Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.02.2017 - 10:03  //  aktualizácia: 10.02.2017 - 10:05  //  zobrazené: 560

Ohľadne požiadavky o výmenu vstupných dvier a alarmu na Hasičskej zbrojnici.

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 26. januára 2017


V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 01. 2017,
ste písomne podali interpeláciu v znení:

1. Reagujem na interpeláciu z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 01. 12. 2016. Interpeloval som požiadavku o výmenu vstupných dvier a alarmu na Hasičskej zbrojnici. Nakoľko by sa výmena vstupných dverí a alarmu realizovala z finančných prostriedkov z kapitoly Údržba budov – požiarna zbrojnica, poprípade z iných kapitol vyčlenených pre DHZ Šaľa – Veča, môže dôjsť k tomu, že bude z dôvodu nedostatku financií obmedzená ich celoročná činnosť. Chcel by som sa spýtať, či by sa táto výmena dala realizovať z iných finančných zdrojov.

2. Chcel by som sa spýtať, kedy plánuje mesto zrekonštruovať betónovú plochu pod novou autobusovou zastávkou na sídlisku vo Veči, úpravu okolia autobusovej zastávky a doplnenie cestovného poriadku.

3. Chcel by som sa informovať, či budú podobným spôsobom zrekonštruované aj poškodené autobusové zastávky pri COV vo Veči.   


V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

1. Mesto v rámci úprav schváleného rozpočtu na rok 2017 vyčlení finančné prostriedky pre DHZ tak, aby nebola obmedzená ich celoročná činnosť.


2. Úprava podkladu nových autobusových prístreškov osadených koncom roka 2016 bude prebiehať hneď ako to poveternostné podmienky dovolia a bude možné vykonávať stavebné práce. Predpoklad so začatím prác je marec 2017. Nosiče cestovných poriadkov budú osadené do jedného mesiaca z dôvodu požiadavky o dôslednejšie zabezpečenie pred poškodením alebo znehodnotením cestovného poriadku.

3. Autobusové prístrešky pri COV v mestskej časti Veča budú vymenené v tomto roku zároveň s úpravou podložia už jestvujúcich novoosadených prístreškov.


S pozdravom

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:
Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností