Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.04.2019 - 09:08  //  aktualizácia: 29.04.2019 - 09:09  //  zobrazené: 734

02/2019 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 16.04.2019
Z á p i s n i c a  č. 02/2019
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa
 
 
Dátum a miesto: 16. apríla 2019 (utorok) o 16,00 h v DK Šaľa
 
 
Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová, Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Mgr. Adriana Gerová
 
Neprítomná:  Ing. Milica Kováčová Karlubíková - ospravedlnená
 
 
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
3. Správa o činnosti MsKJJ za rok 2018 – Mgr. Gerová
4. Správa z činnosti ZPOZ za rok 2018 – Ing. Čižmáriková
5. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry na rok 2019 – Ing. Čižmáriková
6. Kultúrno-spoločenské podujatia na apríl a máj 2018 – Ing. Botka
7. Vydanie knižnej publikácie o šalianskom divadle – Mgr. Demková
8. Informácia o osadení monumentu do Parku 17. Novembra – p. Schindler
9. Návrh na úpravu VZN o udeľovaní ocenení mesta Šaľa – Mgr. Demín
10. 30. výročie Nežnej revolúcie, príprava tematických podujatí – členovia komisie
11. Príprava vyhodnotenia plnenia PHSR za rok 2018 – členovia komisie
12. Rôzne
13. Ukončenie
 
 
Prizvaní:
- Ing. Botka, vedúci MsKS
- Ing. Čižmáriková, ref. MsÚ
- Mgr. Gerová, riaditeľka MsKJJ
 
 
 
Priebeh zasadnutia:
 
1. Otvorenie
Predseda komisie Peter Hlavatý privítal na zasadnutí prítomných členov komisie a prizvaných hostí: Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú a Mgr. Adrianu Gerovú. Prezentovalo sa desať prítomných členov komisie, na základe čoho predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.  Program  rokovania  bol  členom komisie zaslaný tajomníčkou komisie e-mailom dňa 10.4.2019. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili a predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.
 
 
 
 
 
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
Predseda vyhodnotil plnenie uznesení:
 
- Uznesenie 5/01/2019: Ing. František Botka uviedol, že rekonštrukcia SD Veča podľa informácií, ktoré získal bude ukončená do Večianskych slávností.
 
- Uznesenie 10/01/2019: Predseda komisie  sa dohodol s Ing. Martinou Čižmárikovou, že spoločne zabezpečia zhodnotenie aktuálneho stavu všetkých kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta a potom podľa akútnosti ich stavu, by sa riešil aj náhrobník Štefana Almássyho. Pomoc pri plnení tejto úlohy ponúkol Mgr. Peter Buday PhD.
 
Skonštatoval, že ostatné uznesenia mali iba informatívny charakter.
 
 
3. Správa o činnosti MsKJJ za rok 2018 – Mgr. Gerová
Mgr. Adriana Gerová prezentovala Správu o činnosti MsKJJ za rok 2018, ktorú členom komisie poslala  e-mailom tajomníčka komisie dňa 1.4.2019. 
Obsah správy je rozdelený do  troch častí: Knižničná činnosť, Ekonomické ukazovatele a Záver. Uviedla v nej prehľadne všetky dôležité informácie. 
Knižničnú činnosť rozdelila do štyroch častí, ktoré obsahujú informácie: Knižničný fond, Výpožičky, Používatelia a Podujatia. Ekonomické ukazovatele rozdelila do štyroch častí, ktoré obsahujú informácie: Príjmová časť rozpočtu, Výdavková časť rozpočtu, Osobné náklady a Prevádzkové náklady. V časti Záver  stručne zhodnotila činnosť knižnice za rok 2018.
 
