Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.03.2014 - 10:01  //  aktualizácia: 12.03.2014 - 08:32  //  zobrazené: 616

Zasadnutie a odborný seminár Spoločnosti pre predškolskú výchovu

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa zorganizovala 21.februára 2014 zasadnutie členov Spoločnosti a odborný seminár v priestoroch kaštieľa v Mojmírovciach.  Náplňou programu zasadnutia bolo vyhodnotenie činnosti Spoločnosti za rok 2013, oboznámenie členov s čerpaním finančných prostriedkov  a  prerokovanie návrhu plánu aktivít Spoločnosti na rok 2014. Bc. Alžbeta Matulová, tajomníčka Spoločnosti  predniesla uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia. Irena Vargová, pokladníčka Spoločnosti oboznámila členov s  finančným hospodárením. Odbornú činnosť v regióne, ktorá sa konala v roku 2013 priblížila predsedníčka Spoločnosti PaedDr. Žaneta Gužíková nasledovne:

Február 2013: Pletenie z papiera – tvorivé dielne, lektor: Irena Vozáková.

Apríl 2013: Rozvíjanie počiatočnej jazykovej gramotnosti, lektor: PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Máj 2013: ADD a ADHD – stratégia práce s deťmi predškolského veku, lektor: PhDr. Marián Šperka

August 2013: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania, lektor: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., Mgr. Iveta Juricová PhD., vzdelávanie prebieha počas školského roka 2013/2014.

Október 2013: Odborný seminár EULAB, Prírodovedné múzeum, Detské múzeum, BIBIANA v Bratislave.

November 2013: Prvá pomoc pri úrazoch detí, lektor: MUDr. Ľuboslav Džugan.

Morálne ohodnotenie za Spoločnosť pre predškolskú výchovu -  región Šaľa bolo udelené  Irene Vargovej, pokladníčke SPV,  riaditeľke MŠ Hollého, Šaľa -Veča:

-          za dôslednosť pri  vedení  pokladničnej knihy SPV,
-          za spoluprácu pri príprave a  realizácii  seminárov, tvorivých dielní,
-          za nezištný prístup k plneniu svojich povinností.

 Vedúci Spoločného školského úradu - mesta Šaľa, PaedDr. Michal Vrbovský vyjadril uznanie za doposiaľ vykonanú činnosť. Vyzdvihol spoluprácu Spoločnosti so Spoločným školským úradom na vzdelávacích aktivitách a poprial veľa úspechov v ďalšej práci.

Nasledoval odborný seminár, ktorého cieľom bolo  obnoviť a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej činnosti učiteľom pre predprimárne vzdelávanie. Učiteľky mali možnosť spoznať najnovšie trendy v učiteľskej profesii, prezentované  odborníčkami v danej oblasti.   

Program odborného seminára bol nasledovný:   

-Aplikácia metódy V-Ch-D do výchovno-vzdelávacieho procesu materskej   školy – lektor: Mgr. Andrea Benková /MŠ Močenok/
-Využitie digitálnych technológií v materskej škole - návrh edukačných aktivít v grafickom programe Revalation Natural Art
- lektor: Silvia Bartošová /MŠ Budovateľská, Šaľa/
-Ako pripraviť dieťa na vstup do základnej školy - lektor: PaedDr. Gabriela Droppová, PhD. /Univerzita Komenského,  Bratislava/
-Intuitívna pedagogika- lektor: Katarína Zimmermann /MŠ Družstevná, Šaľa /
-Realizácia prevencie sociálno-patologických javov v MŠ - lektor: PhDr. Katarína Klačanská /ZŠ s MŠ Solčany, okr.Topolčany/
-Grafomotorika v projektoch - lektor: PaedDr. Dagmar Mesárošová /MŠ Družstevná, Šaľa /
-Tvorivá dramatika - lektor: Nora Radičová  /MŠ Okružná, Šaľa/
-Predplavecká príprava a hry vo vode  - lektor: Irena Vargová /MŠ Hollého, Šaľa – Veča/

Odborný seminár prebiehal v priateľskej atmosfére, obohatený o diskusie k aktuálnym témam. Po vyčerpávajúcom programe nasledovala praktická časť predplaveckej prípravy v bazéne a  spoločné posedenie.

Vysoko oceňujem kvalitnú  pripravenosť lektorov odborného seminára, ich flexibilnosť v diskusii a   ústretovosť pri  poskytnutí odborných materiálov pre kolegyne. Ďakujem im za úsilie a prácu, ktorú venovali prvému výročnému dňu Spoločnosti pre predškolskú výchovu – región Šaľa.  

Úprimné poďakovanie patrí všetkým členom Spoločnosti, ktorí sa rôznymi spôsobmi nezištne podieľajú na jej fungovaní. Vážim si každú iniciatívu, všetky chvíle strávené nad organizovaním či výpomocou. Verím, že spoločným úsilím budeme naďalej skvalitňovať edukačný proces v materskej škole, ktorý sa odzrkadlí na spokojnosti detí.

PaedDr. Žaneta Gužíková
spoločnosť pre predškolskú výchovu Šaľa