Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 27.10.2016 - 13:57  

8. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016

8. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2016
17:48

Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický ukončuje 8. zasadnutie MsZ a ďakuje za hodnotné diskusie a príspevky. Najbližšie zasadnutie bude 1. decembra, kedy nás čaká finálne schvaľovanie rozpočtu. Prajeme príjemný večer.

17:47
Stanovenie termínov zasadnutí MsZ na I.polrok 2017

Vedúca Oddelenia organizačného a správneho, Ing. Bc. Ľuba Boháčová predkladá návrh na stanovenie termínov zasadnutí MsZ na 1. polrok 2017

Sú stanovené 4 termíny, do diskusie sa prihlasuje poslanec Krištof. Pýta sa na presunutie posledného termínu o týždeň skôr. Krylo by sa to so šalianskymi slávnosťami, preto sa termín neposúva.

Uznesenie bolo hlasovaním poslancov prijaté.

17:45
Medzinárodná cyklotrasa EUROVELO 6

Ing. Eliška Vargová predkladá materiál F2 – návrh zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu „Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“

Poslanci uznesenie schválili.

17:43
Obnova fasády na ZŠ Hollého

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá materiál F1 týkajúci sa zmluvy na uskutočnenie obnovy fasády budovy ZŠ J.Hollého vo Veči.

Z 11 ponúk boli 4 z dôvodu nesplnenia podmienok vylúčení, na základe cenovej ponuky bola výherná spoločnosť Unistav Teplička.

Uznesenie bolo hlasovaním prijaté.

17:40
Personálne záležitosti

Vystupuje Ing. Erika Velázquezová, vedúca Spoločného školského úradu, predkladá Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Bernolákova

V súvislosti so vznikom nového subjektu ZŠ s MŠ Bernolákova navrhuje členov Rady školy. 

Uznesenie bolo prijaté.

17:38
Majetkové náležitosti D11-D13

Prechádzame opäť na majetkové náležitosti:

materiál číslo D 11/8/2016: Ladislav Smatana, trvale bytom Cabaj 191 a Helena Smatanová, trvale bytom Kráľová nad Váhom 738 – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali - Ekonomická komisia odporúča schválenie. Uznesenie bolo hlasovaním prijaté.

materiál číslo D 12/8/2016: Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou)“ - ekonomická komisia odporúča návrh schváliť. Do diskusie sa zapojil poslanec Varsányi. pýta sa, prečo má mesto dvojaký meter. Podobný pozemok sme predali za oveľa nižšiu cenu. Myslí si, že pozemok je nepredajný. JUDr. Pekárová vysvetľuje dôvody atraktívnosti pozemku. Poslanec varsányi dáva poslanecký návrh - minimálna kúpna cena pozemku 15 eur za m2 - doplnenie bodu D - poslanecký návrh bol schválený. Hlasovanie o uznesení s doplňujúcim návrhom bolo shválené.

 

materiál číslo D 13/8/2016: DTN, s.r.o., P. Pázmaňa č. 49/3, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemku v Obytnej zóne Šaľa – BILICA SEVER, vrátane stavebných objektov SO 201 Miestne komunikácie, SO 202 Rozšírenie účelovej komunikácie a SO 401/2 Verejné osvetlenie - Hlasovaním bolo uznesenie prijaté

17:29
Vystúpenia verejnosti

Vystupuje pán Vlk s anketou ohľadom rekonštrukcie Hornej ulice. Prešiel bytovky na ulici Hornej 8-20. Navštívil 133 bytov. 122 bytov vyjadrilo svoj názor, zvyšku to "bolo jedno". Pýtal sa ich, ak s tým nesúhlasia, čo požadujú miesto rekonštrukcie. Hovorí, že iba 16 bytov si praje prijať rekonštrukciu podľa prvej vizualizácie. Zároveň zozbieral 99 podpisov na petíciu tých, ktorí si nežiadajú zrušenie predzáhradok a požadujú variantné riešenie. Avizuje, že podľa jeho výskumu si väčšina dotknutých obyvateľov rekonštrukciu v takomto rozsahu nepraje.

