Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 28.03.2019 - 14:02  

Druhé zasadnutie MsZ v Šali v roku 2019

Druhé zasadnutie MsZ v Šali v roku 2019
17:16

Primátor ešte informuje, že bude možno koncom apríla mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva, ktoré bude súvisieť s potrebným schválením materiálu ku kolaudácii cyklotrasy. 

Poslancov informuje aj o tom, že májové zasadnutie zastupiteľstva by sa mohlo konať vo vynovenom kultúrnom dome vo Veči. 

Končí sa druhé zasadnutie poslancov v tomto roku. 

17:11

V závere primátor hovorí o pozvánke na školenie pre poslancov. Bol by rád, ak by sa stretli s prednášajúcim, pretože ním vedené školenia sú naozaj prínosné. Vyzýva najmä nových poslancov, aby sa zúčastnili. 

17:09

Končí bod vystúpenie verejnosti a pokračuje sa s materiálmi pod písmenom F

F5 - materiál je schválený

F6 - materiál poslanci jednohlasne schválili. 

17:05

Nasleduje bod: verejnosť. Vystupuje pán Juraj Demáček, má tri otázky. 

1. Prečo sú len dve vozidlá na vývoz odpadu v Šali, predtým boli tri. 

2. Kontroluje niekto ľudí, ktorí upratujú v meste? 

3. Bude mesto opravovať cestu smerom na železničnú stanicu.

 

Odpovedá prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová. 

1. Budeme sa na zníženie počtu áut pýtať u dodávateľa tejto služby, ktorým je Envi Geos. 

2. Na ľudí, ktorí si odpracúvajú dávku v hmotnej núdzi, má dosah sociálny odbor, teda úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Oni ich musia 

3. Hľadáme model financovania rekonštrukcie tejto cesty. Ak by išlo len o menšiu opravu, to by sme zvládli, ale táto cesta si vyžaduje takú veľkú rekonštrukciu ako napríklad teraz prebieha na ulici Horná. 

17:00

F1 - kúpna zmluva, ktorá sa týka nákupu vybavenia k modernizácií učební v piatich základných školách. Zmluva bola schválená.

F2 - zmluva o dielo, ktorá rieši výstavbu multifunkčného ihriska na ul. 8. mája. Aj tento materiál bol jednohlasne schválený. 

F3 - zmluvné kontrakty, týkajúce sa revitalizácie vnútrobloku v mestskej časti Veča. Materiál poslanci schválili. 

F4 - zmluva o dielo, konkrétne k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice vo Veči. Materiál poslanci schválili. 

16:55

D15 - materiál schválený. Poslanci pokračujú s časťou F - právne záležitosti.

16:52

D14 - materiál bol schválený.

16:49

Materiály D12 aj D13 boli schválené. 

16:46

D11 - poslanci materiál schválili

16:45

D9 - poslanci uznesenie nechválili

D10 - P. Andráši dáva poslanecký návrh: suma 20-tisíc eur, v prípade úspešného predaja, aby boli tieto financie určené na nákup kamier pri stojiskách polodpozemných kontajnerov. Prednostka úradu hovorí k tejto téme: s týmto príjmom mesto počíta v príjmovej časti, vieme nákup kamier zapracovať do návrhu zmeny rozpočtu, ktorý budú poslanci schvaľovať asi v máji tohto roka. Takto navrhnutý predaj bol schválený 19-timi poslancami. 

16:35

D6 - k materiálu poslanci nediskutovali, schválili ho jednohlasne.

16:33

Hlasovanie: je potrebná 3/5 väčšina poslancov. 

ZA: 7

PROTI: 9 

ZDRŽALI SA: 5 

Návrh nebol schválený.

 

16:33

Diskusia:

poslanec M. Krištof sa pýta, či ide o občianske združenie a ako hospodárili za uplynulý rok. Pani Eleková odpovedá, že sú OZ a ekonomický výsledok za rok 2018 bude niečo nad nulou. 

Andráši P.: je zástancom toho, že čo je zadarmo, ľudia si to až tak nevážia ako keď je tam symbolické nájommné. Mesto prispieva, opravuje, chváli aj MC, že investujú. Možno by bolo vhodné pouvažovať nad tým, že by tá činnosť centra nebola len na báze dobrovoľnosti.

M. Farkašová: má osobnú skúsenosť s materským centrom, miesto aktívne navštevovala. V tom čase to nebolo prerobené, teraz sú prerobené, je to naozaj krásne. Je to vďaka mestu, ale aj vďaka tým mamičkám, ktoré tam investujú svoj voľný čas. Trošku sa ale prikláňa k možnosti, ktorý hovorí poslanec P. Andráši, že to nenechať len na báze dobrovoľnosti. Súhlasí s tým, že tínedžeri nemajú zázemie a skauting bude určite vhodné. Napriek tomu je skeptická v tom, koľko mladých príde. 

