Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 25.10.2021 - 14:51  //  aktualizácia: 25.10.2021 - 14:53  //  zobrazené: 342

5. zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať dňa 4. 11. 2021

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021,

 

ktoré sa uskutoční 4. novembra 2021 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali
s nasledovným programom: 

 

 

Časť I.

 

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

 

Časť III. Predkladané materiály

 

 1. Informačné materiály a správy

 

1.Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 1/5/2021

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

 

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj - materiál číslo B 1/5/2021

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Hospodárenie mesta

 

 1. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru - materiál číslo C 1/5/2021

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2021 - materiál číslo C 2/5/2021

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 

 1. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2022 - materiál číslo C 3/5/2021

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 

 1. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „Modernizácia a bezpečnosť knižnice Jána Johanidesa v Šali“ - materiál číslo C 4/5/2021

predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ v Šali

 

 1. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci IROP na realizáciu projektu „Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19“ - materiál číslo C 5/5/2021 (materiál bude distribuovaný v priebehu 43. týždňa)

predkladá Ing. František Čibrik, referent OSaKČ

 

 

 1. Majetkové záležitosti

 

 1. MUDr. Ondrej Hajdúk, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Štefan Döme a manželka Valéria Dömeová, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 2/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Ing. Dezider Rehák a manželka Mgr. Zdenka Reháková, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Jaroslav Ižák a manželka Miriam Ižáková, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 4/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Albín Szentiványi, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Alexej Eliaš, Školská 351/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta
  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  - materiál číslo D 7/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Sala Invest spol. s r.o., Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 8/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 9/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Čimboru, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa - materiál číslo
  D 10/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 11/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku so zriadením záložného práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Barboru Botkovú a Branislava Botku, Nitrianska 1539/91, Šaľa - materiál číslo D 12/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko - materiál číslo D 13/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Attilu Bozsakyho a manželku Martu Bozsakyovú, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 14/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 15/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. DAVIPO, s.r.o., so sídlom Orechová 408/24, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom - materiál číslo D 16/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parcela č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parcela č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parcela č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2
  vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 17/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2
  a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“ - materiál číslo D 18/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 

 1. Personálne záležitosti

 

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

 1. Právne záležitosti

 

 1. Rámcová dohoda č. 187/2021 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – zásobníky na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“ - materiál číslo F 1/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1.             Zmluva č. 375/2021 „Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora“ - materiál číslo F 2/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Zmluva o dielo č. 517/2021 na realizáciu diela „Výmena radiátorových ventilov a šróbení v budove MŠ Palárika, Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa“ - materiál číslo
  F 3/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Zmluva o dielo č. 598/2021 na realizáciu diela „Vybudovanie kolumbária“ - materiál číslo F 4/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Zmluva o dielo č. 662/2021 na realizáciu diela „Kolumbárium na cintoríne v Šali – výstavba základov pod budúce kolumbáriá a pochôdznej plochy okolo nich“ - materiál číslo F 5/5/2021

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 

 1. Zmluva o dodaní tovarov č. 670/2021 – Nákup materiálno-technického vybavenia do detských jaslí - materiál číslo F 6/5/2021

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ

 

 

 1. Vystúpenia verejnosti

 

 

 1. Rôzne

 

 1. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 1/5/2021

predkladá Ing. Tibor Baran, predseda Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa

 

 

Časť IV. Ukončenie

 

                                                                                                    Mgr. Jozef Belický v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy