Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 13.06.2017 - 13:15  

4. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017

4. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017
14:57

Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický ukončuje 4. zasadnutie MsZ a každého pozýva na šaliansky jarmok

14:56
Žiadosť o nadviazanie družobných kontaktov - Glazov

Eliška Vargová pokračuje s materiálom H 1/4/2017 - Žiadosť o nadviazanie družobných kontaktov s mestom Šaľa – Veľvyslanec Ruskej federácie v SR v mene mesta Glazov

Dňa 24.3.2017 bol doručený mestu Šaľa list veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike J. E. Alexeja Fedotova, v ktorom navrhuje mestu Šaľa zvážiť možnosť nadviazania partnerských vzťahov s mestom Glazov Udmurtskej republiky Ruskej federácie, ktoré oslovilo veľvyslanectvo s požiadavkou o pomoc pri nadviazaní partnerských vzťahov s niektorým zo slovenských miest. Ako uvádza vo svojom liste, vzhľadom na podobné ekonomické charakteristiky Glazova a Šale by spolupráca miest napomohla hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju oboch miest.

Mesto Šaľa má v súčasnosti oficiálne partnerské kontakty s týmito mestami: Kuhmo (2284 km) vo Fínsku, Oroszlány (98 km) v Maďarsku, Telč (307 km) v Českej republike, Końskie (538 km) v Poľsku, Mohyliv Podilskyy (1069 km) na Ukrajine.

Je však potrebné pripomenúť, že počas návštevy zástupcov mesta Šaľa v meste Kuhmo na prelome rokov 2005/2006 tlmočili zástupcovia nášho fínskeho družobného mesta návrh na spoluprácu s ich družobným mestom v Rusku, ktorým je cca 100 km od Kuhma vzdialené mesto Kostomuksha s počtom obyvateľov cca 28 tisíc, ktoré leží cca 30 km od hraníc s Fínskom v Karélii. Išlo by o sieťovanie miest, rovnako ako to bolo v prípade uzatvorenia partnerstva medzi partnerskými mestami Šale a to mestami Oroszlány a Koňskie.

Stanovisko komisie kultúry a cestovného ruchu: U Z N E S E N I E zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 31.5.2017: K žiadosti o nadviazanie družobných kontaktov s mestom Glazov komisia odporúča:

- prioritne riešiť podľa už predchádzajúceho stanoviska komisie nadviazanie kontaktov s mestom so slovenským obyvateľstvom vo Vojvodine

- následne riešiť nadviazanie kontaktu s mestom v Rakúsku,

- komisia pri nadviazaní kontaktov s mestom v Rusku uprednostňuje sieťovanie miest podľa návrhu fínskeho mesta Kuhmo, nadviazanie kontaktov s mestom Kostomuksha v Karélii.

 

Reaguje poslanec Varsányi, hovorí, že mesto je extrémne ďaleko. Poslanec Morávek pripomína otázku sieťovania - lepšie je nadviazať vzťah s Kostomuksha, ktoré má partnerskú dohodu s mestom Kuhmo, o čom sa píše vyššie. Poslanec Angelov sa pýta na ďalšie podrobnosti, reaguje poslanec P.Andráši, hovorí, že odzneli dobré názory a navrhuje mestu Glazov len poďakovať a nájsť inú, lepšiu alternatívu. Poslanec Morávek vysvetľuje odporúčania komisie kultúry a cestovného ruchu.

 

Hlasuje sa o uznesení - poslanci hlasovaním uznesenie (nadviazanie družobných vzťahov s mestom Glazov) neschválili

14:46
Dohoda o medzinárodnej spolupráci - Kuhmo

Opäť vystupuje Eliška Vargová, referent OSaKČ a predkladá návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (Slovenská republika) a Kuhmo (Fínska republika) - materiál číslo F 1/4/2017 

Doteraz existujúce bilaterálne dokumenty o spolupráci medzi mestom Kuhmo a Šaľou mali skôr náležitosti prehlásení, plánov spolupráce na obmedzené obdobie, nie náležitosti dohody o medzinárodnej spolupráci, preto navrhujeme uzatvoriť zákonom o obecnom zriadení definovanú „dohodu o medzinárodnej spolupráci“ medzi mestami Šaľa a Kuhmo. Dohoda je koncipovaná ako zmluvný vzťah na dobu neurčitú a zakladá vypracovávanie každoročných plánov spolupráce. Podpis dohody sa plánuje na termín Šalianskeho jarmoku 2017, ktorý sa bude konať v dňoch 23. - 24. 6. 2017. Keďže prvá oficiálna zmluva o priateľstve bola podpísaná v roku 1977, v tomto roku je 40. výročie spoločných družobných kontaktov.

