Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.03.2016 - 08:24  //  aktualizácia: 31.03.2016 - 08:25  //  zobrazené: 3340

VV - nadstavba bytovej jednotky

Kamil Dobiš, Ul. Rokošová 218/33, 951 31 Močenok

- oznámenie  o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby a nariadení ústneho pojednávania spojeného s kolaudáciou stavby 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

 

Dňa 02.03.2016 podal Kamil Dobiš, trvale bytom Ul. Rokošová I. 218/33, 951 31 Močenok, návrh návrh na kolaudáciu stavby Nadstavba bytovej jednotky objektu s.č. 373  na  Ul. Dolnej v Šali, na pozemku  parc. č. 590/6 kat. územie Šaľa spojenú  so zmenou v užívaní stavby COV Večierka s.č. 373, na Ul. Dolnej v Šali, na pozemku parc. č. 590/6 kat. územie Šaľa, na nové účely Polyfunkčnej budovy.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene v užívaní stavby.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona              č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe návrhu na nový spôsob v užívaní stavby podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje, že vzhľadom na to, že nový spôsob užívania by mohol ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie,

 

nariaďuje

 

v súlade s ustanovením § 80 a § 85 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania spojeného so zmenou v užívaní stavby:

 

COV Večierka s.č. 373

na nové účely Polyfunkčnej budovy

/I. NP Obchod a služby, II. NP Bytová jednotka/

na Ul. Dolnej v Šali, na pozemku parc. č. 590/6 kat. územie Šaľa.

 

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční

 

v utorok 19. 04. 2016 o 10.00 h 

 

so stretnutím účastníkov na Mestskom úrade v Šali, na 3. poschodí, č. dverí 311.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplní v zmysle § 17, § 18 a § 21 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín,  najneskôr  pri ústnom pojednávaní.

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................

Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

 

Doručí sa:

 účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Kamil Dobiš, Ul. Rokošová I. 218/33, 951 31 Močenok
 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 590/5, 587/2 v kat. území Šaľa a stavieb na nich:
 • Mesto Šaľa – primátor, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 • Kertész Jozef, 925 84 Vlčany č. 155
 1. Bytový dom súp. č. 376, na Ul. Dolnej, na pozemku register "C" parc. č.  524/8, kat. územie Šaľa
 2. Bytový dom súp. č. 377, na Ul. Dolnej, na pozemkoch register "C" parc. č.  524/7, 524/6, 524/5 kat. územie Šaľa

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 1. Ing. Ivan Tamaškovič, P. Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa
 2. Miroslav Lóži, M.R. Štefánika 467, 951 31 Močenok

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
 2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38  Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
 5. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 6. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia

 

 na vedomie

 1. Kamil Dobiš, Ul. Rokošová I. 218/33, 951 31 Močenok
 • k spisu