Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.10.2017 - 10:47  //  aktualizácia: 25.10.2017 - 10:48  //  zobrazené: 938

02/2017 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 02/2017  |  dátum konania: 23.10.2017

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Miroslav Gera, Ondrej Moťovský,  Ing. Tibor Baran, Ing. Radovan Braník, Ing.Katarína Machová, Ing. František Botka, Róbert Tölgyesi, Bc.Elza Melegová

Ďalej boli prítomné: JUDr. Pekárová Margita, Ing. Alena Kiácová, Ing. Alžbeta Sedliačiková, Ing. Jana Nitrayová
 


1. Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2015 – XI. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. marca 2015


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2015 – XI. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. marca 2015 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 233
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť pravidlá pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov mesta fyzickým osobám tak, že pozemky a ich majiteľov či užívateľov identifikuje a vyzve k odkúpeniu do konca roku 2020 s výnimkou, ak predaju bránia napr. inžinierske siete, legislatíva resp. iné skutočnosti

 

 

2. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2018

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2018 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 234

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prípravu návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2018
3. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2016


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 235

• ekonomická komisia odporúča primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 14 971,87 Eur z ostatných kapitálových fondov – fondu tepelného hospodárstva.

 


4. Gabriela Fellingerová, ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabriela Fellingerová, ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika, parcela registra „C“ KN číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 236

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prevod pozemku nachádzajúceho sa na Murgašovej ul. v Šali, parcela registra „C“ KN číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 7150, v podiele 5/48-ín k celku, v celkovej kúpnej cene 1729,39 Eur, pre Gabrielu Fellingerovú, ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika

 

 

 


5. Marta Pargáčová – ESELEM, Horná 2069/15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Marta Pargáčová – ESELEM, Horná 2069/15, Šaľa, parcela číslo 2752/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 a časť parcely číslo 2752/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, spolu o výmere 157 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 237

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 2752/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 a časť parcely číslo 2752/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, spolu o výmere 157 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 104,09 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Martu Pargáčovú – ESELEM, IČO 34 455 787, Horná 2069/15, 927 01 Šaľa


6. MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 238

• ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 129,29 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre MENERT spol. s.r.o., IČO 17 330 165, Hlboká 3, 927 01 Šaľa.

 

 

7. V&V Stav s.r.o., Budovateľská 32, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre V&V Stav s.r.o., Budovateľská 32, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 239
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom nebytových priestorov o výmere 50 m2 (vrátane príslušného podielu na spoločných priestoroch) v sociálnom zariadení pre ľadovú plochu v areáli Zimného štadióna na Váhovej ulici č. 1006/17 v Šali, nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa ako časť stavby na pozemku katastra nehnuteľností registra „C“, parcelné  č. 2529/4, za symbolické nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/50 m2 a náklady spojené s užívaním (režijné náklady) paušálne vo výške 757,08 Eur/rok/50 m2, pre spoločnosť V&V Stav s.r.o., so sídlom Budovateľská 32, 927 01 Šaľa, zastúpenú konateľkou Veronikou Páhokiovou

 


8. Arpád Horváth, Dózsova 1618/57, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpád Horváth, Dózsova 1618/57, Šaľa, parcela č. 3425/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m2 a parcela č. 3425/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 240

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností,  parcela č. 3425/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m2, v cene 4,979 Eur/m2/rok, v cene 1 588,30 Eur/rok, a parcela č. 3425/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v cene 82,21 Eur/rok, v celkovej cene 1 670,51 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Arpáda Horvátha, bytom Dózsova 1618/57, Šaľa.
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre Arpáda Horvátha, Dózsova 1618/57, 927 05 Šaľa - Veča


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre Arpáda Horvátha, Dózsova 1618/57, 92705 Šaľa – Veča, parcela registra „C“ KN č. 3425/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m2 a parcela „C“ KN č. 3425/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 241

• ekonomická komisia odporúča MsZ stiahnuť z rokovania uvedený materiál

 

10. Návrh na spoluprácu s Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom P. Pazmánya 55/26, 927 01  Šaľa a prevzatie areálu Tenisového klubu Šaľa do vlastníctva

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na spoluprácu s Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom P. Pazmánya 55/26, 927 01  Šaľa a prevzatie areálu Tenisového klubu Šaľa do vlastníctva a schválila nasledovné uznesenie:


• ekonomická komisia neprijala uznesenie

 

 


        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová