Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 23.01.2023 - 14:52  //  aktualizácia: 24.01.2023 - 08:29  //  zobrazené: 500

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023,

ktoré sa uskutoční 2. februára 2023 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

 1. Informačné materiály a správy

 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/1/2023

predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2022 - materiál číslo A 2/1/2023

predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 1. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/1/2023

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 - materiál číslo B 1/1/2023

predkladá PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa - materiál číslo
  B 2/1/2023

predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ

 1. Hospodárenie mesta

 1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2023 - materiál číslo C 1/1/2023

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka VO

 1. Majetkové záležitosti

 1. ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda – žiadosť o nájom pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/1/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa - materiál číslo
  D 2/1/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Obchodno-prevádzkový objekt – rozšírenie distribučných rozvodov“ - materiál číslo D 3/1/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Razmuves trade s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto – výpoveď z nájomnej zmluvy - materiál číslo D 4/1/2023

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Personálne záležitosti

 1. Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady - materiál číslo E 1/1/2023

predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ

 1. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva - materiál číslo E 2/1/2023

predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

 1. Právne záležitosti

 1. Zmluva o dodaní tovarov č. 852/2022 v rámci projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“ - materiál číslo F 1/1/2023

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF

 1. Zmluva o dielo č. 43/2023 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA“ na predmet zákazky „Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali“ - materiál číslo F 2/1/2023

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF

 1. Vystúpenia verejnosti

o 16.00 hod.

 1. Rôzne

Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie


Mgr. Jozef Belický v. r.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS, v. r.

Prílohy