Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.03.2017 - 17:13  //  aktualizácia: 01.03.2017 - 17:14  //  zobrazené: 647

01/2017 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 01/2017  |  dátum konania: 23.01.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
3. Informácia o uzatvorenej Zmluve o dielo – Odpadové hospodárstvo
4.  Rôzne
5. Záver.

Informácia o bezpečnostnej situácii
Náčelník MsP Mgr. Krokavec  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste počas vianočných sviatkov,  o prípadoch, ktoré riešila mestská polícia – porušenie cestnej premávky, držanie psov, občianske spolunažívanie, rušenie verejného poriadku.  Ďalej informoval, že občania mesta majú obavy zo Srbov, ktorí sa väčšinou pohybujú v skupinkách po meste a ľudia sa obávajú o svoju bezpečnosť. Náčelník MsP informoval, že zatiaľ riešili prípady so srbskými občanmi, ktoré sa týkali drobných krádeží.
UZNESENIE č.I/1 :
Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa.

Informácia o uzatvorenej Zmluve o dielo – Odpadové hospodárstvo
Ing. Haládiková informovala prítomných o uzatvorení Zmluvy o dielo na odpadové hospodárstvo s firmou ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.. Ďalej informovala o podrobnostiach vyhlásenia verejného obstarávania, o výške predpokladanej hodnoty zákazky s DPH 5 213 568,- Eur, dĺžke trvania zákazky – 10 rokov. Do súťaže sa prihlásili dvaja uchádzači a to:
1. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, IČO: 31 434 347, s ponukovou cenou 5 207 268,96 Eur s DPH
2. Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901, s ponukovou cenou 6 713 656,80 Eur s DPH
Komisia na otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk, menovaná primátorom mesta Šaľa,  vyhodnotila ponuku uchádzača, ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky,  s ponukovou cenou 5 207 268,96 Eur s DPH, ako úspešnú.
V zmysle ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obstarávateľ uzatvoril Zmluvu   č. 799/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami  s úspešným uchádzačom dňa  28. 11 .2016. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 30. 11. 2016.
UZNESENIE č.I/2 :
Komisia berie na vedomie informáciu o uzatvorenej zmluve o dielo na odpadové hospodárstvo.


Rôzne
RSDr. Gomboš, predseda komisie privítal p. Nemčekovú - za verejnosť, ktorej odovzdal slovo. Pani Nemčeková predložila komisii požiadavky ohľadom svetelnej križovatky na ul. SNP (krátko svieti zelená na prechode pre chodcov). Ďalšia požiadavka sa týkala opravy chodníka idúceho pri Kauflande a riešenie odchodov autobusov MHD, aby korešpondovali s odchodmi a príchodmi vlakov v smere Nové Zámky a Bratislava.

 


                                                                                                              RSDr. Peter Gomboš
                                                                                                                          Predseda komisie

Zapísala: Ing. Braníková