Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 17.08.2017 - 07:22  //  aktualizácia: 28.05.2020 - 13:15  //  zobrazené: 1415

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií

číslo: 03/2017  |  dátum schválenia: 29.06.2017  |  dátum účinnosti: 19.07.2017  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 3/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 2/2016
o podmienkach poskytovania dotácií

 

Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 3 ods. 5 sa na začiatok odseku vkladá nová veta:
„Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok je možné jednému žiadateľovi poskytnúť dotáciu len v jednom programe programového rozpočtu.“

2. V § 4 ods. 1 sa slová „do výšky 200 EUR,“ nahrádzajú slovami „do výšky 200 EUR vrátane,“ 

3. V § 6 ods. 3 sa na koniec odseku vkladá nová veta:
 „Primátor môže rozpočtovým opatrením upraviť výšku dotácie.“

4. V Prílohe č. 1 sa dopĺňa nový odsek 20, ktorý znie:
„Výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace“

5. Príloha č. 2 sa mení  nasledovne:
V bode 8 sa vypúšťa text „výstup z účtovníctva – hlavná kniha alebo peňažný denník s označením predmetných účtovných prípadov“

 

Čl. II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia                na úradnej tabuli v meste.

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta