Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.08.2020 - 15:30  //  aktualizácia: 11.08.2020 - 15:41  //  zobrazené: 376

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020,

 

ktoré sa uskutoční 20. augusta 2020 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom: 

 

Časť I.

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

Časť III. Predkladané materiály

 

A. Informačné materiály a správy

Nie sú predmetom rokovania.

 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Nie sú predmetom rokovania.

 

C. Hospodárenie mesta

 

  1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ - materiál číslo C 1/5/2020

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ    

 

  1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPII na realizáciu projektu „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ - materiál číslo C 2/5/2020

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ      

 

D. Majetkové záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

 

E. Personálne záležitosti

 

  1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa - materiál číslo E 1/5/2020 (materiál bude  distribuovaný v priebehu 33. týždňa)

predkladá Ing. Tibor Baran, predseda komisie

 

F. Právne záležitosti

 

  1. Zmluva o dodaní tovarov č. 122/2020 k realizácii projektu s názvom „Wifi pre Teba – Šaľa“ - materiál číslo F 1/5/2020

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ      

 

  1. Návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti
    MeT Šaľa, spol. s r. o. - materiál číslo F 2/5/2020

predkladá Ing. Peter Jaroš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r. o.            

 

G. Vystúpenia verejnosti

 

H. Rôzne

 

  1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020 - materiál číslo H 1/5/2020

predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

 

  1. Návrh na medzinárodnú spoluprácu a informácia o pripravovanom projekte v rámci HORIZON 2020 - materiál číslo H 2/5/2020

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ      

 

Časť IV. Ukončenie

 

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy

Materiály

(zip - 4.84 MB)