Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.10.2023 - 12:32  //  aktualizácia: 06.10.2023 - 12:32  //  zobrazené: 322

05/2023 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 05/2023  |  dátum konania: 18.09.2023

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Braníková, Ing. Róbert Andráši, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Peter Jaroš, PhDr. Marián Šperka, MVDr. Bohuslava Miškovičová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Peter Sűss, Mgr. Ladislav Medveczký

Prizvaní: Mgr. Peter Krokavec

Neprítomní: Ing. Oľga Móri, Ing. Martin Klačko

Verejnosť:

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o porade riaditeľov šalianskych ZŠ a koordinátorov pre drogové závislosti
  4. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030
  5. Rôzne
  6. Záver

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec  z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa v mesiaci august a september 2023. V tomto období bolo zatiaľ spolu 702 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (255), verejného poriadku (84) a porušovanie VZN (51).

UZNESENIE č. VI/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Informácia o porade riaditeľov šalianskych ZŠ a koordinátorov pre drogové závislosti

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval členov komisie o príprave porady šalianskych ZŠ a koordinátorov pre drogové závislosti, ktorá sa má uskutočniť 19.9.2023. Účasť prisľúbil riaditeľ OR PZ pplk. JUDr. Marián Kubalec, náčelník MsP Mgr. Peter Krokavec, ako aj zástupkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, pracovisko Šaľa, PhDr. Silvia Straňáková. Dohodlo sa, ako bude porada prebiehať.

 

4. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 bol zaslaný elektronicky všetkým členok komisie. Ing. Gabriela Braníková v úvodnom slove prezentovala hlavné body Komunitného plánu. Členovia komisie následne o návrhu Komunitného plánu diskutovali. Z obsahu diskusie nevyplynuli pripomienky.

UZNESENIE č. VI/2

Komisia súhlasí so znením Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030.

5. Rôzne

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš upozornil na neporiadok za kontajnermi na ul. P. Pázmáňa 5. Zároveň poukázal na rozbitý chodník (asfalt) za Hotelom Centrál, kde majú hlavne matky s kočíkmi problém presúvať sa. Ďalej poukázal na priestor pred daňovým úradom, ktorý je zarastený kríkmi a inváznymi rastlinami. V tomto priestore sa zdržiavajú ľudia bez domova, treba upozorniť majiteľa, aby pozemok upravil.

6. Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                              predseda komisie

Zapísal: RSDr. Peter Gomboš, Ing. Martin Klačko