Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.02.2017 - 10:05  //  aktualizácia: 10.02.2017 - 10:06  //  zobrazené: 495

Ohľadne verejného osvetlenia v cintorínoch

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Vec
Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 26. januára 2017


V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 01. 2017,
ste písomne podali  interpeláciu v znení:

1. Mohlo by mesto zabezpečiť, aby bolo verejné osvetlenie v cintorínoch zapnuté počas sviatkov s predĺženou otváracou dobou až do uzatvorenia brán cintorínov? Predišlo by sa tým možným úrazom pri chôdzi na tmavých chodníkoch.

2. Mohol by Spoločný školský úrad poskytnúť na budúce zasadnutie MsZ správu o stave separovania odpadu na jednotlivých školách v meste?

3. Mám informáciu o tom, že prenájom svetelných tabúľ v centre mesta po roku končí a pani Hecsová už neprejavila záujem o jeho pokračovanie.

Otázka:

Mohol by Mestský úrad zabezpečiť vykonanie verejnej ankety na tému: Máš záujem o informácie ohľadne toho, čo sa deje v tvojom meste v oblasti dobrovoľníctva, športu, zábavy, kultúry, činnosti záujmových krúžkov, výletov, exkurzií, činnosti múzeí, CVČ, školských aktivít, diania napr. aj v Nitre a pod.?  

Cieľom ankety má byť sprístupnenie informácií v písomnej forme na stálych, nemeniacich sa miestach – svetelných tabuliach, aj pre tých, ktorí nepoužívajú internet, pritiahnutie ľudí všetkých vekových kategórií do centra mesta a zlepšenie komunikácie medzi nimi. Aktualizácia obsahu svetelných tabúľ by sa tým preniesla na viaceré subjekty a informácie by prispeli k zvýšenému záujmu ľudí o uvedené témy, týkajúce sa vecí verejných.   

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

 

 1. Osvetlenie v mestských cintorínoch má v plnej kompetencii správca cintorína, no podľa dostupných informácií je vždy zapnuté až do uzavretia. V momentálnej dobe prebieha rozsiahla oprava elektrického vedenia v cintoríne v Šali z dôvodu jeho častých výpadkov a jeho fungovanie je obmedzené.

   

 2. Spoločný školský úrad po prieskume najednotlivých základných školách zhrnul stav separovania odpadu do nasledujúcej tabuľky:

 

 

Plasty

Papier

Sklo

Iné

Biologický odpad zo ŠJ

ZŠ s MŠ J. Murgaša

-

2x do roka

-

batérie, žiarivky

2 x týždenne

ZŠ Ľ. Štúra

denne

denne

-

-

2 x týždenne

ZŠ J. C. Hronského

 

denne

denne , veľký zber 2x do roka

-

vrchnáky (ÚN), batérie, plechovky

2 x týždenne

ZŠ s MŠ Bernolákova

-

2x do roka

-

baterky

2 x týždenne

ZŠ J. Hollého

denne

denne 2x do roka veľký zber

-

vrchnáky

2 x týždenne

ZŠ s MŠ P. Pázmánya

denne

denne

2x do roka veľký zber

-

-

2 x týždenne

 

Komentár k tabuľke:

 

ZŠ s MŠ J. Murgaša

Klasická separácia na škole neprebieha. Jednorázovo sa robí dvakrát do roka zber papiera, odovzdávajú sa v rámci projektu batérie a žiarivky. Separáciu by som privítal, treba tomu dať však nejaký systém – najprv všetko pripraviť, osvetu a plagáty od Ing. Haládikovej, kontajnery, separačné vrecia a pod., pravidelný odvoz.

(Kuklovský)                                                                                                                                                     

 

ZŠ Ľ. Štúra

Triedime papier a plasty – v každej triede a kancelárii je umiestnená modrá a žltá nádoba. Papier a plasty sa každý deň následne zhromažďujú na chodbách do veľkých nádob, ktoré sú podľa potreby vyprázdňované do dvoch rovnako farebných veľkých kontajnerov a tieto sa po naplnení pripravia na odvoz. Spolupracujeme so spoločnosťou SYKO ŠAĽA, s.r.o. Triedenie odpadu týmto spôsobom uskutočňujeme plynule štvrtý rok.

(Muráriková)  

 

ZŠ J. C. Hronského

V škole sa separujú plastové (PET) fľaše a osobitne vrchnáky, ktoré sa odovzdávajú Únii nevidiacich v Šali. Fľaše odnáša spoločnosť pre zber a odvoz komunálneho odpadu v Šali. Ďalej separujeme tužkové a iné elektrické batérie a plechovky. Čiastočne sa v triedach separuje papier, ktorý potom škola odovzdáva do zberu. Biologický odpad separuje školská kuchyňa, ktorá ho odovzdáva spoločnosti SPEKO. Škola nemá potrebné nádoby na separáciu odpadu v budove ani v areáli školy.                   