Uznesenie 1/02/2019: Komisia berie na vedomie Správu o činnosti MsKJJ za rok 2018 bez pripomienok a odporúča predložiť ju na najbližšie rokovanie MsZ,
 
 
4. Správa z činnosti ZPOZ za rok 2018 – Ing. Čižmáriková
Ing. Martina Čižmáriková prezentovala Správu Zboru pre občianske záležitosti v Šali za rok 2018, ktorú vypracovala dňa 13.3.2019. Členom komisie ju zaslala na preštudovanie e-mailom dňa 15.4.2019. 
V roku 2018 sa uskutočnilo 58 sobášov, 1 zlatá svadba, 27 uvítaní dieťatka a bolo pozvaných 139 jubilantov, z ktorých sa  zúčastnilo sa 62.
Ďalej uviedla podujatia organizované Zborom pre občianske záležitosti v roku 2018: Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2017, Deň učiteľov, pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Šaľa, Veľkonočný organový koncert, pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom, vyhodnotenie najúspešnejších žiakov základných a stredných škôl okresu Šaľa, Ocenenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku, slávnostné prijatie delegácií z družobných miest na Šalianskom jarmoku, spoločenské stretnutie s účastníkmi podujatia Do práce na bicykli, slávnostné vyhlásenie výsledkov Víno Terra Wag – Šaľa 2018, pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia SNP, Úcta k starším, slávnostné otvorenie bežeckej dráhy na Základnej škole s materskou školou J. Murgaša, pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny, stretnutie s podnikateľmi, slávnostné otvorenie Mestského úradu v Šali, Tvorivý čin roka 2018, slávnostné odovzdanie nájomných bytov, Cena primátora a Cena mesta Šaľa za rok 2018, Slávnostné zasadnutie MsZ v Šali pri príležitosti Dňa samosprávy v Šali...
Uvedené podujatia materiálne zabezpečilo mesto Šaľa: zakúpilo poháre – jubilejky, papierové tašky pre jubilantov, knihy Naše dieťatko, ktoré sa odovzdávajú pri príležitosti uvítania dieťatka, sobášne perá, ktoré sa dávajú každému sobášnemu páru pri sobáši....
Počas celého roka mesto Šaľa podľa potreby zabezpečuje slávnostné pozvánky pre jubilantov, blahoželania na sobáše, uvítania detí do života a pre jubilantov. Okrem toho zabezpečuje 
Každý obrad je zaznamenaný v Pamätnej knihe ZPOZ mesta Šaľa a dôležité udalosti a podujatia uskutočnené na pôde mesta Šaľa sú zaznamenané do Pamätnej knihy mesta Šaľa. ZPOZ  zabezpečuje aj písanie a vedenie kroniky. 
V marci sa uskutočnilo stretnutie členov ZPOZ-u, na ktorom si zvolili predsedu. Stal sa ním poslanec MsZ a predseda KKaCR p. Peter Hlavatý.
 
Uznesenie 2/02/2019: Komisia berie na vedomie Správu Zboru pre občianske záležitosti za  rok 2018 bez pripomienok a odporúča predložiť ju na rokovanie MsZ ako súčasť Správy o činnosti MsKS za rok 2018.
 
 
5. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry na rok 2019 – Ing. Čižmáriková
Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že na základe výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti kultúra na rok 2019 zverejnenej dňa 25.2.2019 doručilo žiadosti 14 žiadateľov v stanovenom termíne do 12.4.2019. Požiadali spolu o finančné príspevky na 18 rôznych projektov v celkovej hodnote 21830, - EUR. Výška dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry na rok 2019 bola schválená v hodnote 10000,- EUR. Ing. Čižmáriková oboznámila prítomných so všetkými žiadosťami uchádzačov, údaje spracovala do prehľadnej tabuľky. Uviedla v nej údaje: žiadateľ, popis projektu, požadovaná suma dotácie, celkové náklady, účel požadovanej dotácie a  odporúčaná dotácia. Skonštatovala, že všetky podané žiadosti spĺňajú podmienky vyhlásenej výzvy. Ku každému projektu uviedla krátku charakteristiku účelu požadovanej dotácie. Dotácie do 200,- EUR schvaľuje primátor mesta a nad 200,- EUR MsZ. Do prehľadnej tabuľky spracovala tiež informáciu o poskytnutých príspevkoch v rokoch 2017 a 2018. 
 
Uznesenie 3/02/2019: Komisia odporúča primátorovi mesta a MsZ udeliť dotácie v oblasti kultúra na rok 2019 nasledovne:
 
Žiadatelia Odporúčaná suma v EUR
1. Materské centrum Mamy mamám   500,-
2. OZ Večania – veľkonočný kocert   100,-
3. OZ Večania – Family Day 1   100,-
4. OZ Večania – family Day 2   150,-
5. OZ Večania – Večianske hodové slávnosti   700,-
6. OZ Večania – 5. ročník LEČO FESATIVAL   400,-
7. OZ MACEVA   400,-
8. Tanečný klub JUMPING   600,-
9. Divadlo ASI 1500,-
10. Divadlo Materinky 1500,-
11. OZ LeGrácia   500,-
12. Spoločnosť Petra Pázmánya   600,-
13. Rodičovské združenie pri ZUŠ   800,-
14. Divadlo ŠOK   500,-
15. Csemadok, ZO Šaľa   500,-
16. Katarína Szikorová   200,-
17. Miestny odbor Matice Slovenskej v Šali   550,-
18. Petra Sudorová   400,-
 
 
 
 
6. Kultúrno-spoločenské podujatia na apríl a máj 2018 – Ing. Botka
Ing. František Botka prezentoval kultúrny program na mesiace apríl a máj 2019. Program na mesiac apríl, ktorý je spracovaný v letáku Kam v Šali členom komisie zaslala e-mailom tajomníčka komisie dňa 26.3.2019 a do domácností bol distribuovaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Kultúrny program na mesiace apríl a máj je bohatý na kultúrno-spoločenské podujatia  a väčšinu z nich uviedol aj menovite. Pozornosť upriamil aj na veľké podujatia: MULTIFEST, VEČIANSKE SLÁVNOSTI a ZLATÁ PRIADKA.
MsKS sa podieľa aj na množstve ďalších podujatí, ktoré usporiadajú: ZŠ, MŠ, OZ, CVČ a ZUŠ.
 
Uznesenie 4/02/2019:  Komisia berie na vedomie prezentované kultúrno-spoločenské podujatia na mesiace apríl a máj 2019.
 
 
7. Vydanie knižnej publikácie o šalianskom divadle – Mgr. Demková
Mgr. Alena Demková informovala  o príprave materiálov na vydanie knižnej publikácie o šalianskom divadle za posledných 100 rokov, a to od roku 1920 až do roku 2020, na ktorej pracuje spolu s Mgr. Miroslavom Demínom a Mgr. Júliusom Morávkom. Uviedla, že v  roku 2016 pripravili divadelné súbory v Šali v súčinnosti s mestom Šaľa, CVČ, MsKS a Galériou Focesa výstavu „Dramatické polstoročie v Šali“ a pri tejto príležitosti zmapovali 50 rokov divadelníctva v našom meste a podarilo sa im zozbierať veľké množstvo kvalitného materiálu, ktorý chcú využiť na vydanie knižnej publikácie. Jedná sa o vydanie 500 ks výtlačkov, ktoré by mesto využilo v rámci propagácie na reprezentačné účely. Publikácia by bola nepredajná. 
 
Uznesenie 5/02/2019:  Komisia odporúča mestu naplánovať v rozpočte na rok 2020 finančné prostriedky na vydanie publikácie o šalianskom divadelníctve.
 
 
8. Informácia o osadení monumentu do Parku 17. Novembra – p. Schindler
Pán Miroslav Schindler stručne popísal, ako bude monument vyzerať: je to strom – lipa, umiestnený na podstavci, koruna stromu znázorňuje planétu zem, v mieste kde sa nachádza Slovensko budú umiestnené 3 lipové listy. Miestom osadenia monumentu by mal byť Park 17. Novembra.
Členovia komisie v diskusii uviedli, že pri tejto príležitosti by bolo vhodné skultúrniť priestor parku napr.: vybudovaním chodníka, úpravou terénu ...
 
Uznesenie 6/02/2019:  Komisia odporúča prezentovaný monument osadiť v Parku 17. Novembra.
 
 
9. Návrh na úpravu VZN o udeľovaní ocenení mesta Šaľa – Mgr. Demín
Mgr. Miroslav Demín prezentoval návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa. Členom komisie zaslal svoj návrh na úpravu e-mailom dňa 13.4.2019 na preštudovanie. Návrh na úpravu sa týka  § 4  - zloženie komisie. 
 
Uznesenie 7/02/2019:  Komisia odporučila, aby predseda komisie do budúceho zasadnutia komisie prekonzultoval návrh s primátorom mesta a na budúcom zasadnutí informoval komisiu.
 
