Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.11.2021 - 14:26  //  aktualizácia: 29.11.2021 - 14:26  //  zobrazené: 2282

Počet zamestnancov Mestského úradu v Šali a zaslanie presných odkazov, kde sa na stránke mesta Šaľa nachádzajú informácie, ktoré sú predmetom hodnotenia webu mesta Šaľa v rámci súťaže www.zlatyerb.sk

číslo: I44/2021

Požadované informácie: počet zamestnancov Mestského úradu v Šali a zaslanie presných odkazov, kde sa na stránke mesta Šaľa nachádzajú informácie, ktoré sú predmetom hodnotenia webu mesta Šaľa v rámci súťaže www.zlatyerb.sk.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Mestský úrad Šaľa  má  k 30. 09. 2021:  64 zamestnancov.

 1. Povinne zverejňované informácie I
  1.    Spôsob zriadenia samosprávy, jej právomoci (kompetencie) a popis organizačnej
         štruktúry:   https://sala.sk/clanok/statut-mesta
         https://sala.sk/clanok/organizacny-poriadok-mestskeho-uradu-v-sali
   
  2.    Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie prostredníctvom zákona
          č. 211/2000 Z. z.,  informácie  o  tom, kde   možno   podať   žiadosť,  návrh,  podnet,

sťažnosť alebo iný typ podania:
formulár na požiadanie informácie
        https://sala.sk/podanie-ziadosti-o-informaciu-v-zmysle-zakona-211-2000

 

formuláre na žiadosti, ohlásenia, podnety atď.:
  https://sala.sk/clanok/klientske-centrum-tlaciva
  https://sala.sk/podnet-pre-primatora

 •  

 

3.    Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku podľa zákona č. 211/2000
Z. z. a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia samosprávy podľa Občianskeho
súdneho poriadku, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť
splnené:


 •  

4.    Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí,
návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať:


 •  

5.   Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých
samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb vo vzťahu k samospráve:

 •  

 


6.    Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony:

 •  
   

7.    Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:

 •        

  8.    Termíny zasadnutí zastupiteľstva:
  •  


9.    Termíny zasadnutí komisií zastupiteľstva:

Pozvánky na zasadnutie komisií zastupiteľstva sú zverejnené v úradnej tabuli. Dá sa vybrať možnosť vo filtri „komisia“ a zverejnia sa pozvánky na zasadnutie komisií zastupiteľstva: https://sala.sk/esam/uradna-tabula

 B.     Povinne zverejňované informácie II

      1.     Zverejnenie návrhu programu rokovania pred zasadnutím zastupiteľstva:
        https://sala.sk/clanok/materialy-a-terminy-msz

2.     Zápisnice z verejných schôdzí zastupiteľstva:
  https://sala.sk/esam/uznesenia-a-zapisnice-mestkeho-zastupitelstva

3.    Texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení (VZN) pred zasadnutím
        zastupiteľstva:
        https://sala.sk/esam/vseobecne-zavazne-nariadenia

4.     Texty schválených VZN po ich schválení zastupiteľstvom:
         https://sala.sk/esam/vseobecne-zavazne-nariadenia

5.     Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva:
         https://sala.sk/esam/poslanci
         Dole v prílohe.

6.     Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií:
        https://sala.sk/esam/uznesenia-a-zapisnice-komisii-mestskeho-zastupitelstva
        Údaje  o dochádzke   poslancov  na  zasadnutia    komisií  sú   uvedené  v  jednotlivých
        zápisniciach zo zasadnutí jednotlivých komisií.

7.     Menné výpisy o hlasovaní poslancov na verejných zasadnutiach zastupiteľstva:
        https://sala.sk/esam/uznesenia-a-zapisnice-mestkeho-zastupitelstva

8.     Informácie  o  prevodoch majetku samosprávy tretím osobám (označenie veci, dátum
        prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa):
        https://sala.sk/clanok/prevod-a-prechod-majetku

9.     Informácie o životnom  prostredí  povinne  šírené  podľa § 7 zákona č. 205/2004 Z. z.
        o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí:
        https://sala.sk/clanok/zivotne-prostredie
        https://sala.sk/clanok/polopodzemne-kontajnery-app
        https://sala.sk/clanok/cistenie-mesta

10.  Informácie o  konaniach, ktoré  sú    predmetom    záujmu    verejnosti  (napr. konania
       o výrube drevín) podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní:
       https://sala.sk/esam/uradna-tabula
      Možnosť  vyhľadávať  a  filtrom  vyberať  typ:   verejná vyhláška,   životné prostredie,
      oznámenie o zásielkach, informovanie verejnosti, pozvánky komisii, obchodné súťaže,
      výberové konania, ostatné.

