Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.01.2016 - 14:50  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:58  //  zobrazené: 1351

Informovanie verejnosti - regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 4 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

 

o doručení záverečného stanoviska Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, Nitra, o posudzovaní strategického dokumentu, ktorým je

 

„Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020”

 

obstarávateľa: Nitriansky samosprávny kraj, so sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

 

V zmysle záverečného stanoviska sa

 

o d p o r ú č a

 

prijať uvedený strategický dokument za podmienok uvedených v záverečnom stanovisku.

 

Verejnosti je záverečné stanovisko v písomnej podobe prístupné na referáte životného prostredia OSaKČ Mestského úradu v Šali v miestnosti č. 314, III. poschodie v čase úradných hodín.

 

Záverečné stanovisko je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201.