Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 18.11.2022 - 13:39  //  aktualizácia: 18.11.2022 - 13:41  //  zobrazené: 1499

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 

ustanovujúce zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, 

ktoré sa uskutoční 24. novembra 2022 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva 
3.    Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
4.    Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
5.    Vystúpenie novozvoleného primátora
6.    Prestávka
7.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
8.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
9.    Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 
10.    Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
11.    Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov 
12.    Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
13.    Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
14.    Poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia)
15.    Informácia o plate primátora mesta 
16.    Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. 
17.    Záver
    

                                                   Mgr. Jozef Belický v. r.