – vedúci MsKS
4. Správa o družobných kontaktoch v roku 2017 – Ing. E.Vargová, MsÚ
5. Stanovisko komisie k plneniu PHSR mesta za rok 2017 – predseda komisie, vedúci MsKS
6. Šalianske slávnosti 2018 – vedúci MsKS
7. Rekonštrukcia kríža v cintoríne – predseda komisie
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie

Prizvaní:
1. Ing. Botka, vedúci MsKS
2. Ing. Vargová, ref. MsÚ

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a vedúceho MsKS Ing. Františka Botku na zasadnutí komisie.  Prezentovalo sa šesť členov komisie. Program rokovania poslala členom komisie v elektronickej forme tajomníčka komisie dňa 16.5.2018.  Prítomní členovia odsúhlasili program uvedený v pozvánke, predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení  - predseda komisie
Informoval o plnení úloh z uznesenia komisie zo dňa 17.4.2018:
- odporúčacia časť uznesenia, bod č. 1 splnený – MsZ zobralo Správu o činnosti MsKJJ za rok 2017 na vedomie bez pripomienok,
- odporúčacia  časť uznesenia, bod č. 2 – bude zakomponované do rozpočtu na rok 2019,
- odporúčacia časť uznesenia, bod č. 3 – primátor mesta Mgr. Jozef Belický má k odporučeniu komisie kladné stanovisko,  kontaktnou osobou bude Ing. Martina Čižmáriková,
- odporúčacia časť uznesenia, bod č. 4 – splnený,
- ukladacia časť uznesenia, bod č. 1 a 2 – splnené.
3. Správa o činnosti MsKS za rok 2017 – vedúci MsKS
Ing. František Botka  prezentoval Správu o činnosti MsKS za rok 2017, ktorú členom komisie v elektronickej forme na preštudovanie poslala tajomníčka komisie dňa 25.5.2018.
Obsah správy je rozdelený do  jedenástich častí: Úvod, Činnosť MsKS v roku 2017, Podujatia podľa jednotlivých stredísk MsKS, Kino, Družobné vzťahy, Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ), Ekonomická klasifikácia a finančné zabezpečenie činnosti MsKS, Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie, Marketing a propagácia podujatí, Kultúrna infraštruktúra: budovy a priestorové kapacity a Záver. Súčasťou správy sú 2 prílohy: Operačný plán – rok 2017 a Operačný plán  – rok 2018.
Uviedol, že časť č. 7 Ekonomická klasifikácia a finančné zabezpečenie činnosti MsKS doplní zo záverečného účtu mesta za rok 2017.
V správe sú uvedené všetky dôležité informácie: podujatia v DK Šaľa, SD Veča, KS Večierka, počet kultúrno-spoločenských podujatí, počet premietaní, návštevnosť, výdavky, príjmy, družobné vzťahy, činnosť ZPOZ ...
MsKS okrem vlastných  kultúrno-spoločenských podujatí participuje na veľkom množstve podujatí, ktoré usporiadajú: MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, ZUŠ, OZ, NO ...
MsKS získalo finančné príspevky na svoju činnosť z viacerých grantov, v celkovej výške 29 150,-- EUR.
Mgr. Július Morávek:
- poďakoval v mene komisie i vo vlastnom mene MsKS za to, ako zabezpečuje kultúru v meste, poďakoval  všetkým pracovníkom za prípravu a realizáciu podujatí a veľké množstvo podujatí, ktoré pomáha v meste realizovať iným inštitúciám,
- pozitívne hodnotil aj činnosť SD Veča a KS Večierka,
- ohlasy verejnosti sú pozitívne i napriek nepriaznivým podmienkam: sedačky v kine, nefunkčná vzduchotechnika, celkový stav budovy...
Stanovisko komisie je uvedené  v súhlasnej časti uznesenia, bod č. 1 a schvaľovacej časti uznesenia, bod č. 1.
 
