Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 30.03.2011 - 09:34  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 09:58  //  zobrazené: 1120

Program sociálneho rozvoja mesta Šaľa 2004

Zákon č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja definuje v §10 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ako strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje najmä analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb, úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach ako aj návrh finančného a administratívneho zabezpečenia. Uvedený zákon zároveň definuje v § 17 úlohy obce, ktoré sa týkajú vypracovávania, schvaľovania a pravidelného vyhodnocovania plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a zabezpečovania jeho plnenia.

Mesto Šaľa má v oblasti hospodárskej už schválený Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Šaľa. Materiál bol spracovaný v rámci projektu USAID a bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali v apríli 2002.
Pre splnenie zákonných podmienok bolo potrebné vypracovať aj Program sociálneho rozvoja mesta Šaľa. Východiskom pre spracovanie tohto dokumentu bola Metodická príručka pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce vydaná v marci 2004 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekciou regionálnej politiky.
Pre vypracovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa bol začiatkom roku 2004 ako prvý krok realizovaný anketový prieskum v oblasti spokojnosti občanov so sociálnymi službami v našom meste. Dotazovaná vzorka respondentov však nebola reprezentatívna, takže výsledky získané touto cestou nemohli byť smerodajné.Pre tvorbu Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa bola zriadená Komisia pre spracovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa, ktorej členovia sú uvedení nižšie.

Východiskom pre prácu komisie bol okrem spomenutého Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Šaľa aj Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja ako aj aktualizovaný profil mesta Šaľa.
Program sociálneho rozvoja mesta je základným strednodobým programovým dokumentom pre programové obdobie päť až sedem rokov. Obsahuje všetky ciele a opatrenia prijaté pre dané obdobie a možno ho charakterizovať, ako program cielených opatrení, prípadne intervencií, prijatých na stimuláciu sociálneho rozvoja mesta. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory na národnej a regionálnej úrovni. Na národnej úrovni ide predovšetkým o národný rozvojový plán (NRP) a operačné programy (OP) a na regionálnej úrovni o príslušný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja.

Národný rozvojový plán (NRP), jeho operačné programy, Program hosp. a soc. rozvoja samosprávneho kraja (PRSK) a Program hosp. a soc. rozvoja obce (PRO) tvoria jednu uzavretú a hierarchicky štruktúrovanú sústavu dokumentov. Podmienkou je vzájomné prepojenie týchto dokumentov.
V procese strategického plánovania podpory regionálneho rozvoja je dôležité, že každé strategické rozhodnutie je výsledkom konsenzu partnerov, ktorému predchádza komplexná analýza. Preto bola prizvaná tak obsiahla komisia.
Členovia komisie pre spracovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa počas svojej pôsobnosti analyzovali východiskovú situáciu, definovali strednodobé ciele, určili primeranú stratégiu a vybrali vhodné aktivity na jej realizáciu. Prostredníctvom finančného riadenia navrhli finančnú podporu na realizáciu podporených aktivít, pričom následným monitorovaním a hodnotením by sa mali zabezpečiť konzistentné informácie o očakávaných a reálnych efektoch spôsobených realizáciou týchto aktivít.

Náplňou činnosti komisie bolo najmä: zhodnotenie aktuálnej stratégie rozvoja mesta, vypracovanie analýzy súčasného stavu – oproti predpokladanému harmonogramu boli doplnené oblasti životného prostredia a bezpečnosti mesta, nakoľko tieto neboli obsiahnuté v žiadnom strategickom pláne, vypracovanie SWOT analýzy, určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja, vymedzenie úloh, opatrení a aktivít, definovanie merateľných ukazovateľov realizácie aktivít, plán finančného zabezpečenia úloh, aktivít, stanovenie úloh a opatrení pre podporu zo zdrojov EÚ, spracovanie akčných plánov - projektových listov, inštitucionálne a organizačné zabezpečenie, kompletizácia Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa. Schvaľovanie a publikovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa nasleduje po prerokovaní Návrhu Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa v jednotlivých komisiách pri mestskom zastupiteľstve.

Členovia Komisie pre spracovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa:
- Ing. František Botka – zástupca primátora mesta Šaľa
- JUDr. Eva Gyurovszká, vedúca Odboru regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce, ÚNSK
- MUDr. Mária Jarošová, riaditeľka NsP Šaľa
- RSDr. Peter Gomboš, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Úsek soc. vecí a rodiny
- Ing. Alžbeta Turčeková, Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Úsek zamestnanosti
- Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa
- PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci referátu školstva
- Gabriela Fülöpová, vedúca Odd. kultúry, soc.vecí a školstva, MsÚ
- MUDr. Ladislav Szarka, poslanec msZ, člen Komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsZ,
- MUDr. Svetozár Hikkel, poslanec MsZ, člen Komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsZ
- Mgr. Marián Šperka, člen Komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsZ

Komisia pracovala za odborného poradenstva náčelníka Mestskej polície Šaľa Petra Krokavca, vedúcej referátu životného prostredia OŽPaSÚ Ing. Edity Haládikovej, vedúcej MsKS Ing. Slavomíry Tóthovej.
Metodické usmernenie, organizačné zabezpečenie a spracovávanie výstupov zabezpečovalo Oddelenie strategického plánovania a rozvoja mesta, MsÚ (OSPaRM).

Mesto Šaľa ďakuje touto cestou všetkým členom Komisie pre spracovanie Programu sociálneho rozvoja mesta Šaľa za nezištnú aktívnu prácu a osobný prínos pri tvorbe tohto strategického dokumentu.

Prílohy