Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.06.2020 - 14:22  //  aktualizácia: 01.06.2020 - 14:23  //  zobrazené: 741

Výberové konanie - základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa, funkcia riaditeľ

Mesto Šaľa

zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta, v zmysle zákona    č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme               v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie

funkcie riaditeľa v

 

Základnej škole s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa

 

  

            Kvalifikačné predpoklady:

-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-odborná  a pedagogická  spôsobilosť  požadovaná  na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný  druh a typ  školy a školského  zariadenie  podľa  vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,        

-najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

-vykonanie prvej atestácie alebo získanie jej náhradnej formy v zmysle § 39 ods. 3 zákona  č. 138/2019 Z. z.

 

            Ďalšie požiadavky:

-zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods.1c) zákona č. 138/2019 Z. z.,

-ovládanie štátneho jazyka,

-znalosť príslušnej legislatívy,

-komunikatívnosť,

-organizačné schopnosti,

-občianska bezúhonnosť,

-osobné a morálne predpoklady,

-aktívna znalosť cudzieho jazyka a práce s počítačom vítaná.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-overené fotokópie dokladov o vzdelaní,

-overená fotokópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,

-doklad o pedagogickej praxi,

-profesijný životopis,

-potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,

-návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 6 – 10 strán),

-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

-písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona  NR  SR č. 18/2018  Z. z. o  ochrane  osobných údajov a o zmene    a doplnení niektorých zákonov).  

 

 

Uchádzači doručia požadované doklady v obálke s označením

„Výberové konanie – Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa” – NEOTVÁRAŤ  poštou alebo do podateľne MsÚ v Šali

 

najneskôr do 22. júna  2020 do 14.00 hod.

 

na adresu:

Mesto Šaľa

Spoločný školský úrad

Námestie Sv. Trojice 7

927 15  Šaľa

 

Pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený predsedom rady školy.

 

 

 

 

Šaľa 29. 5. 2020                                                                        

 

 

                                                                                                

                                                                          Mgr. Jozef Belický

                                                                        primátor