4. Správa o družobných kontaktoch v roku 2017 – Ing. E. Vargová, MsÚ
Ing. Eliška Vargová spracovala materiál s názvom: Družobné vzťahy – prehľad aktivít za rok 2017. Uvedený materiál bol členom komisie poslaný tajomníčkou komisie v elektronickej forme  dňa 16.5.2018 na preštudovanie.
Stanovisko komisie je uvedené v súhlasnej časti uznesenia, bod č. 2 a schvaľovacej časti uznesenia, bod č. 2.
5. Stanovisko komisie k plneniu PHSR mesta za rok 2017 – predseda komisie, vedúci MsKS
Mgr. Július Morávek spracoval  materiál s názvom: Stanovisko komisie kultúry a cestovného ruchu k správe o plnení PHSR mesta Šaľa za rok 2017, do ktorého zakomponoval pripomienky a návrhy členov komisie. 
Spracovaný materiál bol členom komisie poslaný tajomníčkou komisie v elektronickej forme  dňa 16.5.2018 na preštudovanie.
Stanovisko komisie je uvedené v súhlasnej časti uznesenia, bod č. 3.
6. Šalianske slávnosti 2018 – vedúci MsKS
Šaliansky jarmok 2018 sa bude konať v dňoch 22. a 23.6.2018 na dvoch miestach: Pešia zóna a CMZ – Amfiteáter. V piatok 22.6.2018 sa budú svojimi vystúpeniami prezentovať aj hostia z družobných miest: Oroszlány,  Końskie, Telč a Mohyliv Podolskyy. Svojím programom sa budú prezentovať aj deti ZŠ a ZUŠ. Súčasťou programu slávností sú aj sprievodné podujatia: Objektív Františka Kollára, Deň otvorených dverí a burza kníh MsKJJ, Tvorivé dielne pre deti a dospelých v Dome ľudového bývania  v Šali.
Program jarmoku je zverejnený na webe, v mesačníku Kam v Šali na mesiac jún 2018 a na propagačných plochách mesta.
Mgr. Július Morávek:
- oboznámil prítomných so žiadosťou o vystúpenie na Šalianskom jarmoku 2018  od p. Elvíry Daru  Bertalan, ktorá vedie detský folklórny súbor Muskatlis, vedúci MsKS sa vyjadril, že priestor na vystúpenie im MsKS poskytne, ale žiaľ na propagačných materiáloch informácia o vystúpení nebude uvedená, nakoľko propagácia podujatia je už zverejnená.
7. Rekonštrukcia kríža v cintoríne – predseda komisie
Po zvážení všetkých dostupných informácii o súčasnom umiestnení kríža a podmienkach, v akých sa nachádza, komisia dospela k stanovisku, ktoré je uvedené v časti uznesenia komisia navrhuje, bod č. 1.
8. Rôzne
Mgr. Miroslav Demín:
- program Večianskych slávností 2018 sa mu páčil a mal aj pozitívne ohlasy od verejnosti, vyslovil obdiv a poďakovanie zamestnancom MsKS, kapacitne však priestor na TESCO parkovisku nepostačuje - na zváženie v budúci rok zabezpečiť iný priestor, Ing. Botka uviedol: dňa 21.5.2018 sa konala porada zamestnancov MsKS, kde padol spoločný názor realizačného tímu - kapacita priestoru je nedostatočná, preveriť možnosť budúcoročné slávnosti usporiadať na futbalovom štadióne,
- všimol si plagáty s politickou reklamou na stĺpoch verejného osvetlenia, Ing. Botka uviedol: tieto priestupky rieši MsP.
Mgr. Július Morávek:
- z družobného mesta v Poľsku si žiadajú kultúrny program na Dni Końskich 18. a 19.8.2018, stanovisko komisie je uvedené v časti uznesenia komisia navrhuje, bod č. 2,
- otvoril otázku pamätihodností v meste, po diskusii členovia komisie dospeli  k stanovisku, ktoré je uvedené v časti uznesenia komisia navrhuje, bod č. 3.
Mária Lišková:
- pozvala prítomných na výstavu obrazov Evy Matisovej s názvom: „NOVÁ“ do KS Večierka v dňoch 29.5. - 8.6.2018
9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prítomní členovia komisie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.
10. Ukončenie
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

Šaľa, 28.5.2018
 
zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie
 
Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. vedúci MsKS - Ing. Botka
6. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
7. referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy - Ing. Vargová
 

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 28.5.2018
 

Komisia kultúry a cestovného ruchu

berie na vedomie
1. informáciu o plnení uznesení za mesiac apríl 2018
2. informáciu o príprave Šalianskeho jarmoku 2018

súhlasí
1. s predloženou správou o činnosti MsKS za rok 2017
2. s predloženou správou o družobných kontaktoch mesta za rok 2017
3. so stanoviskom komisie k PHSR mesta za rok 2017

odporúča
1. predložiť správu o činnosti MsKS na rokovanie MsZ v mesiaci jún 2018
2. predložiť správu o družobných kontaktoch mesta na rokovanie MsZ v mesiaci jún 2018

navrhuje
1. po rekonštrukcii kríža v cintoríne premiestnenie na iné miesto podľa návrhu architekta
2. vyslanie speváckeho tria Flovers na slávnosti do partnerského mesta Konskie v dňoch 18.-19.8.2018
3. pripraviť novelu VZN č. 14/2011 o evidencii pamätihodností – aktualizovať zoznam   pamätihodností,  doriešiť  označenie  pamiatky  bývalej   trafostanice a odstránenie reklamy z pamiatky

Šaľa, 28.5.2018
Július Morávek
predseda komisie