Vystupuje Ondrej Miťko z Hornej 14 - hovorí, že zažil časy, kedy tam bola "jedmosmerka" - napríklad keď chce ísť nakúpiť do Kauflandu, museli by obísť celé mesto. Toto pán Vlk občanom nepovedal. Spochybňuje jeho argument, že ľudia zaparkujú pri Domu kultúry. Hovorí, že zelene tam zostane stále dosť, čím sa dosiahne najideálnejší stav. Hovorí, že miesta pri DK je aj tak málo, nakoľko tam parkujú obyvatelia Okružnej. Vyjadruje rozhorčenie nad množstvom petícií a pripomína aj to, že zelene je napriek všetkému v Šali dosť. Nie každý má financie na garáž, ľudia miesto na parkovanie potrebujú. Navrhuje stretnutie občanov s mestom, ktorí si na základe všetkých informácií budú môcť vyjadriť svoj názor.

 

Primátor belický hovorí, že mesto už usporiadalo stretnutie so správcami, ktorí požadovali šikmé státie a teda ďalšie zmenšenie zelenej plochy. Štúdia sa pripravuje a mesto obidve predloží správcom na prerokovanie s dotknutými obyvateľmi. Pán Vlk požaduje alternatívu bez parkovacieho státia.

Vystupuje poslanec Tolgyesi, hovorí že včera mali stretnutie a snažil sa pánovi Vlkovi vyriešiť, že mesto Šaľa má taký počet áut, že parkoviská tomu nie sú prispôsobené. Hovorí, že nie každému občanovi sa dá ulahodiť. 

Poslanec Grell pripomína zmenu parkovania pri OC Kaufland, ktoré bude mať tiež vplyv na parkovanie obyvateľov v dotknutých bytovkách. Tiež súhlasí, aby sa o alternatívach vyjadrili občania.

Poslanec Morávek sa pýta na rozsah zjednosmernenia, nemôžeme vytrhnúť celú ulicu, nakoľko sú tam 2 DD, MŠ, ZŠ, Nešporova ulica je zaťažená, partizánska už je jednosmerka, treba vziať do úvahy aj Vajanského ulicu, tým smerom sa jazdí aj do Galanty. Stotožňuje sa, že by bolo potrebné zvolať občanov. Treba si vypočuť ich názor a nájsť vhodnú alternatívu, ktorá by vyhovovala aj im, ale aj doprave tak ako statickej aj dynamickej.

Vystupuje poslanec R. Andráši, ktorý tiež potvrdzuje nutnosť stretnutia s občanmi - súhlasí s návrhom občana Miťka a zároveň súhlasí s problémom parkovania. Pri jeho stretnutí s občanmi cítil, že od pána Vlka nemali ani zďaleka všetky potrebné informácie.

Poslankyňa Lacková sa pýta, či by nebolo dobré, aby mesto vstúpilo do rokovania s OC Kaufland. Primátor Belický hovorí, že s kauflandom sa rokovalo a neustúpia. 

Poslanec P.Andráši hovorí, že by sa mal vziať do úvahy pri analýze pána Vlka aj počet prechodných obyvateľov na danej adrese. Tiež pripomína problém s parkovaním pri Kauflande. navrhuje, aby sa nevyužité financie na parkovacie miesta preniesli na realizáciu parkovacích miest vo Veči.

Primátor dopĺňa, že okrem iného má rovnaké právo chodiť po ulici Hornej, ktorá nepatrí len tým obyvateľom, ale aj obyvateľom celého mesta. - poslanec P.Andráši s ním súhlasí.

Primátor mesta hovorí, že bude vyhovené obidvom občanom, nakoľko stretnutie bude zvolané, ale mesto tak či tak prijme rozhodnutie len jednej skupiny - nemôže vyhovieť každému.

