Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.02.2017 - 08:03  //  aktualizácia: 28.02.2017 - 08:04  //  zobrazené: 705

02/2017 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 02/2017  |  dátum konania: 22.02.2017

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 22. februára 2017 (streda) o 16,00 h v dome kultúry

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Jozef Bari, Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková  Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomná: Mgr. Alena Demková - ospravedlnená

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci marec 2017 – zást. MsKS
4. Návrh operačného plánu koncepcie kultúry na rok 2017 – ref. MsÚ a MsKS
5. Úlohy PHSR mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu v roku 2017 – ref. MsÚ
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie

Prizvaní:

- Ing. Botka, vedúci MsKS
- Ing. Čižmáriková, ref. MsÚ

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a prizvaných: vedúceho MsKS Ing. Františka Botku a  referentku kultúry  MsÚ Ing. Martinu Čižmárikovú. Ospravedlnil sa, že presunul termín zasadnutia o dva dni neskôr, ako bolo naplánované. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky referentkou MsKS PhDr. Katarínou Jamrichovou dňa 17.2.2017. Navrhol prerokovávať body č. 4. a 5. súčasne, nakoľko úzko súvisia. Členovia komisie vyjadrili súhlas s programom, na základe čoho predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení
Predseda komisie uviedol, že úlohy v odporúčacej časti uznesenia zo dňa  23.1.2017 boli splnené.

3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci marec 2017 – zást. MsKS
Vedúci MsKS Ing. František Botka prezentoval kultúrny program spracovaný referentkou MsKS PhDr. Katarínou Jamrichovou v mesačníku Kam v Šali na marec 2017. Program Kam v Šali bude distribuovaný do domácností prostredníctvom Slovenskej pošty a členom komisie bude zaslaný tajomníčkou komisie elektronicky 22. 2. 2017.

4. Návrh operačného plánu koncepcie kultúry na rok 2017 – ref. MsÚ a MsKS
5. Úlohy PHSR mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu v roku 2017 – ref. MsÚ

Ing. Martina Čižmáriková pripravila a prezentovala materiály k bodu 4. a 5. v počte 7 príloh, ktoré boli členom komisie zaslané elektronicky. Ing. František Botka priniesol materiál k bodu č. 4. na rokovanie a spracovaný materiál odprezentoval.

Zoznam materiálov spracovaných Ing. Čižmárikovou:
1) Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018 
2) OPERAČNÝ PLÁN KONCEPCIE NA ROK 2017
3) PROGRAMOVÁ ČASŤ – KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH – PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020
4) SWOT analýza
5) PHSR – KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH
6) Realizačná časť – PHSR mesta Šaľa 2015 -2020 (tabuľky)
7) Finančná časť – PHSR mesta Šaľa 2015 -2020 (tabuľky)

Uviedla, že základom OPERAČNÉHO PLÁNU KONCEPCIE NA ROK 2017 (2), ktorý vychádza z dokumentu Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 – 2018  (1)  je miestna kultúra, jej silné a slabé stránky a stanovené ciele v napĺňaní ďalšieho rozvoja a podpory kultúrneho diania v meste.
Hlavným cieľom Koncepcie rozvoja kultúry v meste Šaľa je skvalitnenie podmienok pre kultúrny život v meste, čo je zahrnuté do dvoch celkov: Kultúrna činnosť a Kultúrna infraštruktúra.
Prioritnou oblasťou PROGRAMOVEJ ČASTI – KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH – PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (3) je bohatý kultúrny život a rozvoj cestovného ruchu, čo je zahrnuté v troch častiach: Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže, Skvalitnenie kultúrneho života a infraštruktúry pre rozvoj kultúry a Propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu.
Ďalej uviedla, že  SWOT analýza (4) je základným nástrojom strategického plánovania na hodnotenie kultúry a cestovného ruchu v štyroch oblastiach: Silné stránky, Slabé stránky, Príležitostí a Ohrozenia. Silné a slabé stránky popisujú súčasný stav riešenej problematiky v samospráve z hľadiska vnútorných faktorov. Príležitosti a ohrozenia definujú predpoklad vplyvu vonkajších faktorov na budúci rozvoj mesta.
Materiál: PHSR – KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH (5) prezentovala v piatich častiach:  Kultúra a cestovný ruch (MsKS, CVČ, ZUŠ, Galéria FOCESA, TK JUMPING, Divadlo ŠOK, DS Materinky...) Mestská knižnica Jána Johanidesa, Služby a cestovný ruch, Propagácia a realizácia produktov cestovného ruchu a Cykloturistika.
Na záver  nasledovala tabuľková časť: Realizačná časť – PHSR mesta Šaľa 2015 -2020 (6) a Finančná časť – PHSR mesta Šaľa 2015 -2020 (7).

