Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.01.2016 - 14:48  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:58  //  zobrazené: 741

Informovanie verejnosti - zásobník DAM-u, Duslo, a.s.

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 37 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

 

o doručení záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR k posudzovaniu navrhovanej činnosti, ktorým je

 

“Zásobník DAM-u“.

 

navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.

Verejnosti je záverečné stanovisko v písomnej podobe prístupné na referáte životného prostredia OSaKČ Mestského úradu v Šali v miestnosti č. 314, III. poschodie v čase úradných hodín.

Rozhodnutie – záverečné stanovisko, je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zasobnik-damu.