17:00
Majetkové náležitosti D1-D10

Po prestávke prechádzame na majetkové náležitosti

 

Materiály D1 až D9 sa prerokujú a prediskutujú spolu, hlasovanie bude jednotlivé. Ekonomická komisia odporúča návrhy schváliť.

materiál číslo D 1/8/2016: 1. Norbert Brand, Slnečná 1941/1, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 2/8/2016: Územný spolok Slovenského červeného kríža v Šali – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 3/8/2016: Štefan Szabados, 925 03  Horné Saliby č. 286 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ekonomická komisia odporúča žiadosť schváliť - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 4/8/2016: Róbert Csicsola, Nivy 1489/6, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 5/8/2016: Úprava nájomnej zmluvy s Františkom Madarászom, Hollého č. 1844/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 6/8/2016: Úprava nájomnej zmluvy s Mgr. Vladimírom Šimončíkom, Fr. Kráľa č. 1866/1, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 7/8/2016: 7. Úprava nájomnej zmluvy s Ľubošom Jarošom a Ildikó Jarošovou, Nitrianska č. 1934/14, 927 05  Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 8/8/2016: Úprava nájomnej zmluvy s Jozefom Kerékom, L. Novomeského č. 772/6, 927 01 Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 9/8/2016: Samuel Buch, Nad ihriskom 1755/3, Močenok – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 10/8/2016: Matej Klement – Autoškola – Profesionál, Šafárikova 442/15, Galanta – usporiadanie právnych vzťahov pozemkov - ekonomická komisia neodporúča schváliť prevod za ponúknutú cenu. Uznesenie nebolo prijaté.

16:12
Interaktívne multifunkčné ihrisko

Ing. Eliška Vargová z RRSaŠF a OSaKČ podáva návrh na podanie a spolufinancovanie projektu „Interaktívne multifunkčné ihrisko“

Oboznamuje so zmenou názvu projektu - Tematické ihrisko v Šali, v doplnenom materiáli sú aj vizualizácie ihriska aj ihriska v partnerskom Orosláni. Šaľa je leadrom - podávateľom projektu ktorý zahŕňa viaceré mestá Slovenska aj Maďarska.

 

Poslanec Varsániy sa pýta, kde bude ihrisko - v areáli zimného štadióna

Poslankyňa Lacková sa ubezpečuje, či sa tam ihrisko zmestí. E.Vargová potvrdzuje,

Poslanec bartošovič sa bojí, aby to nebolo územím vandalov, ale zmenou umiestnenia je mu vlastne vyhovené. Pôvodne malo byť uhrisko v medzihrádzovom priestore.

 

Poslanci hlasovaním uznesenie prijali.

16:07
Návrh výdavkov programového rozpočtu na 2017

Vystupuje opäť Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ a predkladá materiál C2 – návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2017

Príprava rozpočtu prebieha v niekoľkých etapách. V prvej etape bol spracovaný materiál Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2017, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ.  Druhá etapa prípravy rozpočtu mesta  je zameraná na výdavkovú časť rozpočtu na rok 2017. Návrhu výdavkovej časti rozpočtu predchádzala podrobná analýza výdavkov. Časť prebytku bežného rozpočtu bola vyčlenená na financovanie  kapitálových výdavkov, pretože príjmy kapitálového rozpočtu nepostačujú na krytie potrieb kapitálového rozpočtu. Aj v nasledujúcich rokoch bude musieť mesto hľadať zdroje na investičnú činnosť práve v prebytku bežného rozpočtu. Návrh prebytkového rozpočtu je hlavným cieľom aj pre budúce roky, nakoľko prebytok rozpočtu vytvára podmienky pre stabilnejšie hospodárenie mesta a možnosť realizovať viac aktivít práve v oblasti kapitálového rozpočtu. V tretej fáze prípravy rozpočtu bude na decembrovom MsZ predložený na schválenie definitívny  návrh  rozpočtu mesta na rok 2017.

Ekonomická komisia odporúča prijať návrh výdavkovej časti rozpočtu vychádzajúceho z materiálu v prvej etape. Upozorňuje aj na menšiu opravu materiálu, ktorú poslancom pred rokovaním predložili.

K diskusii sa prihlásili poslanci Angelov, p.Andráši a p.Morávek.