 
10. 30. výročie Nežnej revolúcie, príprava tematických podujatí – členovia komisie
Mgr. Adriana Gerová:
- pripraví besedu,
Mgr. Miroslav Demín:
- má informáciu od Ing. Elišky Vargovej, že mesto získalo z VÚC Nitra 1660,- EUR na vydanie publikácie k 17. novembru - 30. výročie Nežnej revolúcie, 
- získal videonahrávku udalostí, zdigitalizoval ju a pripraví krátku prezentáciu na web mesta.
 
Uznesenie 8/02/2019:  Komisia berie uvedené informácie na vedomie a ďalej sa na svojich rokovaniach bude touto témou zaoberať.
 
 
11. Príprava vyhodnotenia plnenia PHSR za rok 2018 – členovia komisie
Členovia komisie prerokovali vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2018 bez pripomienok. Stotožňujú sa so Stanoviskom KKaCR k správe o plnení PHSR mesta Šaľa za rok 2017 a opätovne podporujú vytvorenie kultúrno-informačného centra a vytvorenie mestského (regionálneho) múzea. Tieto inštitúcie sa opakovane uvádzajú vo viacerých schválených dokumentoch mesta, absentuje však ich postupná realizácia.
Zároveň komisia konštatuje, že uvítala zriadenie galérie v rekonštruovaných priestoroch MsÚ a kompletnú rekonštrukciu spoločenského domu v Šali –Veči. Tento rok sa budú členovia komisie v spolupráci s pracovníkmi MsÚ snažiť prioritne naplniť ciele v bode 2. Kultúrna infraštruktúra, odsek D) Oprava a rekonštrukcia historických budov a kultúrnych pamätihodností. 
 
Uznesenie 9/02/2019:  Komisia odporúča prípravu nového PHSR na roky 2020 – 2025.
 
 
12. Rôzne
Mgr. Adriána Gerová:
- poďakovala MsKS za kompletné priestorové a technické zabezpečenie slávnostného vyhodnotenia akcie - Esej Jána Johanidesa, ktorá sa konala dňa 16.4.2019 v Bábkovej sále DK Šaľa,
- MsKJJ spolupracuje s p. Szikorovou a CVČ na projekte čítania a prezentácie kvalitných detských kníh,
Ing. František Botka:
- poďakoval MsZ za schválenie financií na nákup nového vozidla pre potreby MsKS,
- pripravuje Správu o činnosti MsKS za rok 2018 na budúce rokovanie komisie,
- v súčasnej dobe akútne rieši nákup dodávky pre MsKS a prijatie technika/elektrikára v čo najkratšej dobe, 
- stavanie mája pred SD Veča tento rok nebude, nakoľko pódium je súčasťou stavby,
Ing. Martina Čižmáriková.
- pozvala prítomných na pietny akt kladenia vencov dňa 7.5.2019 o 14.00 h, 
p. Peter Hlavatý: 
- poďakoval MsKS za usporiadanie súťaže pre školy „Ukáž čo vieš?“, akciu hodnotil veľmi pozitívne,
členovia komisie:
- požiadali predsedu komisie, aby do budúceho zasadnutia komisie zistil na MsÚ informácie o rekonštrukcii DK Šaľa,
Mgr. Alena Demková:
- DS Materinky získal prvé miesto na Krajskej postupovej súťaži detskej dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti „Detský javiskový sen“ v Topoľčanoch a postúpil na Celoslovenskú súťažnú prehliadku „Divadlo a deti“ v Rimavskej Sobote, 
- poďakovala mestu Šaľa, MsKS, CVČ a KKaCR  za vytváranie podmienok a podporu divadelníctva v meste, pretože aj vďaka ním sa podarilo takýto úspech DS Materinky získať,
 
Mgr. Miroslav Demín:
- poprosil Ing. Čižmárikovú o zabezpečenie kladenia vencov dňa 11.11.2019 - Deň vlčích makov.
 
 
13. Ukončenie
Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.
 
 
Šaľa, 16.4.2019
 
 
zapísala: Jozefína Karlubíková
     tajomníčka komisie
 
 
 
  Peter Hlavatý
predseda komisie
 
 
Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. vedúci MsKS - Ing. Botka
6. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
7. riaditeľka MsKJJ – Mgr. Gerová