Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.04.2017 - 13:56  //  aktualizácia: 24.04.2017 - 13:56  //  zobrazené: 696

03/2017 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 03/2017  |  dátum konania: 20.04.2017

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Klaudia Hátašová, Mgr. Renáta Zelezníková, Mgr. Ildikó Jarošová
 
Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená) 

Prizvaní: Ing. Jana Nitrayová, prednostka Mestského úradu v Šali, PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa.
 
Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2017o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.

Uznesenie č. 4/2017: Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 9 na I. poschodí na ul. Rímskej 2139/5 v Šali 5. Splnené. Primátor mesta pridelil predmetný byt Michalovi Janoškovi a Lucii Bednárovej na základe doporučenia členov komisie.
Uznesenie č. 5/2017: Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 32 na III. poschodí na ul. Rímskej 2138/3  v Šali 5. Splnené. Primátor mesta pridelil predmetný byt Rudolfovi Sárközimu a Veronike Kumanovej na základe doporučenia členov komisie.
Uznesenie č. 6/2017: Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 29 na III. posch.  na ul. Rímskej 2137/1 v Šali 5. Splnené. Primátor mesta pridelil predmetný byt náhradníkom na základe doporučenia členov komisie Tiborovi Szabovi a Slávke Škvarkovej, nakoľko komisiou doporučení uchádzači z aktuálneho poradovníka o predmetný byt nakoniec neprejavili záujem. 
Uznesenie č. 7/2017: Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 20 na II. poschodí na ul.   Rímskej 2137/1 v Šali 5. Splnené. Primátor mesta pridelil predmetný byt  Denise Kovářovej na základe doporučenia členov komisie.
Uznesenie č. 8/2017: Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 9 na prízemí na ul. Hlavnej 2112/95 v Šali. Splnené. Primátor mesta pridelil predmetný byt Nikolete Bajcsyovej                a Dávidovi Kvasňovskému na základe doporučenia členov komisie.
Uznesenie č. 9/2017: Žiadosť nájomníka Zoltána Legnera o prenechanie nájomného bytu       č. 26 vo vlastníctve mesta Šaľa, na ul. Rímskej 5, Šaľa 5 Jozefovi Audymu. Splnené. Primátor mesta neschválil predmetnú žiadosť v zmysle doporučenia členov komisie.
Uznesenie č. 10/2017: Žiadosť Klaudii Vargovej o udelenie výnimky pri pridelení trojizbového nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Rímskej. Splnené. Primátor mesta neschválil predmetnú žiadosť v zmysle doporučenia členov komisie. Zamestnankyňa  Bytkomfortu, s.r.o. Nové Zámky pobočka Šaľa zaslala žiadateľke písomnú odpoveď v tomto znení.   

3.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2017 o sumách úhrady         za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Materiál predložil RSDr. Gáll, ktorý oboznámil prítomných so zmenami, ktoré sú v návrhu zapracované. P. prednostka vysvetlila členom komisie dôvody zmeny všeobecne záväzného nariadenia a o ďalších zmenách informovala aj PhDr. Hušvétyová. Po diskusii členovia komisie prijali k návrhu nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 7; za: 7;
Uznesenie č. 11/2017
a) komisia prerokovala návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia,
b) komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali prijať návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v navrhovanom znení.

4.  Rôzne
V tomto bode programu oboznámil prítomných Ing. Andráši s pracovnou cestou                      v Ostrave, ktorej sa zúčastnil spolu s PhDr. Zozuľákovou. Cieľom pracovnej cesty bolo  oboznámenie sa s činnosťou spolku Armády spásy v Českej republike, z.s., ktorá v Ostrave  prevádzkuje zariadenia sociálnych služieb. Vzhľadom na to, že predmetné občianske združenie pôsobí už aj na Slovensku, Ing. Andráši navrhol členom komisie pozvať zástupcu združenia, s čím členovia komisie súhlasili.
PhDr. Zozuľáková informovala členov komisie s potrebou prípravy nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa. Členovia komisie po diskusii navrhli, že najskôr je potrebné vyhodnotiť Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s výhľadom do roku 2021.        

5. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 

 

             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

 

V Šali dňa 21. 04. 2017
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie