Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 16.03.2017 - 14:11  

2. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017

2. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017
17:02

Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický ukončuje 2. zasadnutie MsZ. Poslancom zároveň odovzdáva správu o Činnosti Msú za roky 2015 a 2016 a ďakuje každému, kto sa podieľal na aktivitách mesta za toto obdobie.

17:00
Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa s.r.o.

Primátor vysvetľuje, že na základe výberového konania dňa 14.03.2017 bol na obsadenie funkcie konateľa odporučený Ing. Roman Kondys. Súčasťou bolo aj psychodiagnostické vyšetrenie.

Primátor predkladá návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa s.r.o. v súlade so stanovami.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Gomboš, hovorí, že vhľadom nato, že pán Kondys prešiel výberovým konaním je úplne všetko, čo o ňom vie, bol by rád, ak by sa pán Kondys verejne predstavil. V krátkosti približuje svoj životopis a bohaté skúsenosti s oblasťou energetiky.

Poslanec Krištof sa prihlasuje s faktickou poznámkou, pýta sa, prečo bol návrh predložený - primátor vysvetľuje, že podľa stanov je potrebný predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva.

Poslanec Angelov hovorí, že stále nemá dostatočné informácie o pánovi Kodysovi na to, aby sa rozhodol. 

Poslanec Bartošovič hovorí, že každý jeden poslanec má právo zájsť do spoločnosti a vypýtať si akékoľvek dokumenty.

Uznesenie bolo hlasovaním poslancov schválené.

16:46
Majetkové náležitosti

Prechádzame na majetkové náležitosti, vystupuje Mgr. Miloslava Bartíková.

materiál číslo D 1/2/2017: Ing. Imrich Vígh – AUTOŠKOLA VIA, P. Pázmaňa 2020/30, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol hlasovaním schválený

materiál číslo D 2/2/2017:   František Kovács, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol hlasovaním prijatý

materiál číslo D 3/2/2017: Katarína Vargová, Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol schválený

materiál číslo D 4/2/2017: IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierova 1431/55, 924 01  Galanta – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol hlasovaním schválený

materiál číslo D 5/2/2017: Zoltán Káras a Darina Kárasová, Hliník 1903/20, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol hlasovaním schválený

materiál číslo D 6/2/2017: Peter Tóth, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa – žiadosť o zmenu v osobe nájomcu pri prenájme pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol hlasovaním prijatý

materiál číslo D 7/2/2017:  Helena Takáčová a spol., Ul. Jazerná 574/2, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol schválený

materiál číslo D 8/2/2017: 35 -  Prevod pozemkov v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol hlasovaním schválený

materiál číslo D 9/2/2017: Ľubica Hadnaďová, Smetanova 1210/31, 927 01  Šaľa – úprava nájomného vzťahu - návrh bol schválený

materiál číslo D 10/2/2017: Úprava nájomných vzťahov k pozemku parcela č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - do diskusie sa prihlásil poslanec Angelov - poprosil, aby sa o každom návrhu povedalo viac informácií. Uznesenie bolo následne hlasovaním schválené.

materiál číslo D 11/2/2017: GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta – úprava nájomného vzťahu. Do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Andráši, pýta sa, či mesto so žiadateľom nerokovalo o predaji. Mgr. Bartíková vysvetľuje, že nie a tento materiál je z iniciatívy mesta, nie na základe žiadosti majiteľa. - návrh bol hlasovaním schválený.

materiál číslo D 12/2/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa - Do diskusie sa prihlásil poslanec P. Andráši a poslanec Baran. Poslanec Baran vysvetľuje detailnejšie celú situáciu danej žiadosti. Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

materiál číslo D 13/2/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Murgašova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Pavla Mičeka, ul. Hlavná 69, Šaľa. - do diskusie sa prihlasil poslanec Varsányi, ktorý vysvetlil situáciu danej žiadosti - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 14/2/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Murgašova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Annu Hrajnohovú, ul. Kráľovská 828/2, Šaľa - návrh bol hlasovaním schválený

materiál číslo D 15/2/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera a Mgr. Andreu Becker, obaja trvale bytom Švermova 30, Šaľa - do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Andráši, nevznikol žiadny poslanecký návrh, hlasuje sa - uznesenie bolo schválené.

materiál číslo D 16/2/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eriku Miškovičovú, trvale bytom Kráľovská 46, Šaľa - do diskusie sa prihlásil poslanec Morávek - pýta sa, čo vedie Msú k odporúčaniu ponechať pozemok v nájme.- Postupovalo sa na základe rozhodnutie MsZ v minulosti v predošlom podobnom prípade.   Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

materiál číslo D 17/2/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely č. 82/3 vo vlastníctve mesta Šaľa za časť parcely č. 3440/2 vo vlastníctve Gabriela Pápaya a Dany Pápayovej - žiadatelia by dali mestu pozemok pod cestou a chodníkom, mesto by dalo žiadateľom zelenú plochu v tesnej blízkosti pozemku. Návrh bol hlasovaním schválený.

materiál číslo D 18/2/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpáda Kukiho, Vydrany č. 132 a Ninu Kuki Petkovovú - do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Andráši, pýta sa, či sa jedná o plochu parkoviska - nie, jedná sa o zelenú plochu. Návrh bol hlasovaním prijatý. 

materiál číslo D 19/2/2017 predkladá MUDr. Jozef Grell, predseda komisie: Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Jazernej, súpisné číslo 584, vchod č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C, parcelné číslo 985/3 v k. ú. Šaľa“ - hlasovaním sa uznesenie schválilo

Vystupuje znova Mgr. Miloslava Bartíková, predkladá zvyšné materiály.

materiál číslo D 20/2/2017: Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemkov pre osadenie reklamných stavieb a smerových tabúľ, ich vybudovanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o reklamné stavby a smerové tabule na území mesta Šaľa“ - do diskusie sa prihlásil poslanec Angelov a Peter Andráši. Poslanec Angelov cituje odsek o regulácii reklám mestom a znižovaní vizuálneho smogu v meste - pýta sa, akým spôsobom to mesto dosiahne - primátor vysvetľuje, že tak, ako je v materiáli uvedené, mesto odstráni reklamy "načierno". Z následnej diskusie vyplynul procedurálny návrh poslanca Angelova  - stiahnutie materiálu z rokovania - návrh nebol schválený. Pokračuje sa v diskusii - hovorí poslanec Peter Andráši. Dáva návrh, aby nelegálne reklamy odstránili dotyční ľudia, nie mesto. Jeho procedurálny návrh je stiahnutie materiálu. Navrhuje následne jeho dopracovanie. Procedurálny návrh na stiahnutie materiálu bol hlasovaním schválený.

materiál číslo D 21/2/2017: Návrh na vyhlásenie a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali„ - návrh bol hlasovaním schválený.

materiál číslo D 22/2/2017: Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava – návrh na udelenie súhlasu na budúci prenájom časti areálu základnej školy na výstavbu športovej haly - do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Andráši, pýta sa, kto sa bude o arál starať, ak by sa vybudoval: SZĽH. Uznesenie bolo hlasovaním prijaté

15:52
Návrh na zvýšenie platu primátora

Poslanec Krištof vysvetľuje svoj návrh na zvýšenie platu primátora mesta, hovorí, že jeho plat je takmer základný a po 2 rokoch je najvyššia doba zanalyzovať jeho prácu. Pripomína zrealizovanie najväčších projektov, ako je Domov dôchodcov, rekonštrukcie škôl, súčinnosť pri realizácii obchvatu mesta, budúce projekty ako cyklotrasa rekonštrukcia Msú a podobne. navrhuje zvýšenie platu primátora o 50% k základnému platu.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Andráši, hovorí, že bez štátnych príspevkov a podobne by Domov dôchodcov sprevádzkovaný nebol. Rovnako nie bez jeho spolupracovníkov, ako napríklad viceprimátorky. tá reaguje, chápe to ako motiváciu celému tímu a hovorí, že spolupráca je dôležitá. zároveň podporuje návrh poslanca Krištofa. S faktickou poznámkou sa prihlasuje poslanec Bartošovič, hovorí, že nemá také konzervatívne zmýšľanie ako poslanec Peter Andráši a návrh poslanca Krištofa jednoznačne podporuje.

Uznesenie bolo hlasovaním poslancov schválené.

15:24
Rekonštrukcia kultúrneho domu

Prechádzame k materiálu C 3/2/2017, vystupuje Ing. Eliška Vargová. Prekladá žiadost o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa-Veča – zníženie energetickej náročnosti“.