Pani Eleková odpovedá, že slovenský skauting takto funguje v iných mestách, že tí tínedžeri tam naozaj chodia. Majú číslo okolo 10-tich záujemcov, ktorí by chodili v tínedžerskom veku. Ale zatiaľ nerobili nábor. Teraz majú viac detí vo veku 7-10 rokov, práve oni môžu o pár rokov pokračovať s návštevou skautingu v centre, ktorý je určený pre tých väčších. 

J. Grell: Veľmi rád by podporil združenie.

M. Rehák: hovorí, že aj škôlky, ktoré majú elokované pracoviská, si platia nájomné, potom aj im môžeme odpustiť nájomné. 

 

16:21

D5 - MC Mamy mamám žiada o zníženie paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užávaním nebytových priestorov v objekte bývalej MŠ J. Palárika. Komisie neodporúčajú schváliť zníženie poplatku na symbolické 1euro. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa G. Lacková. Primátor hovorí, že podporuje mesta majú, pretože majú odpustené mesačné nájomné.

Prišla aj zástupkyňa materského centra Martina Eleková. Predstavuje činnosť centra. Centrum funguje z dobrovoľných príspevkov plus zo vstupného vo výške 1 euro. Príspevky im slúžia na zaplatenie mesačného paušálneho, čo činí 233 eur mesačne. Eleková hovorí, že ich týždenne navštívi cca 100 mamičiek, čiže mesačne cca 400.

Odpustenie režijných nákladov by chceli investovať do zveľaďovania priestorov. Veľmi pekne ďakujú za výmenu okien, z vlastných zdrojov potom vymaľovali. Podľa jej slov to tam vyzerá veľmi dobre. Pripravujú ďalšie aktivity, napríklad chcú do centra priniesť aj skauting. Ročne ide o odpustenie poplatku 2800 eur. 

 

16:09

D4 - do diskusie sa prihlásil poslanec T. Mészáros. Spoločnosť Menert žiada o prenájom pozemku za účelom parkovania v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 17.00 hod. Komisia neodporúča schváliť materiál, ani ho neschválili poslanci. Proti boli 12-ti, za 4, zdržali sa 3.

16:07

Materiál D1 poslanci schválili, materiál D2 neschválili. Pokračujú materiálom D3, ktorý ekonomická komisia odporúča stiahnuť z rokovania. Do diskusie k bodu sa nikto neprihlásil, ale poslanci ho neschválili. 

16:04

Zasadnutie po prestávke pokračuje, poslanci majú na stole "majetkové materiály", ktoré nájdete pod písmenom D tu: https://sala.sk/clanok/2-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2019 

15:30

Viceprimátorka vyhlasuje pol hodinovú prestávku, predtým gratuluje primátor poslancovi Marekovi Molnárovi k jeho životnému jubileu.

15:29

Poslanci pokračujú návrhom na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa. Ekonomická komisia odporúča odsúhlasiť jednorázovú odmenu vo výške 15% z jej mesačného platu. 

Do diskusie sa prihlásil T. Mészáros, ktorý navrhuje odmenu vo výške 5%. 

Poslankyňa D. Lehocká hovorí, ako sa vždy "trasú", ak má prísť hlavná kontrolórka, váži si jej prácu, ktorú odvádza naozaj odborne, kvalitne a poctivo. Preto si myslí, že by sa výška odmeny mala ponechať na úrovni minulého roka.

Na návrh poslanca Mészárosa reaguje M. Krištof - je prekvapený, že poslanec, ktorý minulý rok tu ešte nesedel v mestskom parlamente, navrhuje znížiť odmenu za prácu v minulom roku.

T. Baran - prácu kontrolórky si váži a naozaj ju vykonáva veľmi kvalitne, preto nevidí dôvod, prečo podliezť úroveň minulého roka, teda 15%.

Š. Bartošovič - hovorí z vlastnej skúsenosti, že hodnotí prácu kontrolórky veľmi pozitívne. Počas pôsobenia predchádzajúceho primátora bol útvar hlavného kontrolóra bol v nemilosti a znížil sa počet pracovníkov z troch na jedného človeka. Až v minulom roku sa vrátil pôvodný stav, čo víta. Bude hlasovať určite za odmenu vo výške 15%. 

Zvyšli dva poslecké odmeny - odmena vo výške 5%: ZA: 3 PROTI: 17 ZDRŽALI SA: 1  - tento návrh nebol prijatý.

