Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 10.03.2021 - 13:43  //  aktualizácia: 20.05.2021 - 09:58  //  zobrazené: 2290

VZN o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa

číslo: 01/2021  |  dátum schválenia: 25.03.2021  |  dátum účinnosti: 10.04.2021  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d), i) a § 6 ods. 1,
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8, § 7 ods. 1 a § 8 písm. f) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení 

č. 1/2021

o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb

na trhových miestach v meste Šaľa

 

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Šaľa (ďalej len „mesto“).

 

 

§ 2

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

 1. Na trhových miestach na území mesta je možné predávať:
 1. ovocie a zeleninu,
 2. zemiaky,
 3. strukoviny,
 4. olejniny,
 5. zrná obilnín,
 6. škrupinové ovocie nelúpané,
 7. spracované ovocie ( lekvár, džem, kompót),
 8. spracovaná zelenina ( nakladaná a sterilizovaná),
 9. sušené ovocie, orechy a semená,
 10. kvasená kapusta,
 11. sirupy, ovocné a zeleninové šťavy,
 12. spracované produkty obilia a zemiakov (lokše, pagáče, cestoviny),
 13. pochutiny na báze spracovaného ovocia a zeleniny,
 14. konzumné vajcia,
 15. mäso a mäsové výrobky, hydinu,
 16. sladkovodné trhové ryby,
 17. mlieko a mliečne výrobky,
 18. včelí med a včelie produkty,
 19. koreniny, bylinky,
 20. sušené liečivé rastliny a výrobky z nich,
 21. cukrovinky, cukrárske výrobky, pečivo, chlieb,
 22. čerstvé huby a pestované sušené huby, pestované konzervované huby (nakladané)
 23. lesné plodiny,
 24. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale,
 25. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu, kvety, dreviny, kry, priesady, semená kvetov a zeleniny, vianočné stromčeky, čečinu, šišky a výrobky z nich,
 26. textilné výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby, hračky, pracovné odevy, vence, umelé kvety, kuchynský riad, paplóny, koženú galantériu, obuv, nábytok, bytové doplnky a výrobky pre domácnosť,
 27. bižutériu, šperky, darčekový tovar, okuliare, suveníry, mince,
 28. náboženské predmety, zberateľské predmety, minerály,
 29. atrakcie, handmade výrobky,
 30. knihy, obrazy, karikatúry, sochy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, žreby, obrazy, CD, MC, VHS,
 31. remeselné výrobky a ľudovoumelecké predmety,
 32. použité a recyklované výrobky v primeranom množstve.

 

(2)   Na trhových miestach na území mesta možno poskytovať tieto služby:

 1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
 2. rezanie kapusty,
 3. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 4. oprava dáždnikov,
 5. oprava a čistenie obuvi,
 6. čistenie peria,
 7. brašnárske služby,
 8. kľúčové služby,
 9. fotografické, video a reprografické služby,
 10. maľovanie portrétov a maľovanie na tvár,
 11. veštenie, numerológia, astrológia, diagnostika zdravotného stavu.

 

 

§ 3

Ambulantný predaj v meste

 

(1)   Na území mesta sa ambulantne môžu predávať:

a)    knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,

b)    drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

c)    spotrebné výrobky,

d)    jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,

e)    ovocie a zelenina,

f)    potraviny v súlade s § 2 ods. 1 vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,

g)    kvetiny, dreviny a priesady,

h)    žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,

i)     sladkovodné trhové ryby.

 

(2)   Podmienky ambulantného predaj potravín:

a)    povolenie na zriadenie trhového miesta vydané mestom,

b)    potvrdenie (oznámenie) o registrácii na príslušnej regionálnej a potravinovej správe,

c)    kladný posudok (rozhodnutie) na ambulantný predaj od miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý posúdil súlad vybavenia ambulantného zariadenia v nadväznosti na vykonávanú činnosť.

 

§ 4

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov

 

Na území mesta Šaľa sa konajú tieto príležitostné trhy:

 1. Večianske slávnosti – slávnosti spojené s kultúrnym programom, s predajom výrobkov a poskytovaním služieb uvedených v § 2 tohto VZN,
 • obdobie konania: mesiac máj
 • rozsah: jeden (1) až tri (3) dni.

 

 1. Šaliansky jarmok – jarmok spojený s prezentáciou ľudových remesiel a predajom remeselných výrobkov spolu s kultúrnym programom, s predajom výrobkov a poskytovaním služieb uvedených v § 2 tohto VZN,
 • obdobie konania: mesiac jún
 • rozsah: jeden (1) až tri (3) dni.

 

 1. Vianočné trhy – sezónny trh s predajom výrobkov a poskytovaním služieb uvedených v § 2 tohto VZN,
 • obdobie konania: mesiac december
 • rozsah: 10 až 20 dní.

 

 1. Ostatné príležitostné trhy – príležitostné trhy organizované pri rôznych kultúrnych, športových podujatiach, oslavách, jubileách, historických výročiach a pod. spojené s predajom výrobkov a poskytovaním služieb uvedených v § 2 tohto VZN,
 • obdobie konania: mesiac január až december,
 • rozsah: jeden (1) až dva (2) dni.

 

 1. Sezónne trhy na ulici Hollého, SNP a Hlavná (pešia zóna) – sezónne trhy určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb uvedených v § 2 tohto VZN,
 • obdobie konania: mesiac marec až december,
 • rozsah: jeden (1) až šesť (6) dní v týždni.

 

§ 5

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

 

 1. Na území mesta sú povolené tieto trhoviská:
 1. Trhovisko „DOMÁCI  TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa
 2. Trhovisko „SYGA“ na ulici Hlavná 37/24, 927 01 Šaľa

 

 1. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhovisku podľa ods. 1 sú určené takto:
 • trhové dni: pondelok až nedeľa,
 • predajný a prevádzkový čas: od 06:00 hod. do 22.00 hod..

 

 1. Príležitostné trhy podľa § 3 ods. 1 sa konajú v uvedených termínoch s nasledovným predajným a prevádzkovým časom:
 1. Večianske slávnosti:                                     od 07:00 hod. do 01.00 hod.,
 2. Šaliansky jarmok:                                         od 07:00 hod. do 01.00 hod.,
 3. Vianočné trhy:                                              od 07:00 hod. do 20:00 hod.,
 4. Ostatné príležitostné trhy:                            od 07:00 hod. do 22:00 hod.,
 5. Sezónne trhy na ulici Hollého, SNP

      a Hlavná (pešia zóna):                                  od 06:00 hod. do 19:00 hod..

§ 6

Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom a označenie predávajúceho

 

 1. Konštrukcia stánku musí spĺňať technické a bezpečnostné parametre, svojim vzhľadom nesmie stánok narúšať okolie, v ktorom je umiestnený, pričom musí spĺňať primerané estetické požiadavky na svoj vzhľad.

 

 1. Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou sú povinné na predajnom mieste viditeľne uviesť tieto údaje o predávajúcom:
 1. meno a priezvisko,
 2. adresu trvalého pobytu a kontaktnú adresu,
 3. telefónny kontakt.

§ 7

Orgány dozoru a kontroly dodržiavania VZN

 

Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva mesto Šaľa prostredníctvom:

a)  poverených zamestnancov mesta,

b) mestskej polície.

 

 

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2014 zo dňa 11. septembra 2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa.

 

 

§ 9

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia      na úradnej tabuli v meste.

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                          primátor mesta Šaľa

Prílohy