 

Poslanci uznesenie schválili

14:45
Prevod pozemkov - miestna časť Jozefov
materiál číslo D 2/4/2017:   Návrh na podanie žiadosti o bezodplatný prevod pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Šaľa

Mesto Šaľa v roku 2016 realizovalo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie športovo-rekreačného areálu „Šaľa-Jozefov. Cieľom  bol návrh výstavby a prestavby už založenej športovo rekreačnej zóny Šaľa v miestnej časti Jozefov v súčasnosti čiastočne využívaného areálu s viacerými športovými zariadeniami a bývalým letným kúpaliskom na celoročný mestský športovo-rekreačný areál. Bolo však zistené, že nehnuteľnosti v záujmovom území nie sú v celosti vo vlastníctve mesta, takisto aj pozemky pod cestami a parkovacie plochy pri Mestskej športovej hale a kúpalisku ako aj pred Zimným štadiónom. V roku 2013 bol ako vlastník nehnuteľností pod miestnymi komunikáciami a pozemkami v areáloch športových zariadení zapísaná Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu. Vzhľadom k tomu, že sa nepodarilo získať relevantné doklady o vybudovaní pozemných komunikácií a nadobudnutí areálu Športovej haly pred rokom 1991, je možné chýbajúce doklady nahradiť vyhlásením Mestského zastupiteľstva v Šali, že nehnuteľnosti boli nadobudnuté pred rokom 1991, čo je všeobecne známou skutočnosťou. Následne sa môže podať žiadosť o bezodplatný prevod pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Šaľa

 

Poslanci uznesenie schválili

14:44
Prevod vlastníckeho práva k pozemkom - obchvat mesta

Prechádzame na majetkové náležitosti, vystupuje Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

materiál číslo D 1/4/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho územia Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú republiku v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Predmetom je návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemky pod plánovanú verejnoprospešnú líniovú stavbu „Cesta I/75 Šaľa – obchvat. Realizáciou výstavby obchvatu mesta Šaľa a priľahlých obcí príde k odkloneniu tranzitnej dopravy z územia mesta, zlepšeniu životného prostredia občanov a zvýšeniu bezpečnosti dopravy. V súlade s projektovou dokumentáciou obchvatu bol vyhotovený Geometrický plán č. 36315583-033-2012. V zmysle geometrického plánu celková plocha pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, ktoré sú predmetom výstavby obchvatu predstavuje výmeru 9246 m2. Cena pozemkov je stanovená znaleckým posudkom Ing. Moniky Švecovej vo výške 19,97 Eur/m2. MsÚ Šaľa odporúča toto uznesenie schváliť.

Poslanci uznesenie schválili

14:42
Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu

Eliška Vargová predkladá aj materiál C2 - žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“

Do diskusie sa prihlásil poslanec Krištof a Angelov. Poslanec Krištof sa zaujíma o oprávnené výdavky pri stavebnom dozore a podobne - Ing. Vargová vysvetľuje, že pri kultúrnom dome aj pri cyklotrase to je v oprávnených nákladoch.

Poslanec Angelov sa pýta, či ani toto nebolo prerokované v komisiách. Nebolo, je to v schválenom PHSR

Hlasovaním sa uznesenie schválilo. Zdržali sa poslanci Gera a Angelov.

14:38
Rekonštrukcia Domu kultúry Šaľa

Na dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve prechádzame po interpeláciach poslancov ihneď k hlavným bodom zastupiteľstva (materiály C - hospodárenie mesta):

Materiál C 1/4/2017 predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“

Reaguje poslanec Morávek - pýta sa na výmenu sedadiel v kinosále - toto je vo výzve neoprávnený výdavok, čo ale nevylučuje, že sedadlá vymeníme. Primátor dodáva, že výmena sedadiel pôjde cez podporu audiovizuálneho fondu, čo už osobne  s kompetentnými prediskutoval.

Poslanec P.Andráši sa pýta, či sa vyberie aj právnická kancelária na zastrešenie zmlúv - primátor hovorí, že nie, v takýchto zmluvách sú len naše podmienky a dbáme na ich správne znenie.

Poslanec Angelov hovorí, že materiál nebol prerokovaný na komisiách, nakoľko sa dodal neskôr a nevie tak posúdiť kvalitu tohto projektu. Eliška Vargová hovorí, že projekt je v PHSR schválený od roku 2015 a postupne sa na tom pracuje a vysvetľuje, že keď vyjde výzva, treba konať rýchlo - ako dodáva primátor, treba dodržiavať termíny riadiaceho orgánu. Pridáva sa aj poslanec Grell, ktorý hovorí, ža radšej mať projekt s menšími chybičkami ale zrealizovaný, ako ho mať dokonalý ale nestihnúť termín a peniaze sa už rozdajú a budeme bez rekonštrukcie. Poslanec Krištof hovorí, že je tu priestor, aby sme sa zapojili do žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Domu kultúry Šaľa a treba k tomu tak pristupovať.

Hlasuje sa o návrhu uznesenia - hlasovaním je návrh schválený

14:21
Interpelácie poslancov

Poslanec P. Andráši hovorí, že je nutné skontaktovať zhotoviteľa rekonštrukcie Komenského ulice, nakoľko prišlo k poškodeniu a žiada zástupcov mesta, aby v súčinnosti s políciou zabezpečili meranie rýchlosti na okruhu Komenského - Fraňa kráľa.

Poslankyňa Lacková sa pýta, či budú lavičky pred MsÚ naspäť nainštalované pred pódium. Primátor potvrdzuje, že lavičky pôjdu naspäť.

Poslanec Grell sa pýta, či je možné ovplyvniť majiteľov súkromných pozemkov so zeleňou, o ktoré sa nikto nestará,napr. pred "angličákom". Prednostka MsÚ hovorí, že majitelia sa kontaktujú, aj konrétne majiteľ spomenutého pozemku.

14:17

Primátor otvára 4. zasadnutie MsZ a informuje, že prítomných je 13 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, čiže MsZ je uznášaniaschopné. Program dnešného rokovania bol schválený.

Nasleduje minúta ticha za Milana Aľakšu.

Následne bola hlasovaním schválená voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

13:39

Onedlho sa začína 4.(mimoriadne) zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017. Sledujte jeho priebeh.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>