Poslanec Angelov predkladá fotografiu chodníka na lúčnej ulici vo veči, ktorý považuje za najhorší. Dáva poslanecký návrh - odporúča zapracovať ako jednu z priorít rekonštrukciu chodníka na lúčnej vo veči. Prednostka hovorí, že opravu chodníka žiadal aj poslanec vicena. - doplnenie bodu/poslanecký návrh bol hlasovaním schválený. Druhý poslanecký návrh je zapracovať 1000 eur v rámci rozpočtu MsKs na organizáciu kinematograf v Šali - poslanecký návrh nebol poslancami schválený

 

Poslanec P.Andráši navrhuje skresanie položiek, aby sa nenaplánovali investície, na ktoré teraz máme, ale potom sa budú musieť skresať - kvôli nejakému havarijnému stavu. Pýta sa na vstupné na krytú plaváreň a vysvetlenie jeho zvýšenia - prednostka potvrdzuje že havarijné stavy sú neodkladné a hľadajú rezervy na takéto stavy. ich riešením nedosiahneme taký prebytkový stav, s akým počítame a preto je nutné zvážiť niektoré investície. Situáciu treba riešiť veľmi opatrne. Vyjadruje sa k vstupnému na plaváreň - postupne okolité obce zo združenia aquasport, ktoré plaváreň financovali vystúpili zo združenia (teraz už len šaľa a močenok a močenok z dôvodu vážnych fin.prostriedkov nemôže prispievať do dzruženia). Mesto je jediným prispievateľom a preto museli vstupné upraviť k udržateľnosti krytej plavárne. Jej existenciu pokladajú za dôležitú. Poslanec Angelov hovorí, že zvýšením vstupnému sa nepritiahne viac ľudí. Prednostka hovorí, že sa hospodárilo so stratou - dá sa to vyriešiť len zvýšením príspevku z mesta, alebo zvýšením vstupného. Poslanec Varsányi hovorí, aby sa nepremárnila šanca a aby sa plaváreň nezatvorila.

Poslanec P. Andráši žiada ponechanie vstupného na pôvodnej hodnote, bolo mu objasnené, že zvýšené vstupné je už od 1.9. v platnosti.

Plaváreň je využiteľná aj ako vodná nádrž v prípade požiaru, poslnec Grell sa pýta, či duslo prispieva. Prednostka hovorí, že genrálny riaditeľ prisľúbil, že Duslo ako majiteľ majetku bude riešiť teraz nutné opravy napr. z dôvodu presakovania. Mesto Šaľa je prevádzakovateľ - financuje v rámci združenia vodu, elektrinu, chémiu a podobne

Do diskusie vstupuje Ing. Morávek - hovorí, že kinematograf žiada, aby mesto platilo 1000 eur za ich reklamu a odporúča Ing. Botkovi ako vedúcemu MsKS aby sa vyjadril, čo považuje za neprijateľné. Hovorí, že máme za sebou už druhý ročník mestského Kinofestu.

Presdstupuje Ing. Botka - hovorí, že návštevnosť kinematografu bola veľmi nízka - len okolo 50 ľudí denne. Len za polovicu (500eur cca) sa počas leta premietalo v letnom kine, kde prišlo na každé predstavenie až 300 ľudí. taktiež bol organizovaný aj Snowfilm fest. Preto nesúhlasí s hradením finančných prostriedkov na reklamu pre niekoho iného s malým záujmom.

Poslanec Angelov obhajuje Kinematograf, tvrdí, že sa rozprával z ich riaditeľkou, vraj majú zvýšené náklady na cestovanie a podobne, preto by sme im platiť mali. Porovnáva to so športovým klubom Duslo Šaľa, kde tiež mesto prispieva, aj keď sa Duslu robí reklama...

Poslanec Grell reaguje na Angelova, jeho lobing nepovažuje za opodstatnený.

 

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie vrátane poslaneckého návrhu.

15:34
Vývoj hospodárenia mesta

Prechádzame k bodu C týkajúceho sa hospodárenia mesta. Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP informuje o vývoji hospodárenia mesta k 30.09.2016:

Vývoj hospodárenia k 30.9.2016

Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 30.9.2016 zobrazuje nasledujúca tabuľka:

V EUR

Rozpočet
2016

Skutočnosť

k 30.9.2016

%
plnenia

Bežné príjmy - (100, 200, 300)

13 711 798

10 448 842 

76,20

Bežné výdavky - (600)

13 190 896

9 417 156

71,39

Rozdiel

520 902

1 031 686

 

Kapitálové príjmy - (230, 320)

