Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 15.07.2021 - 14:03  //  aktualizácia: 15.07.2021 - 14:09  //  zobrazené: 460

Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART

Mestu Šaľa bol v rámci výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválený nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s  názvom ,,Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ vo výške 825 786,34 eur.

Mestské zastupiteľstvo v Šali ešte v auguste 2020 schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu, ktorého ciele smerujú k ponuke smart riešení pre občanov. Šalianski poslanci zároveň schválili aj spolufinancovanie projektu vo výške 43 470,05 eur, v prípade, že žiadosť mesta bude úspešná. Podarilo sa a mestu bolo doručené  rozhodnutie o schválení žiadosti.

Projekt ,,Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ je zameraný na premenu mesta Šaľa na SMART city, teda mesta, ktoré poskytuje občanom a návštevníkom inteligentné riešenia vo vybraných oblastiach. Predmetom projektu je vybudovanie IKT platformy zameranej na prepojenie informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získanie a poskytovanie dát. IKT platforma bude pozostávať z troch modulov, a to bezpečnosť, životné prostredie a parkovanie. V rámci modulu bezpečnosť sa plánuje v meste osadiť 31 kamier, pričom časť z nich budú inteligentné dopravné kamery, ktoré dokážu evidovať evidenčné čísla, farbu a typ vozidla. Pomôže to najmä mestskej, ale aj štátnej polícii pri dohľadávaní vozidiel. Časť kamier bude schopná rozpoznávať tváre a budú osadené na miestach výskytu veľkého množstva ľudí. Súčasťou druhého modulu – životné prostredie má byť 8 senzorových staníc, ktoré budú poskytovať informácie o kvalite životného prostredia, o hodnote rôznych prachových častíc, plynových častíc, o teplote a vlhkosti. Tretí modul – v oblasti parkovania bude obsahovať informačné tabule znázorňujúce počet voľných miest a systém parkovacích senzorov prenesených do mobilov, aby občania vedeli, kde sa v meste nachádzajú voľné parkovacie miesta a tak sa skrátila doba hľadania voľného parkovacieho miesta.

S ohľadom na veľký rozsah projektu ako aj nutnosť zabezpečiť proces verejného obstarávania na dodanie hardvéru aj softvéru, ako aj odborných činností (analýza a dizajn riešenia, implementácia a testovanie nasadenia riešenia) a s ohľadom na podmienky kontroly verejného obstarávania, je predpoklad, že sa práce na projekte spustia zo strany dodávateľov začiatkom budúceho roka. V súčasnosti sa pripravuje Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

(DH, EV)