Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.07.2007 - 08:19  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:36  //  zobrazené: 1984

02/2007 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 02/2007  |  dátum konania: 19.03.2007

Prítomní: MUDr. Grell, JUDr. Marinčák, Mgr. Šperka, Ing. Vičíková, M. Hamarová, p. Fülöpová, p. Hlavatá
Neprítomní: Ing. Galbavá, RSDr. Gomboš, p. Valent, p. Verešová, Mgr. Zozuláková, MUDr. Kromerová, Ing. Topercerová, Ing. Lužica, Mgr. Mika

Program:  
1. Otvorenie
2. Prerokovanie rozpočtu a kultúrneho programu na podujatie „ Ocenený športovec mesta  za rok 2006“
3. Rôzne
4. Záver

k bodu č. 2

Pani Fulpová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí predniesla scenár podujatia „ Ocenený športovec mesta za rok 2006 s tým, že program bude moderovať Mgr. Ľudmila Iványiová, vedúca MsKS v Šali. Podujatie sa bude konať dňa 30. marca 2007 o 17,00 hod. v kinosále MsKS v Šali. V programe vystúpia Jumping jamp ako i karatisti. Je zabezpečená pamätná kniha mesta, ceny a kvety pre ocenených športovcov. Slávnostný príhovor za mesto bude mať MUDr. Martin Alföldi primátor mesta, za okres JUDr. Ľudovít Marinčák, predseda Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov. Ceny za mesto odovzdajú oceneným MUDr. Martin Alföldi primátor mesta a MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sociálnej, pre mládež a šport  a neziskové organizácie pri MsZ v Šali. Ceny za okres odovzdajú JUDr. Marinčák, predseda OATJK a p. Ladislav Kovács, podpredseda OATJK.
JUDr. Marinčák uviedol, že pri príležitosti jubilejného 10. ročníka „ Vyhlásenia najlepších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu Šaľa “ výkonný výbor OATJK udelí osobitné ocenenia. Tieto ocenenia odovzdá p. Belaj, vedúci KŠP prípadne s Ing. Helenou Psotovou, vedúcou školského úradu NSK. Po skončení slávnostného aktu bude pre ocenených športovcov a pre pozvaných hostí recepcia v reštaurácii Domino. Počet pozvaných hostí bude asi 180, rozpočet ráta 100,-Sk na osobu + víno a nealko.

k bodu č. 3

V bode Rôzne bol doplnený za ocenených Róbert Pintér, horolezec, ktorý urobil výstupy na Dolovity- Taliansko, Walliské Alpy- Švajčiarsko, Wildfeld- Rakúsko a iné.

JUDr. Marinčák uviedol, že na najbližšom zasadnutí komisie chce podať informáciu o organizácií športu na Slovensku. Informáciu o športových kluboch v meste predloží p. Sklenár. Uviedol, že postupne predstaví jednotlivých predsedov športových oddielov, ktorí zároveň budú prizvaní na zasadnutie komisie. Na najbližšie zasadnutie komisie budú pozvaní: Ing. Miroslav Wöllner, prezident futbalového klubu a p. Ľudovít Kováč, predseda športovo streleckého klubu.
Najbližšie zasadnutie komisie bude dňa 04.apríla 2007 so začiatkom o 16,00 hod. v kolkárni pri Mestskej športovej hale v Šali.

Na záver rokovania predseda komisie pozval prítomných na podujatie „ Ocenenie športovcov mesta za rok 2006 a uviedol, že všetci členovia komisie dostanú pozvánku na uvedené podujatie.