Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 01.12.2014 - 16:01  //  aktualizácia: 08.12.2014 - 08:56  //  zobrazené: 201

Slávnostné a ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m slávnostné a ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014, ktoré sa uskutoční 4. decembra 2014 o 14.00 h. v obradnej miestnosti a v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Udeľovanie ocenení mesta Šaľa
 3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
 6. Vystúpenie novozvoleného primátora 
 7. Prestávka
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
 9. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 10. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, voľba predsedov a členov komisií 
 11. Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 12. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
 13. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach 
 14. Návrh na určenie platu primátora mesta 
 15. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti
 16. Návrh na náhradu platu doterajšieho primátora za nevyčerpanú dovolenku
 17. Záver  

Prílohy

Materiály

(zip - 75.49 kB)