1 263 191

1 244 263

98,50

Kapitálové výdavky - (700)

1 341 297

957 913

71,42

Rozdiel

-78 106

286 350

 

Príjmové finančné operácie - (400, 500)

760 004

760 003

100,00

Výdavkové finančné operácie - (800)

1 202 800

1 109 571

92,25

Rozdiel

-442 796

-349 568

 

     

 

PRÍJMY SPOLU

15 734 993

12 453 109

79,14

VÝDAVKY SPOLU

15 734 993

11 484 641

72,99

ROZDIEL

0

968 468

 

Kompletný materiál C1 je dostupný tu: http://sala.sk/clanok/8-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2016

 

Poslanci hlasovaním uznesenie prijali.

15:32
Návrh na zmenu uznesenia

Návrh na zmenu Uznesenia vo veci žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť kultúry predkladá prednostka Jana Nitrayová.

Týka sa dotácie na koncert jazzovej skupiny, ktoré nemôže z technických príčin prísť a žiadajú o zmenu jazzovej skupiny - komisia odporúča shcválenie zmeny.

Poslanci uznesenie prijali

15:30
Miestne dane a miestne poplatky za KO a DSO

Vystupuje Ing. Alena Kiácová, predkladá návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa, materiál B1

Komisia odporúča zmenu VZN schváliť

Poslanci hlasovaním uznesenie prijali

15:27
Správa o verejných obstarávaniach

Bc. Margita Simighová z referátu RPaVO predkladá správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 09. 2016 - materiál číslo A 3

 

Uznesenie bolo hlasovaním poslancov prijaté

15:26
Správa o plnení uznesení

Prednostka Msú Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2

Hlasovaním poslancov bolo uznesenie prijaté.

15:24
Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Interpelácie poslancov boli uzavreté, Ing. Alžbeta Sedliačková predkladá správu z kontroly vykonanej ÚHK, materiál A1. Materiály sú dostupné tu: http://sala.sk/clanok/8-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2016

Potvrdzuje, že riaditeľka domova dôchodcov prijala všetky opatrenia k zisteným nedostatkom.

Poslanec Grell sa pýta, či riaditeľka disponuje s takou skupinou zamestnancov, ktorí chod zvládnu, lebo na 1 človeka je to príliš veľa.

Predstupuje riaditeľka DD PhDr. Hušvétyová, potvrdzuje, že personál bol nedostatočný a museli robiť presuny. Zatiaľ niektoré posty vedúcich úsekov neobsadzovala, ale má už záujem o obsadenie vedúcej sociálneho oddelenia zamestnankyňou, ktorá jej je vo veci obrovskou pomocou a považuje ju za profesionálnu silu. Čo sa týka zdravotného úseku, ten už vedúcu pracovníčku má a úsek pracuje veľmi dobre. Po predošlej skúsenosti sa snaží vedúcich obsadiť aj z radov overených zamestnancov. Problém s personálom preto berie ako krátkodobú záležitosť a stavia si skôr na profesionalite a odbornosti zamestnancov. Čo sa týka platov, postupuje podľa tabuliek a prevažná časť zamestnancov má po osvedčení priznané osobné príplatky.

Pýta sa P. Andráši a pýta sa, kto je zodpovedný za zaradenie "klientov" do zariadenia pre seniorov a hospicu.

- vzniká to na základe presne určených kritérií zákonom podľa správy zdravotného stavu posudkového lekára. Avšak niektotrí žiadateľa dostali rozhodnutie o zaradení niekedy aj pred 5 rokmi ale tie sú stále právoplatné - na ich základe ich musia prijať - problém je preto skôr v legislatívnom rámci. Viceprimátorka to potvrdzuje. 

 

Uznesenie k správe hlavnej kontrolórky bolo hlasovaním prijaté.

15:08
Interpelácia pána Reháka - zábradlie na moste

Poslanec rehák sa pýta na opravu zábradlia na moste - Primátor potvrdzuje, že táto je prisľúbená, doteraz to však SSC nespravila z dôvodu nedostatku financií, písali sme už niekoľko listov na SSC, pán Poliček hovorí, že by sa to malo zrealizovať začiatkom budúceho roku. primátor potvrdzuje, že stav zábradlia je veľmi zlý a informácie zo strany SSC prijíma s veľkou nevôľou.

Viceprimátorka Danica Lehocká dostala ústnu informáciu od tajomníka min.dopravy, že zábradlie sa bude v dohľadnom čase riešiť.

Primátor hovorí, že minister dopravy sa chystá do Šale asi tak za 3 túždne práve z dôvodu obchvatu mesta.

15:04
Interpelácia poslanca Gomboša

Pýta sa na priestor arálu kovošrotu za rampami - zdržiavajú sa tam nákladné vozidlá a po daždi znečisťujú vozidlá - komu to patrí, neda sa to zakázať? - primátor doplní odpoveď písomne z dôvodu zistenia všetkých faktov.

15:02
interpelácia poslankyne Lackovej

Pýta sa na možnosť financovania služieb k drobným opravám a skrášľovaniu mesta - vyhradiť cca 10 000 eur.

- mesto vyčlení finačné prostriedky na dohody pre takúto brigádnickú činnosť pre mesto.

 

Pýta sa na byt pre školníka ZŠ Hollého

Byt školníka - nie je to možné, priestor bol vyčlenený ako byt pre školníka, prekvalifikovaný na školské priestory, školník má záujem o jedinú miestnosť - v školských priestoroch mu nemôžu dovoliť bývať - hygienicky to nespĺňa náležitosti a odmietol to aj riaditeľ zš hollého

 

Kamerový systém na CMZ z dôvodu vandalizmu - o takomto rozšírení kam. systému sa uvažuje o budúcnosti

Otvoriť športovisko gymnázia pre verejnosť - ohľadom gymnázia napíše žiadosť na vuc a bude informovať

14:56
Oprava mostu - poslanec Gera

Poslanec Gera sa pýta, či by sa most nemohol opravovať v noci. Belický hovorí, že dielo je vysúťažené. Raz už mesto robilo podobné obstarávanie (ulica SNP) s takouto podmienkou, nikto sa neprihlásil.

Gera žiada, aby pracovali aktívnejšie.

Pani poslankyňa Veresová hovorí, že chodí cez most pomerne často a pýta sa, či by sa nemohol opravovať až do januára - odkedz ho opravujú sa okrem prvého dňa odklonila časť dopravy a doprava sa tým odľahčila.

14:51
Interpelácia poslanca Moráveka

Prechod vozidiel na hurbanovej ulici - pred pol rokom mu bolo na MsZ avizované, že bude doplnené dopravné značenie, aby po nej neprechádzali nákladné vozidlá a plánuje sa zjednosmernenie dopravy. Upozorňuje na nebezpečnú situáciu na ulici. Odporúča doplnenie daného dopravného značenia, kým sa niečo vážne nestane.

Odpovedá Poliček z referátu dopravy, ulica si vyžaduje komplexnú opravy aj vrámci kanalizácie, umiestnenie značiek si s ním ešte prejde.

Pán morávek žiada základ vjazdu nákladných vozidiel - ak sa stretnú na ceste s osobným, nemajú sa kde vyhnúť. 

Zjednosmernenie cesty by nebol problém, ak by sa zobojsmernila cesta pri maďarskej škole, čo by pomohlo aj doprave v meste. navrhuje, aby si ohľadom situácie s pánom Morávkom sadli a detailne to preriešili.

 

Pýta sa, ako sa kontroluje nové detské ihrisko v nemocničnom parku, ktoré sa stáva miestom stretávania teenegerov, ktorí ihrisko ničia a stávajú sa objektom častých sťažností. Pýta sa na možnosť zvýšenia hliadok hlavne vo víkendových a večerných hodinách.

Odpovedá Ing. Braníková - potvrdzuje, že vzišiel problém so strážením detského ihriska, riešilo sa to aj s náčelníkom MsP, avšak kamerový systém nie je ideálny z dôvodu zlej viditeľnosti kvôli stromom. Možnosť je znížiť plot na úroveň 4 tvárnic. 

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu sa pýta, či môžme rokovať s VUC, aby sa Dom ľudového bývania stal majetkom mesta.

Po bývalom mlyne a elektrárni zostala len trafostanica - bolo by možné dohodnúť s majiteľom stavby, aby táto časť mohla byť vyhlásená za technickú pamiatku mesta Šaľa.

- odpovede na tieto dve interpelácie budú poskytnuté písomne

14:39
Interpelácia poslanca Tolgyesiho - MAD v Šali

Zaujíma sa, aký je výsledok komisie k MAD v Šali. Poslanec Vicena prednáša záver diskusie zo stretnutia komisie: Navrhujú zvýšiť atraktivitu dopravy, frekvenciu spojov, dopravnej obluhy do ďalších častí mesta, pravidelné odchody a odporúča aj zrealizovanie prieskumu a komplexnú analýzu, ktorá rieši aj statickú a dynamickú dopravu.

Primátor Belický poukazuje na chyby v procese prípravy materiálu, kedy komisia prišla len k záveru, ale nie relevantnému uzneseniu.

Poslanec Angelov tvrdí, že len interpretoval, čo mu bolo povedané a preto pristupoval k záveru komisie ako k právoplatnému uzneseniu. Zverejnil to, čo mu bolo povedané.

Primátor Jozef Belický sa pýta, či majú predĺžiť termín prípravy analýzy. 

Poslanec Angelov hovorí, že MsZ poverilo poslanca Vicenu, ktorý sa už vyjadrí. Primátor sa pýta, či je v pláne prejednať analýzu na ďalšom zastupiteľstve. Vicena navrhuje, aby sa na nasledovnom MsZ predložilo platné uznesenie, ktoré nestihli pripraviť. Analýza nebude distribuovaná, nakoľkoju nepovažuje na natoľko záväznú, aby sa z nej dalo vychádzať pri uznesení. 

Upozorňuje sa, aby sa dávali na sociálne siete len pravdivé a relevantné informácie - uznesenie nebolo, aj keď to bolo na soc.sieti prezentované. 

Belický hovorí, že Angelov avizoval, že MHD by mohla jazdiť každých 20 minút a dnes sa dozvedáme, že s tým poslanci ani nebudú oboznámení - treba poprosiť poslancov aby navštívili profil poslanca angelova?

Poslanec Mudr. Grell obdržal do e-mailu analýzu pána Klátika, pri ktorej spochybňuje detailnosť jej rozpracovanosti - avizuje, že je príliš všeobecná a aplikovateľná na mnohé z miest Slovenska, nie konkrétne na naše.

Poslanec vicena potvrdzuje, že komisia prediskutovala dôležité body, pričom analýzu pána klátika brali len ako podklad a v závere diskusie ju ani nepoužili. Neodporúčajú ju preto ako materiál, ktorým by sa mali poslanci riadiť. odporúčajú preto pripraviť profesionálnu analýzu - tzv. dopravný generel.

poslanec grell sa pýta, či majú v pláne ešte pár krát zasadať a na základe toho prijať uznesenie? Poslanec vicena to potvrdzuje, nakoľko to do 8.MsZ nestihli. Členovia komisie o bodoch záveru komisie zatiaľ nehlasovali. 

Poslanec Angelov hovorí, že dá všetko na pravú mieru.

MsZ hlasuje o vystúpení Ing. Szekeresa, člena komisie pri MAD. Schválené. Ing. Szekeres za členov komisie hovorí, že napriek tomu že nemajú uznesenie, pripomína, že zreformovať MAD v Šali je obsiahly komplexný problém. Materiálové, technické ani časové podmienky nato nemala. nemyslí si, že analýzu by mali zabezpečiť oni. Ale odporúčajú, že by sa mal pripraviť dopravný generel na základe ktorého pripraviť závery a uznesenie - so zreteľom aj na cyklistickú a pešiu dopravu v Šali.

14:19

Zároveň bola hlasovaním schválená voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice

14:17
zlúčenie bodov D1 až D9

Poslanec P. Andráši navrhuje zlúčenie bodov D1 až D9 - prerokovať spoločne a hlasovať zvlášť - schválené všetkými prítomnými poslancami

14:14

Primátor otvára 8. zasadnutie MsZ a informuje, že prítomných je 17 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, čiže MsZ je uznášaniaschopné.