Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 22.08.2018 - 13:20  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:17  //  zobrazené: 3112

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa

číslo: 06/2018  |  dátum schválenia: 21.08.2018  |  dátum účinnosti: 06.09.2018  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo v Šali na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a), § 6 ods. 1,
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 6/2018,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015

o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia

vo vlastníctve mesta Šaľa

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa sa mení a dopĺňa takto:

 

  1. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) žiadateľ alebo manžel/manželka, druh/družka žiadateľa nie je nájomcom obecného (mestského) alebo spoločným nájomcom nájomného obecného (mestského) alebo družstevného bytu alebo rodinného domu,  nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu v podiele väčšom ako jedna polovica a nie je stavebníkom bytu, resp. rodinného domu, nemá právo užívania zodpovedajúce vecnému bremenu k bytu alebo rodinnému domu; tieto skutočnosti žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením,“

 

  1. V § 3 ods. 2 písmeno c) sa na konci za čiarkou pripájajú tieto slová:

„alebo rodinného domu“.

 

  1. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) má právo užívania zodpovedajúce vecnému bremenu k bytu alebo rodinnému domu“

 

  1. V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)  má pravidelný mesačný príjem, pričom túto skutočnosť preukáže formou potvrdenia

       o aktuálnom príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb. Mesačný príjem        posudzovanej rodiny/osoby nesmie byť nižší ako 1,5 násobok životného minima        v zmysle osobitného predpisu. 1)   Príjem žiadateľov o pridelenie nájomných bytov       postavených s podporou štátu nesmie prekročiť sumy uvedené v osobitnom        predpise.2)

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) a 2) znie:

  1. zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  2. § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

 

  1. V § 4 odsek 6 znie:

„6. V osobitných prípadoch, ak ide o naliehavú potrebu občana alebo mesta, je možné        prideliť žiadateľovi nájomný byt na základe písomného návrhu primátora mesta po       posúdení predmetnej žiadosti komisiou MsZ.“

 

  1. V § 5 ods. 1 predposledná veta znie:

„Ak má nájomca nedoplatky na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu
môže s ním mesto opakovane uzatvoriť nájomnú zmluvu len v tom prípade, ak uzavrie Dohodu o splátkach dlhu a o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka a o spôsobe jeho zaplatenia.“

 

  1. V § 5 ods. 2 sa slovo „minimálne“ nahrádza slovami „viac ako“.

 

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyveseniana úradnej tabuli v meste.

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

 

Prílohy