(Husáriková)

 

ZŠ s MŠ Bernolákova

Škola organizuje zber papiera a zber bateriek. Sme zapojení do projektu „Recyklohry – učíme sa triediť odpad“.

(J. Tóthová)

 

ZŠ s MŠ P. Pázmánya

Na separovanie odpadu máme na chodbách uložené plastové smetné koše zvlášť na papierový odpad aj na PET fľaše (označené farebne). Bioodpad z jedálne odnášajú dvakrát do týždňa. Ročne dvakrát organizujeme zber papiera. V akčnom pláne máme zaradenú besedu aj projektovú prácu na danú tému  na I. aj na II. stupni.

(E. Bánovská – zástupca školy)  

 

ZŠ J. Hollého

Počas celého roka separujeme odpad papier, plastové fľaše, vrchnáky z plastových fliaš, dvakrát v roku a v týždňových intervaloch zbierame aj starý papier formou kontajnerov.

(Ján Minár)

 

Vyjadrenie Spoločného školského úradu:   

Environmentálna výchova, do ktorej patrí aj separácia odpadu, resp. zber druhotných surovín, je prierezovou témou, ktorá je obsahom všetkých školských vzdelávacích programov. Je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. Neexistujú  nariadenia, ktoré by určovali zaradenie zberových aktivít do činnosti školy, ani postupy ako ich uskutočňovať. Je na vedení  jednotlivých škôl a aktivite koordinátora, ktoré aktivity si zaradí do Plánu práce školy.                                                                                                                                          Na základných školách v Šali sú realizované tieto aktivity vo väčšej alebo v menšej miere.  Prepojenie teoretických vedomostí, získaných na jednotlivých predmetoch, s praktickými zručnosťami pôsobí na každodenné konanie a postoje žiakov k životnému prostrediu,                                                                                                                                   umožňuje chápať súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami, vychováva k zodpovednosti za svoje okolie. Okrem toho rozvíjajú schopnosť žiakov spolupracovať v skupine a sú dobrou príležitosťou pre úzku spoluprácu školy a rodičov.

Dôležitú úlohu v tomto procese zohráva osobnosť koordinátora environmentálnej výchovy, jeho záujem a zanietenosť v environmentálnej problematike. Je kľúčovou osobou na škole, ktorá môže svojou angažovanosťou pozitívne, alebo pasivitou negatívne ovplyvniť environmentálne zameranie a pôsobenie školy. Môže usmerňovať, navrhovať a byť iniciatívny, ale nemôže zostať v procese sám. Predpokladá sa aktívna účasť žiakov, všetkých pedagógov a zamestnancov školy, prípadne i spolupráca s rodičmi.

Do tejto činnosti sa spravidla  angažujú firmy v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré môžu  aktívne vstupovať k obojstranne výhodnej spolupráci v oblasti separovania a recyklácie a výhodou spolupráce je aj  finančný efekt pre školu.  

Spoločný školský úrad môže zasahovať do tejto činnosti iba nepriamo. Môže organizačne zabezpečiť stretnutie koordinátorov environmentálnej výchovy zo základných škôl v meste so zástupcami zriaďovateľa (referentom životného prostredia), OZ a zástupcami firmy  ENVIGEOS Nitra, ktorá sa zaoberá odpadovým hospodárstvom v meste Šaľa a navrhnúť im vzájomnú spoluprácu.

Aj keď sa táto činnosť uskutočňuje na školách, spoločný školský úrad nemá žiadne kompetencie v tejto oblasti, ani personálne  zázemie, ktoré by odborne zastrešovalo túto oblasť životného prostredia.   

Dňa 15. 02. 2017 sa uskutoční porada s riaditeľmi základných škôl, na ktorú bude zaradený, okrem iného, aj bod programu o separovaní odpadu. V prípade záujmu zainteresovaných  strán sa môže dohodnúť jednotný postup separácie v základných školách v meste.                                                                                                                                                                       

 

 1. S vykonaním verejnej ankety súhlasíme, anketa by mohla byť koncipovaná na základe viacerých bodov – podľa jednotlivých oblastí, aby sme zistili, o ktorý typ informácií majú občania najväčší záujem a naopak, najmenší. Na základe nášho telefonického rozhovoru sme sa napríklad rozprávali o tabuli pri výtvarnom odbore ZUŠ, kde by na jednej jej strane mohli byť uvedené informácie o výtvarných výstavách, súťažiach a podobne. Je ale nutné dodať, že o prenájom tabule na tieto účely musia mať záujem jednotlivé subjekty. Ohľadom danej záležitosti sme si dohodli osobné stretnutie, kde pripravíme znenie ankety a predovšetkým preriešime možnosti obsahu jednotlivých tabúľ a ich prenájmu.

   

   

  S pozdravom

   

   

   

   

   

   

   

   

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vypracoval:

  Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

  Ing. Erika Velazquezová, vedúca Spoločného školského úradu

  Mgr. Alexandra Szabová, referent pre komunikáciu