Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 27.02.2014 - 08:54  //  aktualizácia: 27.02.2014 - 09:01  //  zobrazené: 283

V roku 2014 budú pokračovať ďalšie projekty s cieľom zveľaďovania mesta Šaľa...

V roku 2013 mesto Šaľa realizovalo aktivity v rámci viacerých projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie. V centre mesta prebiehali práce na projekte „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny – Šaľa“. Postupne sa oživili priestory v okolí kostola, kaštieľa, amfiteátra, ulice Školskej a ul. M.R. Štefánika, rekonštruovali či vybudovali sa chodníky a komunikácie, parkovacie miesta, verejné osvetlenie, autobusová zastávka, stojisko na kontajnery, pribudlo množstvo prvkov mobiliáru – lavičky, smetné koše, fontána. Dôležitým prvkov bola revitalizácia zelene, ktorá sa prejaví už v jarnom období. Nekoncepčne riešené a neupravené verejné priestranstvo sa zmenilo na plnohodnotný celoročne využiteľný verejne dostupný priestor, kde bola riešená aj debarierizácia územia. Táto oblasť centra mesta, ktorú pred realizáciou projektu navštívil asi len máloktorý obyvateľ mesta sa otvorila a oživila, aby prispela ku skvalitneniu života obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Realizácia projektu spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR. Kompletné ukončenie projektu aj z pohľadu administrácie a financovanie je plánované do 03/2014.

Najväčším projektom, ktorý v súčasnosti mesto Šaľa implementuje je „ Domov dôchodcov Šaľa.“. Uvedený projekt je vo fáze realizácie s termínom ukončenia stavby 11/2014. Jeho cieľom je zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v meste Šaľa vybudovaním nového zariadenia pre seniorov a kapacitou 80 lôžok. To vznikne rekonštrukciou existujúcej stavby bývalej materskej školy na Nešporovej ulici s prístavbou pre účely budovania nového zariadenia sociálnych služieb. Projekt zahŕňa aj nákup interiérového a IKT vybavenia v rámci zariadenia.Ďalší projekt s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ naše mesto implementuje taktiež so spolufinancovaním Európskou úniou a zo štátneho rozpočtu SR. Tento projekt pozostáva z niekoľkých aktivít. Jednou z nich bol nákup čistiacej techniky. V priebehu roka 2013 boli dané do prevádzky 2 špeciálne čistiace vozidlá, ktoré slúžia okrem zametania aj na kropenie cestných komunikácií, čím by sa mala znížiť prašnosť našich ulíc a zlepšiť kvalita ovzdušia. Ďalšou aktivitou je vybudovanie záchytného parkoviska k pešej zóne. V rámci nej už bolo refinancované záchytné parkovisko na Dolnej ulici vybudované ešte v roku 2009. K nemu by malo pribudnúť v roku 2014 aj záchytné parkovisko na Hlavnej ulici, ku ktorému v súčasnosti prebieha nové verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby, nakoľko predošlý dodávateľ od zmluvy odstúpil. Zároveň od februára 2014 bude pokračovať aj aktivita výsadby izolačnej zelene. V rámci tejto časti projektu dôjde k revitalizácii zelene, ktorou sa nahradí nekoncepčne a živelne dosádzaná zeleň v troch lokalitách
plocha č. 1 - vedľa areálu ZŠ a bytových domov na Dolnej ul. – Park Novorodencov, plochy zelene medzi obytnými domami a pás zelene od cesty;
plocha č. 2 – vymedzené ul. Dolná a Vlčanská – tzv. Poľský park;
plocha č. 3 – pozdĺž Vlčanskej ulice  - plocha zelene pred obytnými domami. Pôvodné dreviny, ktoré budú nahradené novými, boli na plochu sadené v prehustených sponoch, čo malo za následok ich slabý rast, pokrivenie kmeňov a značnú redukciu koruny. Dôsledkom tých nepriaznivých okolností sú v súčasnosti stromy poškodené, choré, suché, čím sa výrazne znížila ich environmentálna, izolačná ako i estetická funkcia.  Snahou je vytvorenie novej a regenerácia pôvodnej izolačnej zelene v riešenom území. Na plochách bude vysadená krovitá etáž, ktorá sa stane bariérou pre šírenie tuhých prachových častíc smerom k obytným domom, ako aj izolátorom exhalátov z frekventovaného dopravného koridoru. Novovysadená stromovitá vegetácia znásobí ekostabilizačný prvok územia a zároveň zlepší kvalitu prostredia. Celková výmera riešeného územia predstavuje  takmer 3 ha.  Bude vysadených viac ako 1800 ks novej vegetácie, z toho 116 ks drevín a vyše 1700 ks kríkov. Na existujúce stromy boli vypracované dva dendrologické posudky, ktoré  hodnotia stav drevín určených na výrub. Poškodené, choré a inak nevyhovujúce dreviny budú vyrúbané do konca marca tohto roku. Cieľom zavedenia všetkých týchto  opatrení v centre mesta Šaľa je prispieť k skvalitneniu životných podmienok obyvateľov prostredníctvom čistejšieho ovzdušia. Fyzická realizácia zostávajúcich aktivít projektu je plánovaná do konca roka 2014.V roku 2014 by mala začať aj realizácia projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1.etapa“, ktorý je podporený cez OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast taktiež zo zdrojov Európskej únie z EFRR a zo zdrojov ŠR. Jeho cieľom je prostredníctvom modernizácie a unifikácie zabezpečiť bezporuchovú a energeticky efektívnu prevádzku sústavy verejného osvetlenia najmä hlavných dopravných tranzitov v meste Šaľa. V súčasnosti sa ukončuje proces verejného obstarávania na výber dodávateľa. Predmetom riešenia sú nasledovné ulice resp. ich časti:  Družstevná, M.R. Štefánika, Pionierska, Dolná, Vlčanská, Hlavná, Staničná, Kráľovská,  Štúrova, SNP, Nitrianska, Dlhoveská. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 09/2014, avšak ten bude upravený podľa termínu schválenia výsledkov verejného obstarávania a podpisu zmluvy s dodávateľom.Po ukončení všetkých uvedených zámerov bude mesto Šaľa ponúkať svojim obyvateľom ale aj návštevníkom kvalitnejšie mestské prostredie s čistejším ovzduším, krajšími a upravenejšími verejnými priestranstvami a bude záležať len od nás, aby sme ho šetrným a zodpovedným prístupom užívali čo najdlhšie.

Kontakt: Ing. Eliška Vargová, Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy,
Ing. Gabriela Braníková, Referát životného prostredia, OSaKČ
Mestský úrad Šaľa, e-mail: mesto@sala.sk, tel. 031/770 5985, 0903649933