Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 11.11.2015 - 15:55  //  aktualizácia: 21.12.2015 - 07:51  //  zobrazené: 2204

VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

číslo: 07/2015  |  dátum schválenia: 26.11.2015  |  dátum účinnosti: 18.12.2015  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona NR SR
č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane


§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje vyhradenie miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Šaľa (ďalej len „mesto“) počas volebnej kampane pre vol'by do Národnej rady Slovenskej republiky a vol'by do Európskeho parlamentu.


§ 2
Vyhradenie miesta
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

(1) Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na vyhradených miestach na verejných priestranstvách mesta.
(2) Na umiestňovanie volebných plagátov mesto vyhradí pre kandidujúce subjekty plochy na betónových skružiach v lokalite:
a) skruž pri železničnej stanici (križovatka ulíc Staničná a SNP)
b) skruž na ulici SNP (pri supermarkete COOP Jednota LUX)
c) skruž na ulici Lúčnej (mestská časť Veča, pri budove COV)
d) skruž na Dolnej ulici (pri autobusovej zastávke)
e) skruž na ulici Nitrianskej (mestská časť Veča, pri predajni COOP Jednota).  
(3) Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách je povolené iba na miestach určených týmto nariadením.


§ 3
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

(1) Mesto vyhradí plochy pre kandidujúce subjekty tak, aby vyhradená plocha zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
(2) Mesto rozdelí vyhradenú plochu pre jednotlivé kandidujúce subjekty po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín.
(3) Jednotlivé plochy budú číselne označené, pričom kandidujúci subjekt umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom, ktoré sa zhoduje s vyžrebovaným číslom určeným jeho kandidátnej listine.
(4) Vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným politickým subjektom až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt plochu na umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie.
(5) V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije vyhradenú plochu na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.
(6) Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.
(7) Za obsah volebných plagátov umiestňovaných na vyhradených plochách zodpovedajú kandidujúce subjekty.


§ 5
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 16/2003 zo dňa 13. novembra 2003  o zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta Šaľa.


§ 6
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta

 

Prílohy