Informuje, že mesto sa bude uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu KD vo veči v rámci aktuálnej výzvy. Vysvetľuje oprávnené a neoprávnené výdavky. Záujmom mesta je komplexná rekonštrukcia, s čím vznikli aj neoprávnené výdavky.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Molnár, pýta sa na javisko - opravovať sa bude, akorát je to zaradené medzi neoprávnenými výdavkami.

Poslanec Angelov sa pýta na uzávierku - výzva je dvojkolová, žiadosť sa chystá na druhé "májové" kolo, predkladať sa bude aj rekonštrucia Domu kultúry v Šali.

Poslanec Jaroš hovorí, že je jednoznačne zato, aby sa tieto projekty podporili.

Nakoľko z diskusie nevzišiel žiaden poslanecký návrh, hlasuje sa o uznesení v pôvodnom znení. Uznesenie bolo hlasovaním prijaté.

15:15
Doplnenie plánu verejného obstarávania

Vystupuje Bc. Margita Simighová, predkladá doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017, materiál C 4/2/2017. Uznesenie bolo hlasovaním prijaté.

15:13
Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke

Prednostka MsÚ predkladá návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa – materiál číslo C 2/2/2017. 

Poslanec Jaroš sa prihlásil do diskusie a detailnejšie informuje o činnosti hlavnej kontrolórky a o prínose jej práce. Na základe daného navrhuje schváliť odmenu vo výške 15% - poslanecký návrh na dmenu bol hlasovaním prijatý.

Poslanec Peter Andráši hovorí, že všetko, čo hovoril poslanec Jaroš je jej náplňou a urobila to, čo mala. Hovorí, že jej plat vyplývajúci z tabuliek je podľa neho slušný a navrhuje odmenu 0%. - v súvislosti so schválením predchádzajúceho návrhu sa o tomto návrhu už nehlasuje.

15:06
Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2016

Prechádzame k bodu C týkajúceho sa hospodárenia mesta.

Materiál C 1 predkladá Ing. Alena Kiácová - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2016. Mesto skončilo hospodárenie za rok 2016 s prebytkom. Detailná správa bude zahrnutá do záverečného účtu. Materiál C 1 je dostupný tu: http://sala.sk/clanok/2-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017 

Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

15:03
Návrh na zmenu Uznesenia č. 9/2016

Prednostka Jana Nitrayová následne predkladá návrh na zmenu Uznesenia č. 9/2016 – XII. zo dňa 1. decembra 2016 (v časti týkajúcej sa osobitne rozpočtovaných dotácií) - materiál číslo B 1/2/2017 - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

15:00
Správa o plnení uznesení MsZ

Prednostka Msú Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2. 

Hlasovaním bolo uznesenie schválené.

14:58
Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Interpelácie poslancov boli uzavreté, Ing. Alžbeta Sedliačková predkladá správu z kontroly vykonanej ÚHK - materiál A 1. Materiály sú dostupné tu: http://sala.sk/clanok/2-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

Do diskusie sa nikto neprihlásil, hlasuje sa o uznesení. Uznesie bolo schválené.

14:56
Interpelácie poslancov

Poslanec Rehák žiada, či by sa nedalo prehodnotiť vynášanie separovaného odpadu - častejší zber. Pýta sa, kedy dostanú školské zariadenia kontajnery na separovaný odpad, žiada písomnú odpoveď.

Poslanec Jaroš sa pýta na doplnenie dopravných zrkadiel na Veči, hlavne na križovatke Narcisová-Hollého. Od občanov dostal aj podnet na premnožené hlodavce vo veči - kedy sa vykoná deratizácia. pýta sa aj na zlý stav vozovky na Kukučínovej ulici. Odpovie sa písomne.

Poslanec Gomboš hovorí o kontrolách pri venčení psov, ktoré vykonávali členovia komisie. Hovorí, že je to dobrá vec, ale celkovú situáciu predovšetkým so psími exkrementami to nerieši. Navrhuje zakúpenie vysávaču na psie exkrementy - odpovie sa písomne. Okrem toho informuje, že sa včera zúčastnil na celoeurópskom seminári vo Viedni - v súvislosti s projektom problematiky užívania drog, alkoholu, fajčenia mladistvých.

