Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.09.2020 - 09:14  //  aktualizácia: 18.09.2020 - 09:15  //  zobrazené: 1442

Koncom roku 2019 mesto informovalo o inštalácii a testovaní ultrafiltračného zariadenia EUROWATER ...

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 20. augusta 2020

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 08. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Koncom roku 2019 mesto informovalo o inštalácii a testovaní ultrafiltračného zariadenia EUROWATER na zabezpečenie toku čistej vody vo vodovodnom potrubí v meste Šaľa.
 1. aké sú závery tohto testovania?
 2. Aké kroky mesto podniklo v roku 2020 na zabezpečenie čistej vody vo vodovodnom potrubí?

 

 1. Koľko billboardov eviduje na svojom území mesto Šaľa – koľko z nich je postavených v súlade s legislatívou a VZN mesta Šaľa?

Koľko „nelegálnych“ billboardov mesto odstránilo v rokoch 2019 a 2020 a aké ďalšie kroky podniklo v tomto ohľade na odstránenie takéhoto „vizuálneho smogu“ v meste?

 

 1. Kto je vlastníkom „bývalých telefónnych búdiek“ na území mesta Šaľa? Mohlo by mesto vyzvať vlastníka, aby tieto konštrukcie odstránil alebo aspoň udržiaval v takom stave, aby nepredstavovali riziko pre bezpečnosť a zdravie obyvateľov?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Na základe Vašej interpelácie sme požiadali Západoslovenskú vodárenskú
  spoločnosť, a. s. o vyjadrenie, ktoré Vám prikladáme v prílohe.  

 

 1. Na území mesta Šaľa je cca 88 – 90 väčších billboardov (iba samostatne stojace billboardy). Bolo  povolených v súlade s územným plánom mesta Šaľa 11 reklamných
 2. stavieb (billboardy, citylighty, či označenia prevádzok). Toho času je podaných žiadostí  o povolenie pre 28 reklamných stavieb, konania sú prerušené z dôvodu riešenia potrebných podkladov a vyjadrení od dotknutých orgánov. Zatiaľ reklamné stavby odstránené neboli, vlastníci majú možnosť preukázať, či reklamy sú v súlade s verejným záujmom. Toto sa týka iba reklamných stavieb podľa stavebného zákona č. 50/1976 Z.z., kde podľa § 43 stavebného zákona:

  „Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.“

   

 3. Vlastníkom telefónnych búdok, rozmiestnených na území mesta Šaľa, je firma, ktorá už zanikla. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta malo záujem tieto schátralé búdky odpratať a uložiť na jeden rok (a potom zlikvidovať ako opustenú vec) na zberový dvor, alebo do areálu na ul. Dolnej v Šali a malo pripravené aj podklady k verejnému obstarávaniu, avšak do dnešného dňa nám to schválený rozpočet a finančné prostriedky  v kapitole neumožňujú. V prípade, že tento rok bude schválený rozpočet obsahovať aj finančné prostriedky na odstránenie prenosných stavieb z našich pozemkov, určite veľmi rýchlo urobíme prieskum trhu a zadáme víťazovi verejného obstarávania odstrániť a odviezť bývalé telefónne búdky z pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

 

S pozdravom

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Sarlota Zsaková, referent stavebného úradu

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta