Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.11.2023 - 10:04  //  aktualizácia: 13.11.2023 - 10:04  //  zobrazené: 545

Administratívna budova a sklad

Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

V zmysle ustanovení § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ,,zákon o EIA"), zverejňuje Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby

 „Administratívna budova a sklad

v rozsahu:

SO 02  Skladová hala

na Diakovskej ceste v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 1213/15, 1213/16, 1213/24 a 1213/30 v katastrálnom území Šaľa.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podala spoločnosť:

MICROWELL, spol. s r.o., so sídlom ul. SNP č. 2018/42, 927 01 Šaľa, IČO: 31 414 249, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť PeTEXO s r.o., so sídlom ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46 243 551

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2020/004228-24 zo dňa 28.07.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 28.10.2020, bolo zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/administrativna-budova-sklad

Príloha: 

- kópia návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Prílohy

Oznámenie

(pdf - 129.14 kB)