Poslanec Róbert Andráši sa pýta, kedy sa začne s rekonštrukcioiu Hornej ulice - pravdepodobne budúci rok. Proces sa zdržal zisťovaním verejnej mienky, ktorú sme považovali za veľmi dôležitú. Mesto sa nakoniec rozhodlo pre alternatívu 2. V súvislosti so zákonnými procesmi a úkonmi (lehotami) sa tak, žiaľ, realizácia pravdepodobne posunie na začiatok nasledovného roka. Poslanec ďalej hovorí, že na exkurzii v Armáde spásy mu predstavili 13 zariadení pre bezdomovcov, odporúča, aby mesto nadviazalo spoluprácu s Armádou spásy. 

Poslankyňa Lacková sa pýta na spoplatnenie parkoviska pri MsÚ, primátor hovorí, že toto sa chystá, nakoľko parkovisko obsadia predovšetkým zamestnanci mestského a okresného úradu, pre občanov by samozrejme bola určitá doba parkovania zadarmo. Pýta sa aj na sprístupnenie parkoviska priamo pred MsÚ v deň konania zastupiteľstva.

Poslanec Peter Andráši sa pýta, prečo nosia na zberový dvor konáre, či sa nemôžu nosiť priamo na smetisko.

Poslanec Varsányi hovorí o nekvalitnej "spinavej" pitnej vody v Šali, ktorá sa ale fakturuje ako kvalitná. Primátor hovorí, že ZVS v súčasnosti pripravuje investičný plán, ako riešiť problém s pitnou vodou v Šali.

Poslanec Krištof dáva do pozornosti otázku o povinnosti/nepovinnosti zverejňovania obchodných zmlúv mestskou teplárenskou spoločnosťou, vysvetľuje, v ktorých prípadoch zmluvy nemusia zverejňovať, v ostatných prípadoch by ich mali. Primátor mesta hovorí, že za to je zodpovedný konateľ, súčasný končí k 31.3. a jedným z bodov rokovania je aj nový konateľ spoločnosti, otázka by mala byť smerovaná nemu. 

14:35
Vystúpenie poslankyne NRSR - Mgr. Edity Pfundtner

Primátor mesta informuje, že dnes sa na Msú konala návšteva ministra životného prostredia, ktorého sprevádzala aj poslankyňa NRSR Mgr. Edita Pfundtner, ktorá požiadala o vystúpenie na zastupiteľstve.

Podľa jej slov sa v šalianskom okrese vytvárajú stále nové miesta a spolupráca s podnikateľmi je v našom okrese unikátna. Primátor mesta ju informoval o ďalších investičných aktivitách, spomína obchvat mesta. podľa telefonického prísľubu ministra dopravy a výstavby SR sú už k dispozícii finančné prostriedky na výkup pozemkov pod obchvatom a všetko je na vynikajúcej ceste k samotnej realizácii. Informuje aj o významnej investícii do budovania nájoných bytov v Šali. Vyzdvihuje aj posun k ekológii mesta - elektromobily, elektrobus, alebo polopodzemné kontajnery, ktoré mesto chystá. Ďalej hovorí o spolupráci vedenia mesta s poslancami, čo je v mnohých oblastiach veľkým problémom. "Mňa osobne teší, že problém sa vás netýka, viete nájsť spoločnú cestu, spoločnú podporu, čo naozaj pomáha mestu napredovať."

Podľa svojich slov bude rada, ak bude môcť spoluparticipovať na dobrých nápadoch, ktoré by si žiadali legislatívnu podporu v NRSR a teší sa už na ďalšiu návštevu u pána primátora. 

14:24

Primátor otvára 2. zasadnutie MsZ a informuje, že prítomných je 19             poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, čiže MsZ je uznášaniaschopné.

Primátor navrhuje stiahnuť z rokovania materiál číslo B 2/2/2017 a B 3/2/2017. Zároveň navrhuje doplniť materiál číslo C 4/2/2017 - doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017, ktorý navrhuje prerokovať ešte pred materiálom C 3/2/2017. Plus navrhuje doplniť bod E 1/2/2017 personálne záležitosti - návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa. návrhy primátora boli hlasovaním všetky osobitne schválené.

Poslanec Krištof navrhuje rozšíriť program o bod C 5/2/2017 - návrh na zvýšenie platu primátora mesta Šaľa - návrh bol hlasovaním schválený.

Hlasuje sa o pozmenenom programe ako celku, poslanci program rokovania schválili.

 

Následne bola hlasovaním schválená voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

14:12

O chvíľu sa začína 2. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>