Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.11.2023 - 10:02  //  aktualizácia: 13.11.2023 - 10:02  //  zobrazené: 440

Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali

Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

V zmysle ustanovení § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ,,zákon o EIA"), zverejňuje Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť líniovej stavby

 „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“

v rozsahu:

                                   SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

                                               SO 01.1 Miestna komunikácia „A“

                                               SO 01.2 Miestna komunikácia „B“

                                               SO 01.3 Miestna komunikácia „C“

                                               SO 01.4 Miestna komunikácia „D“

                                   SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

                                               SO 02.1 Parkovisko – západné

                                               SO 02.2 Parkovisko – stredné

                                               SO 02.3 Parkovisko – východné

                                               SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

                                               SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

                                   SO 03 Pešia zóna

                                               SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

                                               SO 03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších

                                                            a zásobovanie

                                               SO 03.3 Ihrisko

                                               SO 03.4 Verejné WC

                                   SO 04 Autobusová stanica

                                               SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

                                               SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                                                           SO 04.2.1 Prístrešok severný

                                                           SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                                                           SO 04.2.3 Prístrešok južný

                                   SO 05 Vegetačné úpravy

                                   SO 06 Napojenie picej fontány

                                   SO 08 Silnoprúd

                                               SO 08.2 Verejné osvetlenie

                                               SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

                                   SO 09 Slaboprúd

                                               SO 09.1 Kamerový systém

                                               SO 09.2 Internet

                                               SO 09.3 Ovládanie závor

Na Ul. Staničná v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve stavebníka a na pozemkoch register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62 a 2897/63 (v správe Železníc Slovenskej republiky, na ktoré má stavebník nájomnú zmluvu č. 860182005-2-2020-NZsPS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.06.2020), 1371/11, 1373/34, 1371/10 kat. územie Šaľa (v správe Slovenského pozemkového fondu, na ktoré má stavebník nájomnú zmluvu č. 04058/2020-PNZ-P40371/20.00, ktorá nadobudla účinnosť dňa 11.11.2020) a na pozemku register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa, (vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky, na ktorú má stavebník nájomnú zmluvu  č. 860182005-2-2020-NZsPS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.06.2020) v katastrálnom území Šaľa.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podalo:

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

Rozhodnutie bolo vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2019/006669-23-Or. zo dňa 25.09.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 31.10.2019.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zachytne-parkovisko-predstanicny-priestor-v-sali

Príloha: 

- kópia návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Prílohy

Oznámenie

(pdf - 172.79 kB)