Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 13.03.2019 - 19:56  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:18  //  zobrazené: 2239

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

číslo: 02/2019  |  dátum schválenia: 13.03.2019  |  dátum účinnosti: 13.03.2019  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 2/2019,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa sa mení a dopĺňa takto:

 

§ 6 znie:

 

§ 6

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri materskej škole a základnej škole

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je na jeden deň (desiata 0,30 eur, obed 0,72 eur, olovrant 0,25 eur) v sume 1,27 eur podľa štvrtého finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. Príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške
  0,10 eur za jeden stravný deň.

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre žiaka základnej školy vo veku 6 − 11 rokov je na jeden obed v sume 1,09 eura podľa štvrtého finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR.    

                                                                                                                                  

 1. Príspevok na nákup potravín pre žiaka základnej školy vo veku 11 − 15 rokov je na jeden obed v sume 1,16 eura podľa štvrtého finančného pásma na nákup potravín určeného MŠVVaŠ SR. 

 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre žiaka základnej školy je v sume 0,10 eura. 

 

 

 1. Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri materskej škole alebo základnej škole, je na jeden obed v sume 1,26 eura podľa štvrtého finančného pásma určeného MŠVVaŠ SR

 

 1. Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnanca je v sume 0,30 eur.

 

 1. Poplatky podľa ods. (2), (3), (4), (5), (6) a (7) sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou.

 

 1. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa majú:
 • deti predškolského veku, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, resp.  dovŕšili vek 5 rokov k 31. augustu aktuálneho roka,
 • deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti, ktoré pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí podľa (9) budú uhrádzať rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a finančným limitom na nákup potravín vo výške 0,07 eur a príspevok na režijné náklady v sume 0,10 eur/deň za celodennú stravu.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré spĺňajú podmienky podľa (9) a ktoré majú diétne stravovanie na základe odporúčania odborného lekára, majú nárok na dotáciu 1,20 eur za každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole. Dotácia im bude poslaná na účet prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.

 

 1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré majú odporučené diétne stravovanie neuhrádzajú režijné náklady.

 

                                                           

                                                                       Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2019.

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

Prílohy