A.    Odporúčané informácie, služby

1.     Kontakty na poslancov zastupiteľstiev:
        https://sala.sk/esam/poslanci

2.     Informácie o poslancoch (fotografia, životopis, oblasť práce, politická príslušnosť...):
        https://sala.sk/esam/poslanci

3.     Materiály poslancov k verejným rokovaniam zastupiteľstiev:
        https://sala.sk/clanok/materialy-a-terminy-msz

      4.     Majetkové    priznania   verejných    funkcionárov   podľa  zákona  č.  357/2004  Z. z.
        o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
        https://sala.sk/esam/poslanci
        Dole v prílohe.

5.     Zvukový, obrazový záznam schôdzí zastupiteľstiev:
        https://sala.sk/esam/uznesenia-a-zapisnice-mestkeho-zastupitelstva

6.     Vyhlásenia a vyhodnotenia verejných súťaží a výberových konaní:
         https://sala.sk/clanok/verejne-obchodne-sutaze
         https://sala.sk/clanok/archiv-obstaravani
         https://sala.sk/esam/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkou-hodnotou
         https://sala.sk/esam/verejne-obstaravanie/podlimitne-zakazky
         https://sala.sk/esam/verejne-obstaravanie/sutaz-navrhov
         https://sala.sk/esam/verejne-obstaravanie/nadlimitne-zakazky
         https://sala.sk/clanok/archiv-vyberovych-konani

7.     Predaj a prenájom majetku mesta (katastrálne mapy, fotografie objektov...):
        https://sala.sk/clanok/predaj-majetku-mesta
        https://sala.sk/clanok/prenajom-majetku-mesta

8.     Plán   hospodárskeho   a  sociálneho rozvoja,   územný plán,   investičné ponuky   pre
        zahraničných investorov, ďalšie rozvojové dokumenty:
        https://sala.sk/kategoria/strategicke-dokumenty
        https://sala.sk/kategoria/uzemne-plany-mesta

9.     Informácie o ochrane osobných údajov (GPRD):
        https://gdpr.somi.sk/index.php?id=358

10.  Užitočné  odkazy  na   verejnoprospešné  projekty  alebo   združenia (Zodpovedne.sk,
       Pomoc.sk, Stopline.sk, Ziss.sk, Ovce.sk, Matfilipa.sk, Ktojedalsi.sk, Bezinternetu.sk):
       Hlavné menu / Chcem spoznať / Užitočné linky

B.     Informácie v oblasti cestovného ruchu

1.     Fakty o VÚC, meste, mestskej časti alebo obci:
         https://sala.sk/clanok/geografia-obyvatelstvo
         https://sala.sk/clanok/infrastruktura-cestovny-ruch
         https://sala.sk/kategoria/cas-a-my

2.     História, pamiatky:
        https://sala.sk/clanok/historia-mesta
        https://sala.sk/esam/kronika-mesta-sala
        https://sala.sk/clanok/kulturne-pamiatky
        https://sala.sk/clanok/historia-mestskej-casti-veca
        https://sala.sk/clanok/historia-mestskej-casti-hetmin
        https://sala.sk/clanok/historia-mesta

3.     Elektronická verzia regionálneho spravodajstva:
        https://sala.sk/kategoria/spravodajstvo

4.     Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí:
        https://sala.sk/kalendar-podujati
        https://sala.sk/kategoria/sportove-spravodajstvo
        http://www.kino.sala.sk/

5.     Ubytovacie a stravovacie kapacity:
        https://sala.sk/katalog-firiem/kategoria/48/restauracie
        https://sala.sk/katalog-firiem/kategoria/3/cestovanie-a-ubytovanie

6.     Geografické mapové služby:
         https://sala.sk/clanok/geografia-obyvatelstvo
         http://mu-sala.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/?lb=osm&ly=hroby-typ&c=- 
         517416%3A-1285748.6&z=6&lbo=1&lyo=

         http://mu-sala.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/?c=-515354.3%3A-   
         1283725.3&z=7&lb=of-cintorin&ly=hroby-typ&lbo=1&lyo=

         http://mu-sala.gisplan.sk/mapa/zakladna-aplikacia/?lb=bmp&lbo=1&lyo=&ly=ul&c=-
         516440%3A-1285083&z=2

  7.     Dopravné informácie:
          https://sala.sk/clanok/cestovne-poriadky
          https://sala.sk/clanok/infrastruktura-cestovny-ruch

 

 


  8.     Fotogalérie, panoramatické fotografie, elektronické pohľadnice, video galérie:

              https://sala.sk/fotogalerie
              https://sala.sk/pohladnice
              https://sala.sk/clanok/aerovizualna-prehliadka