Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 02.09.2015 - 14:13  //  aktualizácia: 29.07.2016 - 11:07  //  zobrazené: 1224

VZN ktorým sa mení a dopĺňa výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

číslo: 04/2015  |  dátum schválenia: 17.09.2015  |  dátum účinnosti: 02.10.2015  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 4/2015,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011,

                       v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013

                   a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2014

 

 

Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013 a v znení Všeobecného záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2014 sa mení a dopĺňa takto:

 

V § 6 ods. 3 a ods. 4 sa slovo „prvého“ nahrádza slovom „druhého“.

 

 

Čl. II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.