Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 23.04.2021 - 11:00  //  aktualizácia: 06.05.2021 - 12:30  //  zobrazené: 990

VEREJNÉ PREROKOVANIE

Mesto Šaľa v spolupráci s navrhovateľom   ewia a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové mesto,  podľa   § 34 ods. 2, 3 a  5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP), 

p o z ý v a     

v e r e j n o s ť     mesta  Šaľa

na   spoločné verejné prerokovanie

 

správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti  „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“   na životné prostredie. Verejné prerokovanie bude spoločné s obcami Kráľová nad Váhom a Dlhá nad Váhom.

 

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa

10. mája 2021 o 16,00 hod.

v kongresovej sále na prízemí  Mestského úradu v  Šali za dodržania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Všetky dokumenty k zámeru sú zverejnené na webovom sídle ministerstva ŽP SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení doručiť na Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 30 dní od opätovnej informácii verejnosti o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti zo dňa 13.04.2021, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuly dňa 15.4.2021 na ŽP,  t.j. do 15. mája 2021.

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.

V prípade, ak by prišlo k zhoršeniu pandemickej situácie a Mestu Šaľa bude do doby konania verejného prerokovania doručené vyjadrenie Regionálneho  úradu verejného zdravotníctva v Nitre o nemožnosti uskutočnenia verejného prerokovania, Mesto Šaľa bude v zmysle § 34 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na  ŽP bude bezodkladne informovať verejnosť, MŽP SR ako aj príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán o odklade konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti.

Rovnako aj správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCA) Šaľa“ bude opätovne zverejnená a verejné prerokovanie bude zabezpečené v momente ako pominú protipandemické opatrenia.

                                                                                                                 Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                        primátor