Ing. Botka:
- uviedol, že v oblasti Kultúrnej činnosti MsKS zorganizovalo súťaž pre školy „Ukáž čo vieš“ a v oblasti Kultúrna infraštruktúra vyjadril názor, že nie MsKS, ale majetkové oddelenie by malo vytypovať vhodné priestory na realizáciu komorných kultúrnych aktivít.

Mgr. Demín:
- spýtal sa, či sa niekto zaoberá zriadením nízkoprahového zariadenia pre deti a mládež, a  či je vytypované miesto, kde by sa takéto zariadenie mohlo zriadiť?
Ing. Čižmáriková odpovedala, že toto nie je tak celkom vecou komisie kultúry a cestovného ruchu, bude to treba riešiť s oddelením sociálnych vecí – je potrebný vyškolený personál, napr. psychológovia a iní odborníci  pracovníci vhodní na prácu s danou skupinou mladých ľudí. Mgr. Aľakša uviedol, že s týmto zámerom bola zriadená detská organizácia miniBODKA (dobrovoľná práca, sociálna práca v teréne, kultúrno-spoločenské aktivity, ochrana životného prostredia, organizovanie táborov), ktorá mala takúto činnosť zastrešovať. Mgr. Morávek informoval, že mesto o tejto veci rokovalo, nie je však jednoduché personálne a finančne takéto zariadenie zriadiť. Stanovisko komisie je uvedené v bode č. 2. schvaľovacej časti uznesenia a v bode č,1. ukladacej časti uznesenia.

Mgr. Morávek:
- vyjadril sa pochvalne k opatreniu 7.1. Podpora lokálpatriotizmu u detí a mládeže: je veľa aktivít pre deti, ktoré poriada MsKS, CVČ, ZUŠ a MsKJJ,
- vyjadril názor, že si vie predstaviť zriadenie turistického informačného centra v MsKJJ,

Ing. Čižmáriková:
- je potrebné zavesiť databázu kultúrnych inštitúcií na web a priebežne ju aktualizovať,
- cezhraničná spolupráca funguje, agendu má na starosti Ing. Vargová,
- oceňovanie sa robí každoročne: Cena mesta, Tvorivý čin roka,
- tento rok sa uskutoční modernizácia MsÚ,
- propagácia mesta a rozvoj cestovného ruchu – klientske centrum,
- oddelenie kultúry a športu bolo zriadené s platnosťou o d 1.1.2017.

6. Rôzne
Mgr. Július Morávek:
- poďakoval Ing. Martine Čižmárikovej za spracovaný materiál k bodom  č. 4. a 5. a doplňujúce informácie Ing. Františka Botku k bodu č. 4,
- uzavrel  diskusiu k fotosúťaži na rok 2017  - komisia uložila úlohu  Mgr. Miroslavovi Demínovi uvedenú v bode č. 2 v ukladacej časti uznesenia,
- vyjadril obavu, že MsKS hrozí finančná strata z pripravovaného koncertu TUBLATANKY, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 1. komisia konštatuje,
- uviedol informáciu, že je hotová skrátená verzia filmu o Šali v dĺžke asi tri a pol minúty, z diskusie komisie vzišlo stanovisko uvedené v bode č. 2. odporúčacej časti uznesenia,
- informoval, že publikácia o Šali, ktorú pripravuje spolu s p. Igorom Boháčom, je spracovaná zhruba na 98%,
- uskutočnilo sa rokovanie o kaštieli s MV SR a ešte bude pokračovať,
- na 1.3.2017 je naplánované rokovanie s Nitrianskym múzeom o prevode Kunovho domu do vlastníctva mesta,
- odborníci prídu posúdiť, či transformačná stanica - zostatok zo zbúraného mlyna, spĺňa kritéria na zaradenie do zoznamu technických pamiatok,
- tento rok uplynie 25. výročie znovuvysvätenia zničenej sochy Svätej Trojice – oslovil Mgr. Demína na pomoc a spoluprácu pri spracovaní prezentačného materiálu k tejto významnej udalosti,

Ing. František Botka:
- preverí u vedúcej kina možnosť zaradenia filmov s tematikou boja proti extrémizmu počas kultúrneho leta na amfiteátri,

Peter Hlavatý:
- predostrel myšlienku, že by mesto v súčinnosti s firmami, ktoré zamestnávajú cudzincov, pripravilo informačné letáky o Šali v ich rodnom jazyku, aby sa vedeli ľahšie orientovať,

Mgr. Miroslav Demín:
- navrhol názov témy na fotografickú  súťaž 2017 „Dominanty mesta“, stanovisko komisie je  uvedené v bode č.1. schvaľovacej časti uznesenia, úloha,
- navrhol do kultúrneho programu v rámci boja proti extrémizmu zaradiť napr. divadelné predstavenie „Natálka“, ktoré je spojené s besedou, stanovisko komisie je uvedené v bode č.1. odporúčacej časti uznesenia,

p. Bari:
- vyjadril názor, že je nevyhnutné, aby sa pozornosť v meste zamerala na zvyšovanie povedomia verejnosti a  zvlášť niektorých ľahko ovplyvniteľných skupín, hlavne mladých ľudí, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou o nebezpečenstve, ktoré prináša extrémizmus a fašizmus – besedy, prednášky, návšteva koncentračných táborov, premietanie filmov...
 
Ing. Čižmáriková:
- prezentovala požiadavku Ing. Vargovej na účinkovanie FS Šaľan a DFS Šaľanček na folklórnych slávnostiach v Telči dňa 20.5.2017, Ing. Botka uviedol, že obidva súbory sú v tom čase zaradené do programu Večianskych slávností, stanovisko komisie je uvedené v v bode č.3. ukladacej časti uznesenia.

7. Návrh na uznesenie
Členovia komisie schválili návrh na uznesenie. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

8. Ukončenie
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.


Šaľa, 22.2.2017


zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ - Ing. Čižmáriková
4. predseda a členovia komisie
5. tajomníčka komisie
6. vedúci MsKS

 

 

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 22.2.2017

 


Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesenia z januára 2017
2. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci marec 2017
3. informáciu o operačnom pláne koncepcie kultúry na rok 2017
4. informáciu o úlohách PHSR na rok 2017


konštatuje

1. nízky divácky záujem o koncert skupiny Tublatanka


schvaľuje

1. tému fotosúťaže na rok 2017 pod názvom ,,Dominanty mesta“
2. zvolať spoločné rokovanie komisie kultúry a cestovného ruchu a komisie sociálnej k riešeniu zriadenia nízkoprahového zariadenia pre deti a mládež a prijatie zamestnanca adekvátneho na prácu s danou skupinou mladých ľudí v súčinnosti s MsÚ


odporúča

1. prerokovať v komisii školstva možnosť predstavenia divadelnej hry Natálka pre žiakov stredných škôl v Šali
2. pred filmovými predstaveniami premietať skrátenú verziu propagačného filmu o Šali po dohode s autorom filmu


ukladá

1. predsedovi komisie dohodnúť rokovanie s komisiou sociálnou za účasti pracovníkov MsÚ
2. členovi komisie Mgr. Demínovi pripraviť manuál o fotosúťaži na rok 2017 a zverejniť ho na webovej stránke mesta
3. predsedovi komisie informovať Ing .E. Vargovú o neúčasti folklórneho súboru Šaľan a Šaľanček na folklórnom festivale v Telči


Šaľa, 22.2.2017

Július Morávek
predseda komisie