Druhý návrh: odmena vo výške 15%: ZA: 17 PROTI: 4 - odmena vo výške 15% bola schválená. 

15:20

Nasleduje bod "Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019" - doplnenie sa týka nákupu vozidla pre potreby Mestského kultúrneho strediska v Šali.

15:18

Nasleduje ďalší bod, ktorý sa týka finančných pásiem v súvislosti s nákupom potravín pre školské zariadenia. Materiál predkladá vedúca Spoločného školského úradu v Šali Erika Velazquézová. Dôvodom predkladania materiálu je aj zavedenie bezplatného stravovania sa v školskej jedálni  - doteraz mali zdarma obedy predškoláci, od ďalšieho školského roka budú mať zdarma obedy aj školáci. 

Do diskusie k tejto téme sa prihlásil poslanec J. Grell - pýta sa, či teda budú obedy zadarmo, resp. čo to bude stáť rodičov. 

Odpovedá vedúca školského úradu - mesto, ak chce, musí požiadať o dotáciu na stravovanie zdarma. Mesto Šaľa požiada. Najprv sa však urobí analýza, ktoré deti budú chodiť na tie obedy (lebo nie všetky chcú alebo majú alergie a pod.), potom požiadame o dotáciu na základe týchto faktov - záujmu. 

Dopĺňa, že vyžaduje to personálne aj technické doplnenie. Máme ponuku z Nových Zámkov, cez istý projekt, cez ktorý by sme hradili 95% nákladov na pracovné sily. Mesto by doplácalo len 5%. Ale čo sa týka zariadenia, bude musieť mesto zakúpiť. 

Materiál poslanci jednohlasne schválili. 

15:09

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov, návrh schválili jednohlasne. 

15:08

Nasleduje ďalší bod, návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby. Predkladá riaditeľka Domova dôchodcov v Šali, Jana Nitrayová a riaditeľ OSS Ľubor Gáll. 

15:07

Otázky k tejto téme má P. Andráši: čo už je vysporiadané, či ešte nie je vysporiadané, aké záväzky? Pýta sa aj na to, čo ak sa mestu nepodarí vysúťažiť dodávateľa rok a pol? Odpvovedať prišiel riaditeľ spoločnosti EnviGeos. Hovorí, že hlavný záväzok mesta voči firme sú polopodzemné kontajnery. Čo sa týka dôvodu ukončenia zmluvy  - nastala zmena v legislatíve - zmenili sa podmienky zberu triedeného odpadu. V roku 2016, kedy prebehla súťaž, komunálny odpad sa dal triediť dvoma spôsobmi - pred zneškodnením (do vriec, do nádob) alebo dotriedovať odpad pred jeho uložením, kde sa získa zo zbytkového odpadu napríklad  12% plastu, 8% skla a podobne. A tieto množstvá sú započítané do odpadového hospodárstva mesta. Dospejeme tak k číslu triedenia. Pre mesto to znamená zvýšenie triedenia. Zakúpili pozemok a majú platné stavebné povolenia na stavbu dotrieďovacej linky. Medzitým sa však zmenil zákon, prechádza sa na inú filozofiu - cieľom je čo najviac vyseparovať u občana a nie na dotrieďovacej linke. Ekonomicky teda stratilo zmysel postaviť dotrieďovaciu linku.   

Odpovedá aj na otázku, dokedy bude spločnosť vykonávať túto službu - dovtedy, kým nebude nový dodávateľ, aj keby to malo trvať napríklad rok. 

 

Ďalej sa pýta poslanec M. Krištof - sú iné firmy pripravené na túto legislatívnu zmenu?

Riaditeľ Envi Geosu ďalej hovorí, že triedený odpad neplatí mesto, ale ani firma. Hradí to organizácia zodpovednosti výrobcov. Je to celoslovenský problém, je to veľmi široký problém. 

14:52

Pokračuje primátor ústnou informáciou o zmluve so spoločnosťou Envi Geos (vývozca odpadu). Mesto má so spoločnosťou zmluvu na 10 rokov, teraz je v platnosti tretí rok. Po legislatívnych zmenách firma nie je schopná zabezpečovať tieto služby v takom rozsahu ako boli určené v zmluve. Preto spoločnosť doručila na úrad návrh na ukončenie zmluvy. Mesto teraz musí vysporiadať záväzky a ukončiť tento zmluvný vzťah. Mesto teda pripravuje podklady na obstarávanie na nového dodávateľa tejto služby. Predpokladáme, že zmluva bude na 5 rokov, nie 10. Čo najskôr vyhlásime verejné obstarávanie. Aktuálny zmluvný vzťah bude pokračovať do času, kým nenatúpi nový dodávateľ služby, čiže služba bude zabezpečená.