Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.01.2016 - 15:59  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:57  //  zobrazené: 1737

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení k pripomienkovaniu

N Á V R H Y

všeobecne záväzných nariadení

mesta Šaľa

 

k pripomienkovaniu

 

 

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2016 o vyhlásení záväznej časti územného plánu zóny mesta Šaľa – Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2016 o podmienkach poskytovania dotácií

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Dátum zverejnenia návrhov všeobecne záväzných nariadení na úradnej tabuli: 13.01.2016

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 13.01.2016

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 24.01.2016

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 25.01.2016